Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Čendeš/O Čendeš

Ikona inspirace
Autor: Iveta Kokyová
Anotace: Romská pohádka od Ivety Kokyové zaměřená na rozvoj čtenářských dovedností na ZŠ a pochopení významu tolerance.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tolerance, multikulturalita, multikulturní výchova, romská literatura, romské obyvatelstvo

Cíl výuky:

 • seznámení s dílem romské autorky Ivety Kokyové
 • porozumění textu
 • vypravování příběhu
 • pochopení odlišností
 • rozvoj osobnosti

Čendeš/O Čendeš

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Ivety Kokyové Čendeš

Cílová skupina: 9. ročník
 
Využití
 • český jazyk
 • výchova k občanství
 • osobnostně sociální výchova
 • etická výchova

Jsme i nejsme stejní

1] Žáci říkají, co si představí, když slyší jméno Čendeš. Jaký asi je? Jak vypadá?

2] Volné psaní na téma NAROZENÍ DÍTĚTE.

3] Žáci čtou párovým čtením úryvek z pohádky Ivety Kokyové.

V jedné malé vesničce na kopci u lesa, tam kde bydlí Romové, se narodil jedné ženě chlapeček. Když ho porodila, všichni lidé se zděsili. Dítě mělo přední dva zuby, tři oči, tři nohy, ocas a celé tělo mělo chlupaté. Pojmenovali ho Čendeš.

Odmalička na něho všichni Romové plivali, někteří se mu smáli, jiní se ho báli. Nikdo se s ním nechtěl přátelit, nikdo ho neměl rád, jen jeho matka a otec, kterým dal Bůh jediného syna.

Čendeš rychle vyrostl. Mezi lidi nechodil, protože se za sebe styděl. Ze všeho nejraději četl, a tak byl velmi moudrý.

Jedné noci přemýšlel nad svým životem. Kladl si otázku: „Proč nemůžu žít jako ostatní lidé? Proč mě nemá nikdo rád? Proč jsou lidé tak zlí?“ Došlo mu, že v rodné vsi štěstí nenajde. A tu noc se také oblékl a odešel z domu. Políbil svou maminku na čelo, slzy mu při tom stékaly po tváři.

4] Žáci do tabulky zapíší (mohou také sdělit jen ústně):

 • Co z příběhu po přečtení první ukázky jste se dozvěděli?
 • Jak se bude dle vašeho názoru odvíjet příběh dál, jak dopadne?
 • Po přečtení převyprávějte celý příběh, srovnejte svoji představu pokračování s reálným příběhem (tento bod bude následovat po úkolu č. 9).

5] Žáci vypíší, co všechno o Čendešovi vědí:

6] Doplní do Pětilístku, jaký Čendeš byl:

 
 
ČENDEŠ
_____________
___________ ___________
___________ ___________ ___________
___________ ____________ ___________ ___________
_____________


7] Žáci utvoří skupiny (4–5 žáků). Každá skupina vybere z textu jednu situaci a interpretuje ji dle zadání uvedeného v závorce pod úryvky:

 1. V jedné malé vesničce na kopci u lesa, tam kde bydlí Romové, se narodil jedné ženě chlapeček. (Nakreslí obrázek.)
 2. Když ho porodila, zděsili se všichni lidé hrůzou. Dítě mělo přední dva zuby, tři oči, tři nohy, ocas a celé tělo mělo chlupaté. (Vytvoří role a zahrají jako divadelní hru.)
 3. Čendeš rychle vyrostl. Mezi lidi nechodil, protože se za sebe styděl. Ze všeho nejraději četl, a tak byl velmi moudrý. (Složí báseň.)

8] Žáci napíší Čendešovi libovolný dopis.

9] Žáci si příběh přečtou do konce. Celý příběh vypravují tak, že každý žák převypráví kousek a předává slovo dalšímu spolužákovi, dokud není příběh u konce.

10] Učitel vede diskusi nad otázkami:

 • Jak příběh skončil a proč?
 • Proč asi Čendeš rozbořil celou svou zahrádku?
 • Znáte nějaký podobný příběh ze svého okolí?
 • Jsou někteří lidé ve vašem okolí odlišní? Zamyslete se, jak se jim žije.

12] Ulička odlišnosti

Žáci vytvoří uličku, postaví se čelem proti sobě. Uličkou prochází jeden ze žáků, dobrovolník, který představuje Čendeše, ostatní představují děti, které se mu posmívaly. Žáci nahlas sdělují myšlenky, které běží Čendešovi hlavou.

13] Seznámení se s Ivetou Kokyovou

Učitel žákům na závěr hodiny pustí video (nebo přečte sám) dostupné ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER (www.kher.cz), kde Iveta Kokyová sama čte svůj medailon. Na základě medailonu se žáci pokusí odhadnout, z jakého prostředí autorka pravděpodobně čerpá náměty ke svým povídkám.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 04. 2014
Zobrazeno: 6964krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOKYOVÁ, Iveta. Čendeš/O Čendeš. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2014, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABAC/18581/CENDESO-CENDES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.