Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Den EU

Ikona inspirace
Autor: Lenka Frídlová
Anotace: Tento školní projekt je zaměřen na seznámení žáků se zeměmi EU a poznání shod a odlišností jednotlivých členských zemí EU. Úkolem žáků je zjistit co nejvíce informací o daném členském státě EU. Tyto informace pak vytřídit na ty nejdůležitější a nezajímavější a pomocí počítačové prezentace proložené krátkými ukázkami z různých oblastí je předat mladším spolužákům tak, aby jim daný stát co nejvíce přiblížily a oni pak pochopili tento stát v co nejvíce souvislostech, odlišnostech a podobnostech s ostatními státy EU. Projekt se mezipředmětově snaží propojit co nejvíce předmětů – zeměpis, výchovu k občanství, ICT, přírodopis, dějepis, český jazyk, hudební výchovu, tělesnou výchovu, výtvarnou výchovu…
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
 2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Nutné pomůcky: PC, internet, dataprojektor, plátno, prezentační programy (on-line- Prezi, Zoho, VoiceThread, aplikace v počítači - Impress, Photo Story, PowerPoint), ostatní záleží na tvořivosti žáků
Klíčová slova: prezentace, webový prohlížeč, program na tvorbu prezentací, krátké ukázky

Cíl výuky:

Cílem projektu je seznámit žáky s jinými státy EU, informovat je o sounáležitosti Evropanů – co nás spojuje a rozděluje.  Snažit se promítnout zvolené téma co do nejvíce předmětů a naučit tak žáky myslet v souvislostech, vést je ke kreativitě, k rozvoji komunikačních schopností, k samostatnosti, ale i k umění spolupracovat.

Proč je následující ukázka příkladem dobré praxe?

 • protože učí žáky spolupracovat,
 • protože učí žáky respektovat názory spolužáků, ale také chápat odlišnosti různých kultur,
 • protože učí žáky vyhledávat informace a třídit je od podstatných k méně podstatným,
 • protože propojuje technické zpracování prezentace s nácvikem prezentačních dovedností,
 • protože dává možnost ověření účinků prezentací na publikum, pro které byly vytvořeny.
Základní škola Ostrava-Dubina je úplnou školou pavilonového typu. Nachází se v prostředí sídlištní zástavby na okraji Ostravy s vyhlídkou na Beskydy. Byla postavena v roce 1996 a je stále nejnovější školou v Ostravě.

Škola má ve svém ŠVP několik projektových dnů. V těchto dnech neprobíhá výuka klasickým způsobem, ale dochází k propojení několika předmětů najednou. Využívá se několika forem práce a vyučovacích metod. Žáci mohou být rozděleni do jiných skupin, než jsou ve třídách, a pracují na různých stanovištích. Jindy se zase sami podílí na vytváření projektu, jako tomu bylo v tomto případě. Žáci jako třída tvořili jednu společnou skupinu, kdy se pak v rámci této skupiny rozdělili do několika menších skupinek a zpracovávali dílčí podoblasti.

Projekt se realizoval v délce jednoho týdne. Na začátku týdne si zástupci osmých a devátých tříd přišli za koordinátorem Dne EU vylosovat jeden ze členských států EU. Úkolem zástupců bylo sdělit výsledky losování celé třídě a rozdělení spolužáků do jednotlivých skupin. Žáci pak v daném týdnu pracovali na shromažďování informací z různých oblastí – přírodní podmínky, kultura, náboženství, architektura, sport, hudba, osobnosti z oblasti vědy a kultury, jídlo aj. Vyučující se v jednotlivých předmětech snažili do učiva zahrnout co nejvíce informací týkajících se vylosovaného státu a dohlíželi na správné zařazení informací do prezentace. Třídní učitel pak žákům pomáhal s přípravou prezentace v prezentačním programu, který si žáci mohli vybrat, a přípravou praktických ukázek a nácvikem celé prezentace. Žáci se při tvorbě prezentace měli držet určitých pravidel.

Jaká by měla být správná prezentace:

 • srozumitelná,
 • přehledná,
 • obsahovat krátká a výstižná hesla,
 • obsahovat grafické údaje,
 • obsahovat praktické a poutavé ukázky,
 • na konci mít zpětnou vazbu posluchačů (např. krátký kvíz).

Žáci na konci týdne představili své prezentace mladším spolužákům. Většina prezentací byla velmi zdařilá a posluchači je odměnili potleskem a kladným hodnocením.

Reflexe:

Příprava projektu probíhala podle plánu, žáci se připravovali celý týden a nic nenechávali na poslední chvíli. 

Do projektu se zapojili všichni žáci, problém nastal, když někteří žáci byli nemocní a měli se zapojit do projektu například až na konci týdne, v tomto případě pomáhali po technické stránce nebo se zpracováním projektu v prezentačních projektech. Ne vždy se v každé skupince všichni žáci podíleli na výsledku stejnou měrou a zajímavé proto bylo pozorovat, jak se žáci snažili motivovat jeden druhého, aby podali co nejlepší výkon.

Osvědčilo se nám, když žáci dostali v den prezentace dostatečný čas na přípravu a vyzkoušení prezentace nanečisto, aby odstranili nedostatky v projevu a v technice.

Tento projektový den se na naší škole osvědčil, a proto jsme se rozhodli uspořádat ho každoročně. V následujících letech byli vždy státy, které byly představeny minulý rok, vyřazeny z losovacího osudí, aby se žáci seznámili s co nejvíce státy EU.

V tomto projektu jsme se snažili, aby se žáci naučili i sebehodnocení, proto byl koordinátorem projektu vypracován krátký dotazník, který pak žáci po skončení projektu vyplnili. 

Nejčastější reakce a hodnocení:

 • Tento projekt se mi líbil a rád jsem se do něj zapojil.
 • Líbilo se mi pracovat ve skupině a motivovat tak jeden druhého.
 • Někteří žáci nepracovali tak, jak bych si představoval.
 • Občas se vyskytly i hádky a nedorozumění.
 • S výsledkem naší práce jsem spokojen. 

Mladší spolužáci naopak hodnotili práci jiných. Měli za úkol vybrat prezentaci, která je nejvíce zaujala. Vítězná třída pak byla odměněna. 

Citace a literatura

Možné zdroje:

Internetová encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana

Portály o EU:

http://europa.eu/

http://www.euroskop.cz/

http://eu-eu.euweb.cz/

Příklady prezentačních programů:

Prezi

http://nastroje.knihovna.cz/katalog-nastroju/prezentace-informaci/prezentacni-nastroje/Prezi

Zoho

http://www.tyinternety.cz/sluzby/prace-online-zase-o-neco-snazsi-zoho-se-integruje-do-google-apps-310

Voice Thread

http://odkazy.rvp.cz/odkaz/z/5503/VOICETHREAD.html

Impress

http://www.openoffice.cz/impress

PowerPoint

http://office.microsoft.com/cs-cz/powerpoint-help/

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc735 kBFotodokumentace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 15. 12. 2011
Zobrazeno: 6275krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRÍDLOVÁ, Lenka. Den EU. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2011, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZC/14779/DEN-EU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.