Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cesta do Vancouveru

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Zuzana Stratilová
Spoluautor: Mgr. Zlatka Kotulová
Anotace: Celoškolní tematicky zaměřená činnost s prvky projektu zabývající se nedávnou historií OH a zároveň směřující k blízkým ZOH ve Vancouveru.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Tělesná výchova » Činnosti podporující pohybové učení » naplňuje ve školních podmínkách základní olympijské myšlenky – čestné soupeření, pomoc handicapovaným, respekt k opačnému pohlavní, ochranu přírody při sportu
 2. základní vzdělávání » Člověk a zdraví » 1. stupeň » Tělesná výchova » 2. období » jedná v duchu fair play: dodržuje pravidla her a soutěží, pozná a označí zjevné přestupky proti pravidlům a adekvátně na ně reaguje; respektuje při pohybových činnostech opačné pohlaví
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Sportovní vybavení pro školní Olympijský den
Klíčová slova: kooperace, olympijské hry, celoškolní projekt

Téma projektu

Školní projekt zabývající se tematikou zimních olympijských her.

Časová náročnost

Projekt probíhá 5 měsíců, jeho vyvrcholení proběhne v období kolem termínu konání ZOH ve Vancouveru.

Zapojení tříd:

Do projektu se zapojí všechny třídy školy: 1. – 5. ročník plní zadané úkoly formou spolupráce, 6. – 9. ročníky pracují na zadaných úkolech samostatně.

Popis projektu

Projekt se skládá ze dvou částí:

1) Teoretická část (1. 5. ročník) 5 témat společných pro celý 1. stupeň. Na zpracování každého mají třídy zhruba měsíc. Důraz je kladen především na spolupráci jednotlivých ročníků. Žáci 4. a 5. ročníků spíše vyhledávají informace, žáci 1. – 2. ročníků plní dílčí úkoly – malování obrázků, vybarvování apod. Žáci 3. ročníků se starají o výslednou prezentaci, např. o přípravu nástěnek.

2) Teoretická část (6. – 9. ročník) – 4 společné oblasti a jedno volitelné téma – „žolík". Každé téma symbolizuje jeden z olympijských kruhů. Propojením získaných olympijských kruhů se třída kvalifikuje pro účast na sportovním olympijském dni. Každé téma (olympijský kruh) bude po měsíci vyhodnoceno a obodováno nestrannou komisí složenou ze 3 učitelů a 4 žáků školy. Pokud třída téma splnila a odevzdala, obdrží olympijský kruh (samolepku), která opravňuje k postupu do dalšího kola. Za splnění žolíka třída dostane předem stanovený počet bodů, žolík může být plněn kdykoli v průběhu teoretické části.

3) Sportovní část – proběhne v období kolem ZOH ve Vancouveru. Zvlášť bude soutěžit první a druhý stupeň. Za každou třídu bude soutěžit 17 žáků (jejich průměrný počet ve třídě je cca 20 – 22, počítáno je s určitou mírou absence) v pěti různých disciplínách (viz příloha), které budou také bodově hodnoceny. Součet bodů z teoretické a sportovní části určí konečného vítěze projektu.

Témata teoretické části – 1. stupeň ZŠ

1. olympijský kruh (téma): Zpracování informací o Vancouveru

1. + 2. ročník – vlajka Kanady, obrázky
4. + 5. ročník – vyhledání informací
3. ročník – informace a obrázky zpracují tak, aby mohly být prezentovány na nástěnce.

2. olympijský kruh (téma): Symboly OH

Každá třída zpracuje jeden ze symbolů OH.

1. ročník – olympijské kruhy
2. ročník – pochodeň
3. ročník – olympijský slib
4. ročník – jméno předsedy mezinárodního (českého) olympijského výboru a něco o něm 
5. ročník – olympijská hymna

Do této etapy bude rovněž zahrnuta fair play.

