Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Počítáme se sovičkou Evičkou

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Růžena Pekařová
Anotace: Příspěvek se věnuje praktickému využití interaktivní tabule v hodině matematiky 1. třídy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci upevní princip odčítání s přechodem přes desítku do 20. Námět je určen vyučujím žáky se SPU – dyskalkulie, ale i všem ostatním.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
 2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Interaktivní tabule SMART Board, kreslící a psací potřeby, modely ovoce a zeleniny, školní sešit nebo papír
Klíčová slova: odčítání, aktivizace v hodinách matematiky, dyskalkulie

Počítáme se sovičkou Evičkou je název vyučovací hodiny matematiky v prvním ročníku základní školy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci mají upevnit princip odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20. Díky názornosti a  aktivnímu přístupu k látce je prezentace vhodná pro žáky se SPU – dyskalkulie. Samozřejmě ji můžeme předložit i ostatním dětem bez poruch.

Popis činností s jednotlivými stránkami – prezentace na interaktivní tabuli

Strana č. 1 – Úvodní seznámení s náplní hodiny.

Strana č. 2 – Číselná osa.

Slouží pro "rozehřátí" před vlastním počítáním. Žáci hledají čísla od 1 do 20 a tahem je posouvají na číselnou osu. Pro snadnější orientaci jsou čísla 1 – 9 rozlišena velikostí a tvarem.

Strana č. 3 – Hrušky. Na stromě uzrálo 11 hrušek. Dvě hrušky spadly na zem. Kolik hrušek zůstalo na stromě?

Nejlépe žáci rozumějí látce, když je jim předložena aktivní formou. Úlohu s hruškami si mohou přečíst sami (nebo jen šikovný čtenář či vyučující). Na lavici ve dvojici mají žáci možnost manipulovat s modely hrušek tak, aby si sami uvědomili početní operaci. Jeden nebo dva žáci u IT tahem posunou dvě hrušky pod strom. Příklad a výsledek napíšeme k sovičce do bubliny.

Strana č. 4 – Dortíky. V obchodě měli __ dortíků. Maminka 3 dortíky koupila dětem. Kolik dortíků zůstalo v obchodě?

Na lavici žáci opět manipulují s modely. Na IT s žáky spočítáme a doplníme počet dortíků, tři koupené dortíky žáci zakrývají čtverečky. Pod posledním čtverečkem je ukryta sovička, která navádí k výpočtu. Na interaktivní tabuli znázorňujeme pomocí koleček, zapíšeme příklad a šikulka napíše odpověď. V tuto chvíli mohou žáci současně psát do sešitu.

Strana č. 5 – Ovoce a zelenina.

Společné počítání příkladů na IT. Žáci škrtají uvedený počet ovoce nebo zeleniny a zapisují výsledky. Na lavici opět pracují s modely.

Strana č. 6 – Něco k snědku.

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Samostatná práce na závěr hodiny. Žáky můžeme rozdělit na skupiny – A počítá první sloupeček, B druhý. Matematický řetěz je pro rychlé šikulky. Kontrolu provádíme společně po výměně sešitů mezi žáky. Výsledky žáci chodí zapisovat na IT. Kontrolu provedou pouhým odtažením potraviny, pod níž je správný výsledek – v příloze je ukázka, jak vypadá sloupek před výpočtem (potraviny před linkou na výsledek) a po výpočtu (posunuté potraviny a správné výsledky).

Strana č. 7 – Dobrou noc, sovičko Evičko.

Na závěr hodiny shrneme a zhodnotíme výsledky. Pokud se žákům hodina líbila, posunou na nebe hvězdičku, pokud ne, tak mráček.

Celou hodinou se prolínají potraviny. Toho můžeme využít při výchově ke zdraví.

Vhodné otázky:

 • Kdo má rád hrušky?
 • Jaké jiné ovoce máte rádi.
 • Jaké cizokrajné ovoce znáte?
 • Proč nejsou dortíky zdravé na zuby?
 • Co ještě může uškodit vašim zubům?
 • Pojmenujte a rozdělte uvedenou zeleninu a ovoce.
 • Pojmenujte potraviny a řekněte, které jsou pro vás zdravé a které ne.

Závěrem

Doporučuji jednotlivé listy použít také v jiných hodinách matematiky jako vzor pro samostatnou práci, pětiminutovku či domácí úkol a navázat v prvouce (Člověk a jeho svět) na tuto hodinu matematiky.

Uvedenou hodinu jsem měla možnost odučit pouze jednou. Reakce žáků byly pozitivní a mně samotné se u interaktivní tabule velice dobře učilo.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 12. 2009
Zobrazeno: 8037krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PEKAŘOVÁ, Růžena. Počítáme se sovičkou Evičkou. Metodický portál: Články [online]. 14. 12. 2009, [cit. 2020-02-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZBA/6881/POCITAME-SE-SOVICKOU-EVICKOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 14. 12. 2009 12:56
Nebylo by možné přiložit soubor také v originálním formátu? Nebo jej publikovat na www.veskole.cz a do příspěvku dát odkaz?
2.Autor: Lukáš KrižkoVloženo: 15. 12. 2009 16:09
Bohužel u článku uvádíme pouze ty materiály, které autor přiloží. Zároveň je autor omezen povolenými formáty pro publikování na Metodickém portále. Váš návrh zní zajímavě, ale originál uveřejníme zde. V tomto smyslu bude oslovena autorku článku a zároveň učiněny opatření pro možnost publikování ve formátech IA tabulí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.