Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Klávesnice II.

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Anotace: Žáci poznávají klávesové zkratky dle jejich funkcí. V první aktivitě se snaží ve dvojicích pojmenovat skupinu šesti klávesnicových zkratek (page up, down…). V navazující aktivitě spojují další zkratky s anglickým a českým vysvětlením. Dále poznávají funkce stisknutím kombinace kláves s Ctrl. Nakonec se snaží pojmenovat význam symbolů na klávesách. Řešení vyhledávají v pomůckách jako např. v učebnici ICT a dvojjazyčném slovníku.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » 2. období » vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se vztahuje k osvojovaným tématům
  2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: učebnice k ICT, anglicko-český slovníček, PC
Klíčová slova: klávesové zkratky, symboly, klávesnice, jejich funkce
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Celá aktivita se dá zvládnout během dvou až tří vyučovacích hodin, záleží na pokročilosti žáků v užívání PC. Při řešení úkolů žáci smí používat učebnici k ICT a anglicko-české slovníky, které si buď přinesou sami, nebo si je vypůjčí od učitelů anglického jazyka. Funkce jednotlivých kláves není jednoduché si zapamatovat, pokud je nepoužíváme intenzivně, proto mohou žáci při řešení úkolů používat pomůcky. Vzhledem k tomu, že v učebnicích je funkce některých kláves uváděna v tabulce a v některých postupně v jednotlivých lekcích, už samotné vyhledávání významů jednotlivých zkratek na klávesnicích je pro žáky procvičováním. Pokud některý ze žáků nestihne vypracovat všechny úkoly, může je dokončit doma. Úkol č. 5 je možné zadat jen žákům, kteří se zajímají o počítače víc.

Popis činnosti

Žáci řeší úkoly jednotlivě nebo ve dvojicích. Kontrolu správnosti výsledků mohou provádět mezi sebou postupně, jak jsou s jednotlivými úkoly hotovi, anebo po dokončení všech. V závěru hodiny nebo na začátku další provede společnou kontrolu řešení vyučující.

Úkol č. 1

Pro lepší zapamatování jednotlivých funkcí je užitečné si uvědomit, že klávesnice jsou rozděleny do skupin podle svých funkcí. Klávesnice na obrázku usnadňuje toto rozlišení pomocí barev.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 2

Žáci budou určitě znát funkci jednotlivých kláves, u mnohých správnou výslovnost anglického slova, které je na nich zobrazené. Většina ale používá klávesy, aniž zná anglický význam napsaného slova. Vzhledem k tomu, že slovní zásoba žáků na 1. stupni je ještě malá, mohou při řešení používat slovník. Pokud někdo ze žáků zná český překlad anglického slova reprezentující jistou počítačovou funkci, zeptejte se jich, odkud ho znají a pochvalte je.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 3

Úkol je obtížnější verzí úkolu č. 2. Nejde zde jen o pochopení významu anglického slova, ale i o znalost plného znění zkratek na klávesech. Opět, vzhledem k rozsahu slovní zásoby žáků 1. stupně, žáci mohou používat slovníky.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 4

Obtížnější verze úkolu č. 3. Žáci mají poznat nebo hádat, jaké slovo reprezentují některá písmena, jež se používají spolu s klávesou Ctrl (Control). Většinou odpovídají počátečnímu písmenu daného slova. U písmen H, V, X, Y a Z tomu tak ale není. Proto některé klávesnice mají jako pomůcku tato slova uvedena na přední straně příslušných kláves. Můžete tuto nápovědu dětem poskytnout.

Pokud budou mít žáci s identifikací potíže, zkuste společně přijít na český význam funkce Ctrl + písmeno, pak si dané slovo přeložit do angličtiny pomocí slovníků a pak je přiřadit k jednotlivým písmenům.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Úkol č. 5

Nejobtížnější úkol, žáci mají poznat význam znaků na klávesách. Budou je znát určitě v češtině, ale pravděpodobně ne v angličtině, což po nich zadání ani nežádá. Můžete si překlad udělat společně jako bonus.

Řešení úkolu najdete v příloze č. 3.

Obměna - Úkoly můžete žákům zadat jako domácí přípravu s tím, že mohou spolupracovat s rodinnými příslušníky.

Poznámky

V žádném případě nejde o zkoušení znalostí z angličtiny! K řešení jednotlivých úkolů by žáci měli přistupovat jako ke hře s cizími slovy, při které se ledacos dozví.

Použitá literatura a zdroje: Cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ (Metodika VUP Praha)

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 12. 08. 2009
Zobrazeno: 9099krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Klávesnice II.. Metodický portál: Články [online]. 12. 08. 2009, [cit. 2020-08-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZCA/3244/KLAVESNICE-II.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Stanislava AndršováVloženo: 21. 09. 2009 13:44
Vážená paní Baladová, materiál je výborně vizuelně zpracovaný a dobře provází danou probletikou. Děkuji, S.Andršová
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.