3. olympijský kruh (téma): Sporty

Ve všech ročnících se žáci seznámí se všemi sporty, které budou na zimních olympijských hrách. Pro společný výstup na nástěnku žáci 1. ročníku vystřihnou a vybarví ikonky, které budou používány ve Vancouveru u jednotlivých sportů. Ostatní třídy mají rozděleno po dvou sportech, které zpracují.

4. olympijský kruh (téma): Sportovci

Seznámení s některými sportovci minulosti i současnosti.
Výroba medailí a diplomů pro sportovní část.

5. olympijský kruh (téma): Státy OH

Všechny žáci 1. stupně ZŠ budou rozděleni do skupin (států), které budou vést jednotliví vyučující. Ti žáky seznámí se státem, za který budou soutěžit, s jeho sportovci apod. Společně vyrobí vlaječky států na trička a také výstup na nástěnku.

Sportovní část – 1. stupeň ZŠ

Sportovní část bude probíhat jeden den, odděleně budou soutěžit žáci prvního a druhého stupně. Žáci druhého stupně budou pomáhat s organizací her pro žáky prvního stupně a budou pomáhat s měřením výkonů žáků prvního stupně. Časové rozvržení: 1 – 3 vyučovací hodiny. Ve sportovní části budou soutěžit všichni žáci, rozdělení do jednotlivých států.

Témata teoretické části – 2. stupeň ZŠ

1. olympijský kruh (téma) – Historie novodobých ZOH – města

Počet měst = počet tříd. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy si vylosuje jedno město, které v historii hostilo zimní olympijské hry. Každá třída během měsíce informace o tomto městě zpracuje libovolnou formou (plakát, referát, model, prezentace ...). Čím nápaditější forma, tím více bodů (u odevzdaných prací se bude hodnotit především nápad a originalita zpracovaného tématu, dále využití informačních technologií při zpracování, estetická kvalita odevzdaného materiálu a faktická správnost). Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány. Žáci budou po každém kole seznámeni s průběžnými výsledky, všechny práce budou vystaveny v aule školy.

Zapojení předmětů:

 • Zeměpis – pomoc při tvorbě plakátu, při hledání informací, tvorba olympijské mapy.
 • Dějepis – pomoc při tvorbě plakátu, při zjišťování informací.
 • Informatika – pomoc při hledání informací.
 • Pracovní činnosti – tvorba olympijských vlaječek pro jednotlivá města (následné připíchnutí na zeměpisnou mapu).
 • Výtvarná výchova – tvorba plakátů, zpracování tématu.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli dohlédnout na podrobné seznámení žáků s projektem, motivovat žáky, zvolit olympijského mluvčího = zástupce třídy pro projekt a zavést nástěnku, kde se bude zapisovat bodové hodnocení, psát úkoly pro třídu a lepit obdržené olympijské kruhy za splněná témata.

2. olympijský kruh (téma) –  Naši slavní sportovci v historii ZOH

Počet tříd = počet slavných českých sportovců. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy obdrží jméno jednoho sportovce, který v minulosti pro ČR dosáhl významného umístění. Každá třída  zpracuje během měsíce informace o tomto sportovci libovolnou formou (plakát, životopis, prezentace). Forma zpracování je ponechána v kompetenci tříd. Měla by být dodržena pravidla psaní životopisu (pomohou učitelé ČJ). Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány.

Zapojení předmětů:

 • Český jazyk – pomoc při tvorbě životopisu, při hledání informací.
 • Občanská výchova – pomoc při tvorbě plakátu, při zjišťování informací.
 • Informatika – pomoc s hledáním informací.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli během měsíce dohlížet na motivaci žáků, plnění stanoveného úkolu, poradit „jak na to", případně pomoci s tvorbou. Zároveň dohlédnout na vedení „olympijské nástěnky" (může se o ni starat i olympijský mluvčí).

