Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lidské vlastnosti

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Monika Matejová
Anotace: Žáci charakterizují vybrané lidské vlastnosti; posuzují, zda jsou pozitivní nebo negativní, a zamýšlejí se nad tím, jaké důsledky plynou pro člověka, u něhož se určitá vlastnost projevuje. Dále se učí pracovat ve skupině podle stanovených kritérií.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 2. období » rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo demokratické principy
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * nadpisy lidských vlastností
* 6x pracovní list „Přísloví"
* 6x pracovní list „Příběhy"
* nadpisy lidských vlastností
* 6x pracovní list „Přísloví"
* 6x pracovní list „Příběhy"
* 6x pracovní list „Zamyšlení"
* 6x pracovní list „Kresba"
* 6x pracovní list „Zkušenosti"
* 6x pracovní list „Popis soch"
* obrázky soch
(Všechny tyto materiály jsou k dispozici ke stažení jako přílohy
příspěvku)
* psací a kreslící potřeby
* 6x čtvrtka A2
* lepidlo
* nůžky
Klíčová slova: projekt, lidské vlastnosti


Cílem projektu je, aby se žáci ve skupině zamysleli nad zadanou lidskou vlastností, posoudili, zda je pozitivní, nebo negativní, zjistili, jaké důsledky plynou pro člověka, u něhož se určitá vlastnost projevuje, a vyjádřili své zkušenosti s touto vlastností. Navíc se učí spolupracovat ve skupině podle zadaných kritérií. Projekt trvá přibližně dvě vyučovací hodiny.

Postup:
 • rozdělíme žáky do 6 skupin (cca 3 min.)
 • ještě před tím, než dětem sdělíme obsah hodiny, vysvětlíme jim, že jejich práce ve skupině bude hodnocena podle následujících kritérií, která napíšeme na tabuli

Kritéria hodnocení skupinové práce (cca 5 min.):

 1. Vzájemně spolupracujeme a chováme se k sobě slušně.
 2. Při práci nerušíme ostatní.
 3. Úkoly plníme zodpovědně a dbáme na úpravu práce.
 4. Udržujeme pořádek na pracovním místě.

Poté dětem sdělíme cíl projektu. Dodáme také, že budou pracovat podle pracovních listů, pomocí nichž vytvoří plakát obsahující popis jejich zadané vlastnosti. Každá skupina pak dostane čtvrtku A2, na níž je nalepený nadpis některé vlastnosti, a pracovní listy, které bude plnit podle pořadí (viz přílohy). Ponecháme si jen obrázky soch, z nichž budou děti vybírat sochu ke své vlastnosti podle zadaného popisu až jako poslední úkol (cca 3 min.).

Metodický postup samostatné práce skupin
1. úkol:

Žáci rozhodnou, které přísloví náleží k jejich zadané vlastnosti, vystřihnou je a nalepí na čtvrtku (viz příloha 2) - cca 3 min.

2. úkol:

Žáci vyberou příběh, v němž se vyskytuje jejich zadaná vlastnost, vystřihnou jej a nalepí na čtvrtku (viz příloha 3) - cca 10 min.

3. úkol:

Žáci napíší, zda je jejich zadaná vlastnost dobrá nebo špatná, a zdůvodní proč. Jakmile budou hotovi, nalepí text na čtvrtku (viz příloha 4) - cca 10 min.

4. úkol:

Žáci podle své fantazie nakreslí svou zadanou vlastnost, např. symboly, které ji charakterizují. Obrázek poté nalepí na čtvrtku (viz příloha 5) - cca 10 min.

5. úkol:

Žáci se zamyslí, zda se už se zadanou vlastností u některých lidí nebo u sebe setkali, podiskutují o tom mezi sebou a vyberou jeden příběh, který napíší na pracovní list. Hotové vyprávění nalepí na čtvrtku (viz příloha 6) - cca 15 min.

6. úkol:

Žáci podle popisu na pracovním listě vyberou z několika obrázků soch od sochaře Matyáše Bernarda Brauna ten, na němž socha znázorňuje jejich vlastnost. Obrázek sochy i její popis nalepí na čtvrtku (viz přílohy 7, 8) - cca 10 min.

7. úkol

Jednotlivé skupiny podle vytvořeného plakátu prezentují, co se o své zadané vlastnosti dozvěděly - cca 15 min.

Na závěr vyhodnotíme spolu s žáky práci skupin podle zadaných kritérií - cca 10 min.

Závěr

Cíl projektu byl splněn. Všechny skupiny rozpoznaly, zda je jejich zadaná vlastnost pozitivní, nebo negativní, a svoje zdůvodnění obhájily. Velice zajímavé bylo sdělování zkušeností s danou vlastností. Někteří žáci si vybavovali zážitky, kdy se vlastnost projevila u druhých lidí, ale objevila se i sdělení, kde žáci mluvili o situaci, kdy projevila přímo u nich, a to i když šlo o negativní vlastnost. Takovéto situace jsem využila k diskusi, zda je v pořádku, když se člověk někdy nezachová dobře, a jak má potom svoji chybu napravit.

Tím, že byla kritéria hodnocení skupinové práce napsaná na tabuli, bylo pro skupiny snadnější je dodržovat. Pokud se objevil v nějaké skupině problém, zastavila jsem její práci a požádala o označení kritéria, které porušila, a společně jsme hledali, jak problém vyřešit, aby se neopakoval. Práce ve skupinách tedy probíhala v klidné pracovní atmosféře. Ze zpětné vazby od žáků vyplynulo, že je projekt zaujal a že se jim líbil. Bylo pro ně zajímavé zamýšlet se nad lidskými vlastnostmi, neboť se jimi ještě nikdy podrobněji nezabývali, a sdělovat si vzájemné zkušenosti týkající se tohoto tématu.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 20. 10. 2008
Zobrazeno: 16570krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MATEJOVÁ, Monika. Lidské vlastnosti. Metodický portál: Články [online]. 20. 10. 2008, [cit. 2020-01-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAB/2568/LIDSKE-VLASTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.