Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mineralogická mapa ČR

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Jiří Fuksa
Anotace: Mineralogická a petrologická mapa ČR je učební pomůcka, kterou si žáci sami vyrobí a která jim zároveň umožní utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území ČR.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Přírodopis » Neživá příroda » rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Vyhledávání informací a komunikace » ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Chemie
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 3. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Vztah člověka k prostředí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna, Exkurze
Nutné pomůcky: Podle způsobu provedení: čtvrtka A4 nebo arch papíru A2 - A3 (možno využít i recyklovaný papír); Školní atlas České republiky; odborná literatura k dané problematice; PC + internet, Word, Klipart, grafické programy apod.; obrázky nerostů; psací a kreslicí potřeby; nalepovací štítky (i různé barvy).
Klíčová slova: Geografie, mapa, Člověk a příroda, naleziště, nerosty

Mineralogická a petrologická mapa České republiky je učební pomůckou, kterou si žáci sami vyrobí a která jim zároveň umožní (v rámci 9. ročníku) utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území ČR.

Pro sestavení mapy se předpokládá základní znalost fyzikálních a chemických vlastností nejdůležitějších nerostů a hornin, dovednost a kreativita žáků při vyhledávání a zpracování informací. Žáci také zúročí své poznatky o místopisu ČR z učební látky pro 8. ročník.

Mapa se může stát jednak podkladem pro další výuku, jednak pomůckou pro samotné žáky do budoucna, např. při studiu oborů, jako je Hospodářský zeměpis, Biologie, Základy ekologie atd.

MINERALOGICKÁ A PETROLOGICKÁ MAPA ČESKÉ REPUBLIKY

Mapu lze vytvořit ve třech variantách:

A. jako výsledek individuální činnosti (formát A4)
B. jako výsledek skupinové činnosti (velkoplošný formát A1 - A2)
C. jako velkoplošný formát s interaktivním využitím

Časová dotace:

 • pro individuální činnost asi 3 vyučovací hodiny + 2 vyučovací hodiny na internetu
 • pro skupinovou činnost asi 4 a více vyučovacích hodin podle náročnosti

Příprava k činnosti:

 • Seznámení žáků s významem mapy, s možnostmi jejich kreativity a motivací k práci (určí si vyučující dle svého uvážení).
 • Příprava pomůcek k práci.
 • Případné rozdělení žáků do skupin (po 3 - 4 žácích).
 • Každá skupina si připraví svůj vlastní návrh na provedení mapy.
 • Jednotlivci nebo skupiny si připraví informační zdroje.
 • Vyučující seznámí žáky s kritérii hodnocení práce.

Postup:

A. Individuální činnost

 • Žáci si převezmou mapku ČR (obrysy).
 • Podle Školního atlasu (obecná zeměpisná mapa ČR) si zakreslí do mapky místopis:
  • hlavní pohoří ČR;
  • nejdůležitější řeky;
  • hlavní město ČR a krajská města.
 • K zadaným druhům nerostů či hornin (určí vyučující nebo sami žáci dle jejich využití) si žáci vytvoří určitou grafickou značku nebo symbol.
 • Seznam nerostů a hornin a jejich značek či symbolů (legendu) si žáci vytvoří na zadní stranu mapky.
 • S vyhledáním informací o nerostech a horninách (naleziště a těžební oblasti, vlastnosti a využití nerostů a hornin) žáci zaznamenají do mapky co nejpřesnější místo naleziště nebo těžby pomocí zvolených grafických značek.
 • Žáci dokončí formální úpravu mapky.

Poznámka:
Pro lepší přehlednost je možné grafické značky nerostů a hornin odlišit do barevných skupin (šperky, kovové rudy, stavební suroviny, hnojiva...).
Vyučující hodnotí mapky sám dle předem stanovených kritérií, s nimiž žáky seznámil ve fázi přípravy, nebo hodnotí s žáky formou jejich prezentací.

B. Skupinová činnost

 • Skupiny si převezmou arch papíru.
 • Členové skupin si rozdělí práci:
  • překreslit obrys ČR ze školního atlasu na arch papíru ve vhodném měřítku, včetně místopisu (stejně jako při individuální činnosti);
  • sbírat a třídit informace o nerostech a horninách (stejně jako při individuální činnosti);
  • připravit grafické symboly a značky pro nerosty a horniny.
 • Žáci nalepují štítky se symboly, značkami, obrázky nebo fotografiemi nerostů a hornin do mapky podle nalezišť.
 • Žáci dokončí formální úpravu mapky.

Poznámka:
Při skupinové činnosti si každá skupina může vylosovat tematické zaměření své mapy - např. stavební suroviny, hnojiva, šperky, kovové rudy, technické nerosty a horniny.
Hodnocení může probíhat mezi skupinami formou prezentace a obhajoby, přičemž ostatní skupiny (i vyučující) mohou působit v roli oponentů.

C. Varianta úpravy mapy na velkoplošný formát s interaktivním využitím

 • Obrázky, nalepovací štítky, fotky nebo kartičky se stručnými informacemi o nerostech a horninách lze použít jako skládanku nebo kvíz (fantazii vyučujícího i žáků se meze nekladou).
 • Mineralogická a petrologická mapa ČR vyhotovená na velké archy papíru poslouží jako společná učební pomůcka pro výuku ve škole i jako forma tematické výzdoby či motivační a informační materiál pro různé projekty.
 • Mapky na čtvrtce formátu A4 poslouží individuálně žákům nejen v 9. ročníku ZŠ, ale i ve středních školách.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 05. 2010
Zobrazeno: 14647krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FUKSA, Jiří. Mineralogická mapa ČR. Metodický portál: Články [online]. 26. 05. 2010, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/7565/MINERALOGICKA-MAPA-CR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 05. 2010 13:36
Článek je velice vhodnou inspirací pro učitele zeměpisu a informatiky ohledně spolupráce na zajímavém miniprojektu. Článek je stručný, výstižný a obsahuje odkaz na zajímavou stránku, se kterou přímo děti při samotné hodině mohou pracovat (naleziště minerálů).
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 26. 05. 2010 13:36
"Mineralogická a petrologická mapa České republiky" je učební pomůckou, kterou si žáci sami vyrobí. Žákům také umožní utřídit si informace o základních vlastnostech, využití a nalezištích významných šperkařských nerostů, technických rud a hornin na území České republiky. Mapa se může stát jednak podkladem pro další výuku, jednak i pomůckou pro samotné žáky, kteří odejdou ze základní školy studovat přírodovědné obory.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.