Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Úlohy pro rozvoj dovedností

Ikona inspirace
Autor: ČŠI
Anotace: Metodická publikace pro učitele základních škol a víceletých gymnázií k rozvoji čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Nestandardní aplikační úlohy a problémy » užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Přírodopis
  2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: čtenářská gramotnost, přírodovědná gramotnost, čtenářské dovednosti, matematická gramotnost, dovednost

Co nejlépe žáky připravit pro další studium a pro pozdější osobní, občanský a pracovní život je nepochybně cílem každé školy. V měnící se společnosti to vyžaduje, aby školy a učitelé trvale pracovali na svém rozvoji. Řada odborníků se domnívá, že jednou z nejdůležitějších cest zvyšování kvality vzdělávacího systému je měření výsledků učení žáků a systematické využívání takto získaných informací pro rozvoj škol. Klíčovým zdrojem informací o procesech i výsledcích učení jsou při tom mezinárodní šetření vzdělávacích výsledků, známá pod zkratkami PISA, PIRLS a TIMSS. V ČR je realizuje Česká školní inspekce.

Mezinárodní šetření by měla v první řadě orientovat ty, kdo rozhodují o školství na národní úrovni, politiky a státní úředníky odpovědné za vzdělávání. Kvalitu vzdělávání však nakonec vždy určuje kvalita každodenního dění ve třídách, kvalita výuky. Proto jsme v uplynulých několika letech, díky projektu Kompetence I podpořenému Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státním rozpočtem ČR, hledali způsoby, jak informace z mezinárodních šetření využít pro každodenní práci učitelů a žáků. Zaměřili jsme se na to, ve kterých úlohách zadávaných v rámci mezinárodních šetření čeští žáci dosahují nižší úspěšnosti než jejich zahraniční vrstevníci. Analýza velkého množství dat, která byla v průběhu několika cyklů šetření PISA, PIRLS a TIMSS shromážděna, ukazuje, že schopnost českých žáků řešit některé typy úloh či otázek dlouhodobě zaostává za jejich celkovým výkonem a navíc se v posledních letech nezlepšuje. Stručně řečeno, ukazuje se, že čeští žáci plně nevyužívají své schopnosti. Jedním z důvodů může být, že se s určitým učivem nebo konkrétním typem úloh žáci setkávají méně než jejich vrstevníci v zahraničí, a proto se u nich nerozvinuly některé dovednosti. Často jde o kompetence či dovednosti, které jsou pro úspěch v budoucím občanském i profesním životě klíčové.

Jako příklad můžeme uvést schopnost při řešení problému v reálném kontextu rozpoznat, kde a jak je vhodné použít matematiku (schopnost matematicky formulovat situaci). Ve výsledcích českých žáků vidíme, že nesmírně důležitá dovednost propojit matematiku praktického života se školní matematikou je slabší než dovednost řešit problémy pouze v oblasti školní matematiky.

Obdobně jsme se v rámci aktivity Využití výsledků výzkumu pro podporu škol a jejich vzdělávací práce zmíněného projektu Kompetence I podívali i na výkony českých žáků v oblasti čtenářské a přírodovědné gramotnosti z pohledu dílčích operací. Abychom usnadnili učitelům diagnostiku a rozvoj příslušných gramotností u jejich žáků, připravili jsme na základě našich zjištění z minulých cyklů šetření výběr úloh, které se zaměřují zejména na ty dovednosti, které českým žákům dělaly a dělají problémy (jde např. o otázky spojené s posuzováním obsahu a formy čteného textu či znalost postupů vědeckého zkoumání). Uvolněné (tj. odtajněné) úlohy z mezinárodních šetření sice byly anglicky a většinou i česky publikovány a lze se jich dopátrat v knihovnách nebo na internetu. Úlohy ze starších cyklů šetření jsou však prakticky nedostupné a některé dosud u nás vydány nebyly. Navíc úlohy bývají setříděny nikoli podle dovedností, ale podle témat učiva. Konečně jsou zadání v naší publikaci graficky upravena tak, aby je bylo možné jednoduše okopírovat a zadat žákům, a jsou doplněna klíči a někde i metodickými komentáři. Originální úlohy jsme v některých případech doplnili dalšími otázkami nebo úlohami, které mají návodný charakter a mohou pomoci např. žákům, kteří na první pokus úlohy z mezinárodních šetření nevyřeší.

Učitelé tyto úlohy nebo jejich sady mohou využít pro společnou činnost ve výuce, pro individualizaci práce v hodinách či jako domácí úkoly. Do sbírky jsou zařazeny, pokud to bylo možné, jak otázky a úlohy kratší, které ověřují jen jednu vybranou dovednost, tak úlohy delší, komplexní, kde jsou prostřednictvím více otázek ověřovány také ostatní složky určité gramotnosti.

Ani sebelepší úlohy a pracovní listy samy o sobě příliš kvalitu výuky nezlepší. Nakonec stejně o úspěšnosti učení rozhoduje způsob práce s publikací v konkrétní třídě: ochota učitele k experimentování s netradičními úlohami, jeho schopnost nacházet rovnováhu mezi přiměřenou podporou a na druhé straně dostatečným prostorem umožňujícím žákům samostatné či týmové zkoumání problému a jeho řešení, vytváření příležitosti diskutovat ve třídě o úlohách aj. V tom bychom chtěli učiteli přípravou těchto úloh jen drobně pomoci.

Celá publikace, stejně jako předchozí sbírky úloh vydané v rámci této aktivity, je také dostupná v elektronické podobě na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz.

Dominik Dvořák
koordinátor aktivity VVV projektu Kompetence I

Autoři a spolupracovníci

Sestavili a komentáři doprovodili K. Starý, D. Mandíková, V. Laufková, D. Jirotková, J. Houfková, M. Hejný, D. Dvořak.

Původ použitých úloh je uveden u každé úlohy nebo u jejího řešení. Vlastníkem autorských práv k úloham původně použitým v mezinárodním šetřeni PISA a jeho pilotážích je Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a případne další komerční použití úloh je vázáno na jeho souhlas. Analogická pravidla platí pro úlohy z šetřeni PIRLS a TIMSS ve vztahu k IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement).

Ulohy, u kterých není uveden zdroj, byly vytvořeny pro tuto publikaci. Jde zejména o čtenářskou úlohu Magalhães (autorka Jiřina Poláková) a propedeutické úlohy v matematice (autoři Milan Hejný a Darina Jirotková).

Úlohy A.11, A.12, D.5 do češtiny přeložila Jitka Houfková.

Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaneho Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf4682 kBÚlohy pro rozvoj dovedností
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 28. 03. 2014
Zobrazeno: 7546krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ČŠI. Úlohy pro rozvoj dovedností. Metodický portál: Články [online]. 28. 03. 2014, [cit. 2020-01-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBB/18641/ULOHY-PRO-ROZVOJ-DOVEDNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.