Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Středověká řemesla

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Helena Vašatová
Anotace: Žáci si rozšiřují slovní zásobu o některé dnes již zastaralé výrazy. Učí se rozeznávat historismy a archaismy. Procvičují si některé jevy z oblasti nauky o významu slov, tvarosloví a slovotvorby.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
 2. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 2. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Pravidla českého pravopisu, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Stručná mluvnice česká, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Německo-český a česko-německý slovník, Karty s řemesly (Příloha č. 1), Pracovní list (Příloha č. 2), Řešení (Příloha č. 3), internet.
Klíčová slova: přejatá slova, přípony, archaismus, historismus, vzory
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Tento vyučovací blok doporučuji zařadit v 9. ročníku v rámci opakování nauky o významu slov. Žáci si procvičí některé jazykové jevy, které si osvojili již v nižších ročnících, zároveň mohou využít svých znalostí získaných v hodinách dějepisu, případně prostřednictvím četby historických románů.

Tématu je vhodné věnovat dvě vyučovací hodiny – v první budou provedeny všechny tři aktivity, ve druhé hodině pak dojde k vyhodnocení, případné diskuzi a zopakování teorie.

Cílem výuky je především zopakovat si znalosti z oblasti slovotvorby, nauky o významu slov a z tvarosloví.

První dvě aktivity by měly být evokační – žáci si vybavují své znalosti k danému tématu. Při práci na pracovním listu si díky informačním zdrojům své poznatky o středověkých řemeslech (mnohdy již zaniklých a zapomenutých) utřiďují, případně doplňují. Jde o fázi uvědomění. Aplikují zde své poznatky hned z několika oborů – především z českého jazyka, ale třeba i z dějepisu a z němčiny. Zhodnocení může být podkladem pro reflexi.

Práce v počítačové učebně bude výhodná v případě, že chceme umožnit žákům získávat informace z internetu (vhodné zvláště při práci s pracovními listy). Výuka může probíhat samozřejmě i v rámci běžné učebny, je však potřeba zajistit žákům jiné zdroje informací (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Pravidla českého pravopisu, Stručnou mluvnici českou…).

První aktivita probíhá v rámci celé třídy, v další se jednotlivci spojí do skupin, ve kterých budou po zbytek hodiny společně pracovat na pracovním listu.

Postup:

 • Brainstorming na téma středověká řemesla (povolání): Na tabuli se zapisují nápady žáků. Poté se podtrhnou povolání, která si žáci myslí, že už zanikla. Zakroužkují se pak ta, jež někteří z žáků neznají (nevědí, co bylo jejich náplní). K této aktivitě je vhodné se vrátit na konci hodiny a zápis upravit (označit ta povolání, která nově žáci poznali).
 • Rozdělení do skupin: Může proběhnout cíleně, ale i zcela náhodně tak, že si žáci rozdají kartičky s názvy řemesel (viz příloha č. 1), hledají se ti, kteří si myslí, že mají svým oborem k sobě blízko (učitel může případně žákům napsat na tabuli nápovědu – dřevo, hlína…).
 • Práce s pracovním listem (viz příloha č. 2): K práci je možné využít různé slovníky, příručky a internetové stránky (viz použité zdroje), kde budou žáci vyhledávat význam daných slov. Samostatnou hodinu by bylo dobré věnovat zhodnocení práce (možná řešení najdete v příloze č. 3), vysvětlení nejasností (zopakování konkrétních jazykových jevů) a případné diskusi na téma volba povolání (viz otázka č. 2 v pracovním listu).

Závěr:

První dvě aktivity by neměly být hodnoceny, slouží spíše k uvedení do tématu. Pracovní list samozřejmě může být ohodnocen (nejlépe bodově za jednotlivé otázky). Je ale nezbytné, aby žáci měli k dispozici různé zdroje (včetně gramatických přehledů). Zohledněna by měla být i spolupráce skupiny – doporučuji si namalovat „koláč”, kde bude pomocí zlomku znázorněn podíl jednotlivých členů na konečném výsledku.

