Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Využití adaptovaných textů ve výuce češtiny pro cizince – text jako prostředek nácviku čtení s porozuměním

Ikona aplikace
Autor: Jarmila Karlovcová
Anotace: Cílem tohoto příspěvku je ukázat možnosti práce s adaptovaným textem tak, aby sloužil jako prostředek nácviku čtení s porozuměním. Základem pro tuto práci je adaptace klasické pohádky a vytvoření klasifikačních úloh, které kontrolují porozumění textu či s textem dále pracují.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Cizí jazyk » Čtení s porozuměním » rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich požadované informace
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě

V našem příspěvku se zabýváme problematikou adaptace textu a jeho využití. Adaptování textu je vhodnou alternativou mezi texty původními, které mohou být pro studenty příliš náročné a demotivující, a texty uměle vytvořenými, které jsou sestaveny autory učebnic nebo samotnými učiteli za účelem nácviku čtení a k osvojení si gramatických jevů. Adaptovaný text je velmi žádoucí, protože obsahuje určitou podobu původního textu, ale je také srozumitelný a efektivně může být využit při výuce. Vhodně upravený text můžeme zařadit již do výuky začátečníků.

Pro náš příspěvek jsme adaptovali klasickou pohádku Františka Bartoše – Jak stařeček měnil, až vyměnil tak, abychom ji mohli použít v hodinách češtiny pro cizince. Dále předkládáme možnou práci s tímto textem. Úkoly jsou voleny tak, aby kontrolovaly porozumění textu, nepředpokládáme, že při výuce učitel použije všechny úkoly, spíše si vybere určitý typ cvičení podle úrovně studenta. Adaptovaná pohádka je přiložena jako příloha.

Konkrétní práce s adaptovaným textem – Pohádka o tom, jak stařík měnil, až vyměnil

Ještě před čtením samotného textu je vhodné studenty motivovat předtextovým cvičením. Toto cvičení nemusí být dlouhé a může zahrnovat odpovědi na předem připravené otázky. Před čtením této pohádky bychom se zeptali studentů: Za jakou věc byste vyměnili kus zlata? Vyměnili jste někdy něco za něco jiného? Co to bylo a kdy to bylo?

Text jako prostředek nácviku čtení s porozuměním

Při práci s textem je vždy důležité ověřit si, jak student textu rozumí. Ke kontrole se využívá těchto způsobů:

A) Student vyhledává na dané otázky odpověď v textu nebo sám odpoví v cizím jazyce, popř. provede nějaký požadovaný úkon (např. určí, zdali tvrzení je správné nebo špatné, seřadí věty podle návaznosti v textu nebo dokončí větu podle textu).

 1. Odpovězte na otázky: Jakého koně si stařík vybral? Jakou krávu si stařík vybral? Jaké prase si stařík vybral?
 2. Je to pravda, že...? Stařík se ve městě velmi dobře najedl. Stařík si vybral nejsilnější prase. Stařík šel domů kolem lesa a okolo potoka. Stařík chtěl dárek pro svoji ženu. Stařík vyměnil krávu za koně.                 
 3. Složte správně příběh:
  • Stařík vyměnil prase za nejkrásnější jehlu.
  • Stařík dostal kus zlata.
  • Stařík vyměnil koně za nejsilnější krávu.
  • Stařenka byla ráda, že je stařík doma.
  • Stařík vyměnil krávu za největší prase.
  • Stařík zachránil bohatého muže v řece.
  • Stařík ztratil nejkrásnější jehlu.
  • Stařík vyměnil zlato za nejrychlejšího koně.
 4. Dokončete větu:

Jednoho krásného a teplého dne plaval jeden bohatý muž v ________ .

 • Nejdříve ho pozval do svého domu, dal mu dobré _________ a  _________.
 • Stařík vzal zlato a šel _________ .
 • Muž s koňmi mu řekl: „Dej mi to zlato a vyber si nejrychlejšího ___________.“

Žáci pak ve dvojici s textem mohou pracovat dále. Jeden z dvojice vymýšlí otázky k textu a druhý na tyto otázky pravdivě odpovídá.

B) Žáci ve dvojici nebo spolu s učitelem tvoří otázky k textu a jeden druhého se ptá na informace z daného textu. Od cvičení 1 v oddíle A se toto cvičení odlišuje především rozsahem odpovědi. Na rozdíl od prvního cvičení žák nenajde přesnou jednoslovnou odpověď v textu, ale musí odpověď vytvořit sám na základě porozumění textu.

 1. Odpovězte na otázky: Proč dal bohatý muž staříkovi kus zlata? Koho potkal stařík na cestě domů? Co nakonec přinesl stařík domů?

C) Student libovolně dokončí vyprávění nebo domýšlí jeho závěr. V tomto případě by bylo nutné vypustit závěr či některé pasáže v textu a nechat studenta, aby pohádku dokončil. Jinou variantou je rozstříhat pohádku po odstavcích a nechat studenta, aby text správně seřadil.

D) K textu se můžeme ve výuce vracet popisem či charakteristikou postavy,  pozměněním nebo ovlivněním děje. Tyto úkoly již nejsou přímo zaměřené na porozumění textu, jsou spíše kreativní a motivující, ale z porozumění vycházejí.

 1. Které postavy v pohádce vystupují?
 2. Charakterizuj staříka a stařenku. Jak vypadají, jak se jmenují, jaký mají charakter?
 3. Doplň do pohádky ještě postavu muže s králíky.

E) U delších textů (převážně vyprávěcích, epických) může student pořídit jejich osnovu, vymyslet nadpis k textu nebo tvořit odpovědi na zadané otázky:

 1. Která část textu vám připadá nejzajímavější a proč?
 2. Kdybyste mohli zasáhnout do textu, co byste změnili?
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc26 kBAdaptace pohádky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 17. 03. 2011
Zobrazeno: 9448krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KARLOVCOVÁ, Jarmila. Využití adaptovaných textů ve výuce češtiny pro cizince – text jako prostředek nácviku čtení s porozuměním. Metodický portál: Články [online]. 17. 03. 2011, [cit. 2019-12-11]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABBD/10403/VYUZITI-ADAPTOVANYCH-TEXTU-VE-VYUCE-CESTINY-PRO-CIZINCE---TEXT-JAKO-PROSTREDEK-NACVIKU-CTENI-S-POROZUMENIM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 17. 03. 2011 15:50
Příspěvek se zaměřuje na práci s adaptovaným textem známe pohádky, která žáky motivuje k lepšímu porozumění textu, k osvojení gramatických jevů, správné skladbě věty a k rozšíření slovní zásoby. Jsou zde uplatněny různé metody a formy práce, které vedou k rychlejšímu a ucelenějšímu osvojení učiva - cizí jazyk.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 17. 03. 2011 15:50
Myslím, že činnosti jsou dostatečně dobře promyšleny a jsou zacíleny na dovednosti, které jsou důležité pro motivování k dalšímu čtení - člověk se naučí hrát na nástroj, když jej naučíme zahrát nějaké písničky; s jazykem je to obdobné, člověk dělá pokroky, když se mu daří zažívat s jazykem stále nové a nové zážitky a vidí zároveň, že užívání jazyka je účelné. Pochopení textu, jeho hodnocení, hodnocení vypravěčova postupu nebo volby charakterů, to všechno jsou velmi praktické nápady a dovolím si napsat, že hodné následování.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.