3. olympijský kruh (téma) – Sporty ZOH

Počet tříd = počet sportů. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy obdrží jeden sport, ve kterém se bude na ZOH ve Vancouveru soutěžit. Každá třída zpracuje během měsíce informace o tomto sportu libovolnou formou (plakát, referát, model, prezentace) Zpracování tématu bude doplněno obrázkem daného sportu a matematickým nebo fyzikálním příkladem, který se bude týkat např. měření rychlosti, vzdálenosti, příp. fyzikálními zákonitostmi sportu. Čím nápaditější forma, tím více bodů. Koncem měsíce budou práce třídy ohodnoceny a obodovány. Po tomto kole budou také ohodnoceny tři nejoriginálnější matematické a tři fyzikální příklady. Ohodnocené třídy budou odměněny.

Zapojení předmětů:

 • Výtvarná výchova – pomoc při kreslení daného sportu pro plakát (např. nejlepší kresba ze třídy bude tvořit základ plakátu).
 • Matematika – pomoc při tvorbě plakátu, při hledání informací, při tvorbě matematického příkladu.
 • Informatika – pomoc při zajišťování informací.
 • Fyzika – pomoc při tvorbě plakátu, při nacházení informací, při tvorbě matematického příkladu.

V učebních plánech uvedených předmětů bude potřeba si v každé třídě a každém ročníku rezervovat 1 – 2 hodiny na tento projekt. Třídní učitelé by měli během měsíce dohlížet na motivaci žáků, plnění stanoveného úkolu, poradit „jak na to", případně pomoci s tvorbou. Zároveň dohlédnout na vedení „olympijské nástěnky" (může se o ni starat i olympijský mluvčí).

4. olympijský kruh (téma) – Olympijské naděje

Počet tříd = počet českých olympijských nadějí. Olympijský mluvčí = zástupce každé třídy má jednoho sportovce, který má naději pro ČR získat dobré umístění. Každá třída během měsíce informace o tomto sportovci zpracuje libovolnou formou (plakát, životopis, prezentace). Forma zpracování je ponechána v kompetenci tříd. Žáci by již na základě zkušeností z předchozích témat měli pracovat sami, práce bude převážně probíhat samostatně, popř. po dohodě s učiteli Inf., OV, Pč, ČJ, třídními učiteli ...

5. olympijský kruh – „Žolík" – Zásady fair play; Olympijské symboly

Každá třída si vybere z možných nabízených témat a zpracuje ho vhodným způsobem.

Témata žolíka:

 • olympijská pochodeň (PČ)
 • kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • olympijská vlajka (VV)
 • nahrávka olympijské hymny kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • kynuté olympijské kruhy (Vaření)
 • možná i vlastní tvorba (HV)
 • povídka na téma „fair play"

Zapojení předmětů:

 • Český jazyk – pomoc při osnově povídky
 • Občanská výchova – zaměření se na téma olympismus, olympijská myšlenka, zásada fair play
 • Informatika – pomoc při hledání informací, při úpravě textu
 • PČ, popř.VV, popř. HV – realizace olympijských symbolů

Tímto posledním kruhem bude ukončena teoretická část.

Výsledným výstupem teoretické části bude to, že si žáci uvědomí provázanost historických sportovních úspěchů s možnými budoucími sportovními úspěchy. Žáci v podstatě nevědomky zpracovávají jednu sportovní oblast, která jim po skončení teoretické části utvoří jeden celek. Např: žáci si vylosují město Sarajevo (ZOH r. 1984 – významný úspěch československého sjezdového lyžování), slavný sportovec minulosti, kterého třída obdrží, bude Olga Charvátová Křížová (medailistka ve sjezdu), sport, který třída zpracuje, bude alpské lyžování – naše olympijská naděje, kterou třída bude zpracovávat, bude Šárka Záhrobská. Stejným způsobem se bude postupovat i u ostatních tříd: Např.: Sapporo – Ondrej Nepela, krasobruslení – Tomáš Verner, Turín – Kateřina Neumannová, běžecké lyžování – Lukáš Bauer.