Tento tematický blok pomáhá žákům vnímat jazykovědu komplexně (jednotlivé nauky se tu propojují).

Žáci jsou při výuce aktivní. Při jednotlivých činnostech si rozšiřují své znalosti i z jiných oborů.

Citace a použitá literatura:
[1] - 2010. [cit. 2010-09-08]. Dostupný z WWW: [http://www.paichl.cz/paichl/knihy/PLZ-REM.htm].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc35 kBPříloha 1
Odstranitdoc55 kBPříloha 2
Odstranitdoc57 kBPříloha 3
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 08. 09. 2010
Zobrazeno: 18065krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VAŠATOVÁ, Helena. Středověká řemesla. Metodický portál: Články [online]. 08. 09. 2010, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABABC/9463/STREDOVEKA-REMESLA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 08. 09. 2010 16:29
Příspěvěk přináší aktivity, pomocí kterých lze obohacovat slovní zásobu žáků. Na příkladech středověkých řemesel lze také procvičovat učivo slovotvorby.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 08. 09. 2010 16:29
Příspěvek nabízí zajímavé aktivity, které umožní zapojit všechny žáky, přimějí je pracovat (samostatně či ve dvojici) s odbornými příručkami a internetem. Zároveň nenásilnou cestou propojuje učivo českého jazyka se znalostmi dějepisu a cizích jazyků (zejména němčiny), navazuje na znalosti získané četbou a všeobecný přehled. Je na rozhodnutí učitele, jestli bude vyžadovat splnění všech úkolů od všech žáků, nebo využije diferenciace a individuálního přístupu a pro slabší žáky zadání zestruční.
1.Autor: Jana KneřováVloženo: 09. 09. 2010 09:14
Navrhuji využít obrázky naší wiki http://wiki.rvp.cz/index....5%98emesla , případně můžete vložit na uvedenou stránku další fotografie řemesel.
2.Autor: Růžena PekařováVloženo: 09. 09. 2010 12:34
Děkuji za nápad a vyjmenování snad všech řemesel, která u nás byla - jsou.
3.Autor: Aleš FrancVloženo: 17. 09. 2010 11:12
Velmi pěkný, zajímavý a opravdu praktický laděný příspěvek. Myslím, že žáky takto uchopená výuka musí bavit, neb se nejedná o žádnou "suchou" teorii, ale o skutečně barvité a zábavné vyučování, při kterém se však žáci dozvědí mnoho užitečných a účelných informací. Oceňuji také to mezipředmětové propojení češtiny, dějepisu a příp. němčiny. V souvislosti s komentářem paní Pekařové si dovolím upozornit na to, že se v příspěvku nejedná o zdaleka vyčerpávající seznam řemesel - jen namátkou uvedu další příklady, např. cínaři, cvočkaři, hedvábníci, hřebenáči, jehlaři, kloboučníci, kopytáři, parukáři, řemenáři atd. atd., ale v příspěvku určitě nejde o to podat úplný seznam řemesel, takže to uvádím skutečně jen pro doplnění či zpestření. Možná by stálo za úvahu ještě uvést řemesla do souvislosti se sdružováním jejich zástupců do řemeslnických organizací, tj. cechů, které až do poloviny 19. století hrály velmi důležitou roli v hospodářsko společenském životě měst. A ještě jednu drobnou poznámku si dovolím učinit, tentokrát s ohledem na jazykové zaměření článku - určitým zpestřením i doplněním by možná bylo i zmínění konkrétních řemesel jakožto základu pro vznik pozdějších příjmení. Myslím, že v každé třídě by se našel minimálně jeden nositel příjmení po zástupci nějakého řemesla. Tyto mé přípodotky nic nemění na tom, že se jedná o kvalitní a přínosný článek.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.