Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce

Ikona inspirace
Autor: Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková
Anotace: Tento článek pojednává o portálu www.etwinning.net, na kterém si lze založit profil a vyhledat si partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů.

Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: ICT technologie
Klíčová slova: videokonference, komunikační dovednosti, mezinárodní projekt, virtuální třída, on-line spolupráce

Cíl výuky:

ICT cíle:

 • Používání nástrojů pro videokonference
 • Komunikace v online komunitách
 • Vyhledávání informace na internetu
 • Sdílení informací pomocí aplikací
 • Práce se sdílenými dokumenty
 • Tvorba prezentací

Jazykové cíle:

 • Rozvoj komunikačních dovedností (psaní, porozumění textu, mluvení, poslech)
 • Rozvoj aktivity psaní – charakteristika osoby, vyprávění, výměna emailů, řešení společných úloh)
 • Porozumění textu v cizím jazyce – vyhledávání a zpracování informací, hry, kvízy, pracovní listy
 • Mluvení – on line konference a chatovací místnosti, komunikace v mezinárodních skupinách a týmech
 • Poslech – videa a videokonference na zadané téma, řešení specifické slovní zásoby
 • Rozšíření slovní zásoby – dle zvoleného tématu

Přínos aktivity:

atraktivní výukové prostředí, autentická komunikace, zapojení všech žáků ve třídě, bezpečné on line prostředí určené ke sdílení výstupů a komunikaci mezi žáky (Twinspace)

Rizika aktivity:

funkční internetové připojení, nutná příprava učitele a rozdělení rolí mezi žáky

Časová dotace:

flexibilní - dle zvážení a potřeb vyučujícího, možnost zapojení do hodiny, kroužek, družina, konverzační hodiny

Průběh aktivity:

Učitel prostřednictvím portálu www.etwinning.net založí profil pro sebe a svou školu a dostane možnost vyhledávat partnerskou školu v největší evropské komunitě učitelů, kteří jsou registrováni v eTwinningu. eTwinning funguje jako sociální síť pro učitele a školy.

Každý projekt získává samostatnou virtuální třídu Twinspace, která slouží ke komunikaci a sdílení výstupů a projektových aktivit. Nabízí možnost on line komunikace - https://vimeo.com/ - (chat, videokonferenci), sdílení materiálů - http://pic-collage.com/ - (dokumenty, obrázky, videa a on line obsah), nástroje pro off line komunikaci (blog, deník) a možnost sdílení webových aplikací -https://www.google.com/intl/cs_cz/forms/about/ - (Padlet, Socrative, Quizlet, ebook, Voki, googledocs and forms, atd.) Jedná se o nabídku cloudových služeb, které mohou žáci zdarma využívat pod vedením učitele.

Partnerské školy spolu vzájemně komunikují, stanoví si program, výstupy a časový harmonogram projektu a dle možností škol (technické vybavení) a vyučujících společně řeší úkoly. Výstupem projektu mohou být sdílené on line časopisy a noviny, žáci mohou vést diskusi o kulturním životě zemí (sdíleno pomocí blogu v Twinspace), žáci získávají evropský pohled na různá témata, je podpořena reálná komunikace v cizím jazyce, seznámí se s národními jazyky.

Zdroje a materiály:

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Digitální technologie ve výuce cizích jazyků.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 12. 2015
Zobrazeno: 5216krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
Mgr. M. Baseggio, Mgr. P. Šabatková. Rozvoj klíčových kompetencí v jazykové výuce prostřednictvím mezinárodní spolupráce . Metodický portál: Články [online]. 08. 12. 2015, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCBAA/20543/ROZVOJ-KLICOVYCH-KOMPETENCI-V-JAZYKOVE-VYUCE-PROSTREDNICTVIM-MEZINARODNI-SPOLUPRACE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.