Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Naše obec – ARCHITEKTURA

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Blanka Škopková
Anotace: Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (architektura, historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 1. období » využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: fotoaparát, počítač
Klíčová slova: obec, architektura, celoškolní projekt

Celému projektu předcházelo celoškolní losování jednotlivých témat mezi všechny třídy. Prvňáci si vylosovali téma - architektura.

Naše bádání se opíralo o vycházky do okolí, výtvarně jsme zpracovali dva panely, nacvičili dramatizaci, kterou jsme předvedli před rodiči a v neposlední řadě jsme si vytvořili fotodokumentaci.

1. vycházka:
 • Prošli jsme společně starou i novou zástavbu naší obce. Hledali jsme a fotografovali různé staré stavby. Našli jsme domy s klenutými štíty a dvě kapličky. Podařilo se nám navštívit původní, dnes již zrekonstruovaný statek a prohlédnout si nejen stodolu, silo, stáje, ale i staré nářadí a nástroje. Místní starousedlík nám vysvětlil, na co se jednotlivé nástroje používaly.
 • Po návratu do školy následoval brainstorming: Které stavby jsme viděli? Co jsme viděli na statku?
 • V rámci ateliéru jsme kreslili návrhy různých starých domů, které jsme cestou viděli. Děti si vybraly svůj nejpovedenější návrh, vystřihly ho a nalepily po obvodu prvního panelu. Pak se pustily do kresby kapličky. Každý formou hlasování dal hlas jednomu návrhu. Po spočítání hlasů jsme zjistili vítězný návrh, nalepily doprostřed panelu a tak vytvořily plánek návsi.
2. vycházka:
 • Díky panu starostovi jsme si mohli prohlédnout kapličku sv. Antonína, zjistit, jaké předměty se v ní nacházejí. Naše prohlídka byla spojena i s poučením o chování v kostelech a veřejných budovách.
 • Brainstorming: Které předměty jsme viděli?
 • Výtvarné zpracování jednotlivých předmětů a nalepení do plošné makety znázorňující obrys kapličky.
3. dramatizace - prezentace našeho bádání před rodiči.

Celá dramatizace byla pojata jako rozhovor dvou chlapců, kdy jeden se ptá a druhý mu odpovídá na to, co děti vyzkoumaly. Ostatní děti pak s pomocí rekvizit (velké molitanové kvádry, krychle, válce, kužely) postupně vytvářely vybrané stavby a vysvětlovaly jednotlivé otázky.

1. CH: Co jste si vylosovali?
2. CH: Architekturu.
1. CH: Co to je?
DĚTI: Přece domy (přiběhnou a sestaví několik domů)
1. CH: A co ještě?
DĚTI: Přece kostely (sestaví kostel).
1. CH: A to je všechno?
DĚTI: Ne!! Ještě mosty a kapličky (opět sestaví z kostek).

Pak dvojice chlapců postupuje k jednotlivým stavbám a dostává vysvětlení.

1. zastavení je u domů:

1. CH: Co je na vás zvláštního?
DĚTI: Máme klenuté štíty, dřevěná oblouková vrata, několik statků (v té chvíli děti vytvoří z domů jeden velký statek).
1. CH: Co je ve vás ukryto?
DĚTI: Stodola - stáj - silo (ošatka, lopatka na chleba, trakař, bruska, cep) - a taky "dědek"
1. CH: Komu to nadávají?
2. CH: (vysvětluje) „Dědek" je nástroj, pomocí kterého se vyráběly násady na lopaty, rýče či košťata.

2. zastavení u malé kapličky:

1. CH: Kdo jsi ty?
DĚTI: jsem kaplička - stojím hned vedle školy - je mi 140 let - každý den okolo mě běhají děti

3. zastavení:

1. CH: A co je tohle za stavbu?
DĚTI: jsem tu 132 let - jsem o 11 let mladší - stojím na návsi - jsem zasvěcena sv. Antonínovi - hlídají mě dvě staré lípy - mám zvonici a na ní zvonec (některé z dětí dá nad kapličku velký papírový zvonec), a tím je našeho vyprávění konec (poslední větu řeknou všechny děti společně)

Celý projekt byl ukončen společnou výstavou panelů, fotografií, výtvarných prací všech tříd. Rodiče i všichni obyvatelé Černic si ji mohli prohlédnout během dalších dvou dnů.

Citace a použitá literatura:
[1] - BĚLOHLÁVEK, M. Plzeňská předměstí. 1. vydání. Plzeň : NAVA, 1997. ISBN 80-7211-003-9. 
[2] - Zápisy a staré fotografie z kroniky Černic.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 6885krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠKOPKOVÁ, . Naše obec – ARCHITEKTURA. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/2736/NASE-OBEC---ARCHITEKTURA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.