Sportovní část – 2. stupeň ZŠ

Sportovní část bude probíhat jeden den, odděleně budou soutěžit žáci prvního a druhého stupně. Žáci druhého stupně budou pomáhat s organizací her a měřením výkonů žáků prvního stupně. Žákům druhého stupně budou měřit výkony učitelé. Časové rozvržení: 4 – 6 vyučovacích hodin pro druhý stupeň. Každá třída si zvolí 3 – 5 zástupců (mělo by to být v poměru 2 žáci s dobrými sportovními výkony a 3 žáci, kteří pro bodový zisk v teoretické části udělali nejvíce). Každé družstvo zastupující třídu bude soutěžit v různých disciplínách, které budou také bodově hodnoceny. Součet bodů z teoretické a sportovní části určí konečného vítěze projektu.

Výsledky obou částí se sečtou v průběhu konání olympijských her a měly by být vyhlášeny těsně před závěrečným ceremoniálem ve Vancouveru (28. 2. 2010).

Výsledné zhodnocení této akce bude otištěno ve školním časopisu, uveřejněno na webových stránkách školy a v listech městského obvodu.

Časové rozvržení

Přípravný týden:

Seznámení učitelů s projektem, připomínky, návrhy, nápady. Rozdělení funkcí a úkolů mezi učiteli. Sestavení přesného harmonogramu.

První týden v září:

Podrobné seznámení tříd s projektem, motivování žáků, ustavení žákovských funkcí (olympijský mluvčí).

Třetí týden v září: Vyhlášení prvního tématu.

Druhý týden v říjnu:

Odevzdání splněného tématu, hodnocení atd.

Třetí týden v říjnu:

Vyhlášení druhého tématu.

Druhý týden v listopadu:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v listopadu: Vyhlášení třetího tématu.

Druhý týden v prosinci:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v prosinci:

Vyhlášení čtvrtého tématu.

Druhý týden v lednu:

Odevzdání splněného tématu. Obodování prací, připsání bodů.

Třetí týden v lednu:

Uzavření teoretické části.

První týden v únoru:

Příprava sportovního olympijského dne.

Rozdělení úkolů a funkcí pro učitele

 • Podrobně seznámit žáky s projektem, motivovat žáky, zvolit olympijského mluvčího = zástupce třídy pro projekt a zavést nástěnku, kde se bude zapisovat bodové hodnocení, psát úkoly pro třídu a zakreslovat olympijské kruhy pro třídu, která splnila téma.
 • Sestavit komisi pro hodnocení prací z žáků a učitelů, stanovit termín schůzek (může korespondovat s radou žáků), vést tabulku bodového hodnocení, body hlásit třídním učitelům. Bylo by vhodné zavést komisi zlášť pro 1. a pro 2. stupeň, zvlášť také bodovat.
 • Schůzky olympijských mluvčích, informace, losování témat.
 • Příprava olympijských témat (seznam měst, sportů, sportovců, nadějí).
 • Pomoc při zpracování témat, vyhledávání informací a formě zpracování.
 • Zavést systém bodování.
 • Průběžná informovanost žáků ve školním časopisu.
 • Informace na webu školy.
 • Soupis a obstarání cen v průběhu projektu i pro vítězné třídy.
 • Soupis možných sportovních disciplín.
 • Příprava a organizace sportovního dne.
 • Pomoc při vyhodnocování, psaní diplomů apod.

Podle stejného principu může škola využít získaných zkušeností např. při zpracování tematiky letních olympijských her.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 10. 02. 2010
Zobrazeno: 11697krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 1.83335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STRATILOVÁ, Zuzana. Cesta do Vancouveru. Metodický portál: Články [online]. 10. 02. 2010, [cit. 2020-09-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/7195/CESTA-DO-VANCOUVERU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.