Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 2. stupeň > Cizí jazyk > Čtení s porozuměním

Zobrazit na úvodní stránce článků

Pythagorova věta metodou CLIL

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je poskytnout praktický příklad propojení matematiky a německého jazyka. Můžeme zde nahlédnout do pracovních listů pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3) a především do metodické podpory pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), která nás provádí jednotlivými kroky k zvládnutí výuky Pythagorovy věty. Základem bylo stanovení si obsahových a jazykových cílů a dále pak těsná spolupráce vyučujících odborného předmětu a cizího jazyka.

Ve víceletém gymnáziu zkoušíme, zatím jen izolovaně, vyučovat metodou CLIL. Tentokrát jsme spolupracovaly v hodinách matematiky a němčiny. Žáci se další cizí jazyk učí od sekundy, jejich dovednosti jsou ještě na nízké úrovni, ale vzhledem k podpoře ve vizualizaci a v anglickém jazyce a možnosti spolupracovat ve skupinách či dvojicích pochopili žáci vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a řešili úlohy za použití Pythagorovy věty.

Blok pěti vyučovacích hodin je založen na CLIL přístupu a jsou v něm využity různé aktivity, například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz na otázky, poslouchej a opakuj, sestroj, doplň tabulku, napiš dopis.

Žáci se seznámí s matematickými pojmy v německém jazyce, které jsou nutné k pochopení Pythagorovy věty.

- názvy geometrických obrazců (das Quadrat – das Dreieck – das Rechteck – der Kreis – das Fünfeck – das Sechseck),

- terminologie související s pravoúhlým trojúhelníkem (rechtwinklig, der rechte Winkel, die Hypotenuse, die Kathete, die Seite, die Länge),

- terminologie související s Pythagorovou větou jako takovou (die Formel, das Quadrat, die Summe, die Wurzel).

Žáci porozumí slovní zásobě obsažené v zadání početních úloh (např. berechnen, gegenüberliegen, die Aufgabe, ist gleich, die Wurzel ziehen) a rozšíří si obecnou slovní zásobu při počítání slovních úloh (např. die Leiter, die Mauer, das Fernglas, das Handy).

Žáci pochopí vztah mezi stranami pravoúhlého trojúhelníku a budou schopni:

- najít pravý úhel, odvěsnu a přepony v pravoúhlém trojúhelníku,

- určit vztah mezi délkami stran pravoúhlého trojúhelníku,

- vypočítat chybějící délku strany v pravoúhlém trojúhelníku za použití Pythagorovy věty,

- řešit slovní úlohy za použití Pythagorovy věty.

Žáci budou schopni shrnout své znalosti Pythagorovy věty a napsat dopis/e-mail s vysvětlením žákovi, který na danou látku chyběl.

Příprava na CLIL výuku byla prováděna na základě spolupráce učitelek matematiky a německého jazyka, nejvíce jsme spolupracovaly v počáteční fázi a určovaly si cíle a obsah. Činnosti ve třídě prováděla učitelka německého jazyka a konzultovala je s matematičkou.

V přílohách naleznete jednotlivé pracovní listy přímo pro žáky (Arbeitsblatt 1, 2, 3-Wiederholung) a především přehledně zpracované poznámky pro učitele (Metodické poznámky pro učitele), které tvoří plán jednotlivých aktivit a činností.

a budou zn a pracují na různých aktivitách - například přiřaď, vyplň křížovku, sestav obrázek, přečti text a odpověz, poslouchej a sestav, doplň tabulku, napiš dopis.

Jazykové cíle

Reflexe:

Celý blok hodin byl pro žáky zpestřením a spolupracovali velmi aktivně. Při výuce podle prvního pracovního listu jsme narazili se žáky ještě na pojem "rovnoramenný trojúhelník". Propojení vizuální stránky a různých textů se ukázalo jako velmi přínosné. Texty v německém jazyce v pracovních listech byly pro cílovou skupinu těžší a museli jsme přejít i do mateřštiny. Přesto hodnotím takto pojatou výuku jako velmi smysluplnou.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám