Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Detektiv v kuchyni

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Tanja Lovše
Anotace: Žáci rozdělení do skupin dle různých zemí obdrží imitaci jídelníčku psaným jazykem dané země, který mají přeložit (se slovníkem, či dedukcí). Ve 2. fázi žáci pojmenovávají stejné názvy jídel v různých jazycích. Najdou 6 českých jídel v cizích jazycích (jídelníčcích), zjistí, která písmena v češtině neexistují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména pokud má k dispozici vizuální oporu
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
  2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Mapky čty;ř zemí, mapa Evropy, tabulka s názvy zemí a hlavními městy, jídelní lístek ve čtyřech jazycích.
Klíčová slova: mapa, Evropa, jídelní lístek, názvy jídel, poloha států, názvy zemí, hlavní města, národní jídla
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Učitel si připraví mapky čtyř zemí (Česko a tři cizí země, např. Velká Británie, Německo, Francie) a rozstříhá je na několik kousků, aby měl každý žák jeden. Žáci musí najít jednotlivé kousky země, které k sobě patří, sestaví podobu země a podle toho se rozdělí do skupin. Pokud by byl úkol pro žáky obtížný, může učitel mapy podložit různým barevným papírem, což pak bude pro žáky vodítkem, a samotný úkol bude jen správně poskládat mapu.

Dále si učitel připraví mapu Evropy a tabulku se čtyřmi sloupci, kde jsou v záhlaví zaznamenané názvy zemí a jejich hlavní města. Upevní ji na stěnu nebo namaluje na tabuli, případně použije interaktivní tabuli. Do řádků pod názvy států a jejich hlavních měst se budou zapisovat jídla. Učitel si také připraví stejné jídelní lístky, jaké mají žáci, tj. ve čtyřech jazycích.

Popis činnosti

Poté, co se žáci rozdělí do skupin, ujistí se učitel, že žáci vědí, v jaké zemi se právě nacházejí. Zeptá se jich, jak se v této zemi mluví a zda znají nějaká slova.

Každá skupinka žáků poté obdrží imitaci jídelníčku ve „svém" jazyce. Společně se pokusí uvedená jídla přeložit, překlady si nechávají pro sebe, mohou si je zapsat do jídelníčku. Učitel se pak zeptá: „Ve které zemi by mi v restauraci přinesli ...?" a řekne název jídla v jednom z jazyků. Přihlásí se skupina, v jejichž jazyce jídlo zaznělo. Zatím ho nepřekládají. Až učitel vystřídá všechny jazyky a všechna jídla, požádá zástupce skupin, aby postupně zapsali jídla z jídelníčku do tabulky na tabuli.

V následujícím kroku bude úkol těžší. Učitel se zeptá: „Když si dám v Londýně ..." a řekne nějaké jídlo z anglického jídelníčku - „Co si dám v Římě?" Žáci bez pomocí nápovědy na tabuli nebo s ní hádají název jídla. Jako první by měli reagovat „Italové", tj. skupina žáků s italským jídelníčkem, ale díky nápovědě na tabuli je mohou šikovní cizinci předběhnout.

Takto učitel pokračuje a střídá kombinaci zemí, resp. jazyků. Následně se žáků zeptá, která jídla a v kterém jazyce jsou si podobná. Podle čeho by v cizině hádali v jídelníčku, jaké jídlo se pod názvem skrývá. Mají nějakou zkušenost z cest po cizině?

Žáci také objeví, jaká písmena v češtině neexistují. Nakonec musí prokázat, že rozumí svému jídelnímu lístku, a to tak, že najdou šest českých názvů jídel ve „svých" jazycích, tj. učitel např. řekne: „Jsem v Paříži a chci si dát řízek s bramborem, co mám říct?" (Viz přílohy - jídelníčky v jednotlivých jazycích).

Poznámky:

Učitel může zvolit jiné země a jiné jazyky. Pak ovšem je třeba připravit odpovídající jídelníčky.

Tématu jídlo a stolování se dále věnuje metodický list - „Jak se správně chovat u stolu".

Překlad: Ruth Fraňková, úprava Gabriela Baladová a Kamila Sladkovská

Citace a použitá literatura:
[1] - jaling.ecml.at/pdfdocs/suppots/slovenia/cooking_detective.pdf.  
[2] - Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 05. 09. 2009
Zobrazeno: 6137krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
LOVŠE, . Detektiv v kuchyni. Metodický portál: Články [online]. 05. 09. 2009, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZDAAABC/3287/DETEKTIV-V-KUCHYNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.