Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vylušti tajenku

Ikona inspirace
Autor: Radmila Záviská
Anotace: Materiál v první aktivitě umožňuje zopakování obecných poznatků o celých a racionálních číslech ve větách, se kterými následně žáci pracují v dalších dvou aktivitách – přiřazují písmena a luští tajenku. Aktivity jsou zaměřeny na komunikaci a kooperaci ve skupině a také na práci s tabulkou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: psací potřeby, do každé skupiny linkovaný papír A4
Klíčová slova: práce ve skupinách, matematika, celé a racionální číslo

Při výuce matematiky nejde jen o to, aby žáci vypočítali příklady, ale také aby se uměli matematicky vyjadřovat a vyslovovat teoretické poznatky daného učiva. V tomto článku nabízím ukázku hodiny (ev. bloku hodin) pro tematický celek Celé a racionální číslo. Žáci si procvičí jak teoretické poznatky z tohoto celku, tak i následně práci s tabulkou.

Materiál se skládá:

 • z jednoho pracovního listu určeného k nastříhání (věty)
 • z klíče, podle kterého žáci přiřazují k číslům vět jednotlivá písmena
 • ukázky pracovního listu s tajenkou, kterou žáci luští

Příprava před aktivitou:

 • učitel jednou nakopíruje pracovní list s větami, nastříhá jej na jednotlivé řádky a ty umístí po třídě; je vhodné lístečky zalaminovat
 • dále učitel nakopíruje pracovní listy pro žáky, tzn. klíč a tajenku – jeden do skupiny 3–4 žáků; opět je vhodné tento klíč zalaminovat
 • pro každou skupinu je třeba připravit papír rozměru A4, nejlépe linkovaný

Popis aktivity:

První část

 • žáky rozdělíme do skupin 3–4 žáků
 • žáci si ve skupině na linkovaný papír od levého okraje vytvoří dva úzké sloupce – do prvního pod sebe napíší čísla 1–30 (čísla vět), druhý zatím zůstane prázdný (pro písmena); do zbývajícího prostoru budou psát věty
 • první část aktivity spočívá v tom, že žáci chodí po třídě a snaží se zapamatovat si věty, které jsou po třídě umístěny. Žák si větu přečte, zapamatuje a vrací se zpět na stanoviště své skupiny, aby větu napsal nebo nadiktoval. Zde by si žáci měli práci mezi sebe rozdělit – např. si určit, kdo bude zjišťovat které věty, jestli bude jeden zapisovatel nebo budou zapisovat věty všichni a podobně (aktivita zaměřená na schopnost komunikace a kooperace ve skupině). Je také důležité, aby si věty pamatovali doslovně – nevědí předem, která písmena budou potřebovat.

Druhá část

 • přiřazení písmen k jednotlivým větám. Po zapsání všech vět učitel rozdá do každé skupiny klíč, podle kterého žáci vyhledávají písmena. V prvním sloupci je číslo věty, ve druhém sloupci je pořadí písmene ve větě. Např.

6.

5. od konce

znamená šestá věta, páté písmeno od konce věty – tzn. písmeno D. Klíč obsahuje všechna písmena abecedy, některá jsou již předepsaná, např. F, G, Q a další. Klíč obsahuje také znaky ´ a ˇ pro písmena s čárkou a háčkem. Tato část aktivity je zaměřená na práci s tabulkou. Žáci písmena zapisují do volného sloupce na linkovaném papíře.

Třetí část

 • luštění tajenek. Učitel do skupiny rozdá pracovní list s čísly vět a žáci podle zjištěných písmen luští tajenku. Zde je třeba upozornit žáky, že pokud hledané slovo obsahuje písmeno s háčkem nebo čárkou, je znak ´ nebo ˇ uveden před daným písmenem.
 • po vyluštění vzorové (ukázkové) tajenky si mohou skupiny v hodině navzájem připravovat další ukrytá slova a luštit je. Jako ukryté tajenky mohou žáci volit slova spojená s racionálními a celými čísly.

Reflexe:

Třídy, ve kterých není pohyb po učebně během výuky zažitou aktivitou, mohou mít během této činnosti problém s kázní. Nicméně v průběhu aktivity lze toto poměrně dobře usměrňovat a žáci si postupně vytvoří svůj systém vyhledávání a zápisu vět. Ukázalo se, že v některých skupinách je lepší mít pro zápis vět připraveno více papírů – žáci si tak na stanovištích svých skupin nebránili v diktování nebo psaní. Není vhodné tuto aktivitu prezentovat jako soutěž – žáci se pak snaží věty zapisovat co nejrychleji, často poměrně nečitelně. U žáků je oblíbená zejména poslední část, kdy v hodině sami z čísel a písmen tvoří hádanky pro ostatní skupiny.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 29. 06. 2011
Zobrazeno: 5991krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZÁVISKÁ, Radmila. Vylušti tajenku. Metodický portál: Články [online]. 29. 06. 2011, [cit. 2019-09-16]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBBAA/12521/VYLUSTI-TAJENKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 29. 06. 2011 16:32
Předkládaná aktivita umožní zapojit žáky při výuce matematiky "trochu jiným způsobem". Velmi dobře může posloužit při opakování učiva nějakého většího celku.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.