Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Velká písmena

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Helena Vašatová
Anotace: Prostřednictvím několika aktivit si žáci nejen procvičí psaní velkých písmen, zároveň se dozví i mnoho zajímavých informací z literatury a místopisu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Slovníky českých spisovatelů, atlas Evropy, Pravidla českého pravopisu, internet, lepící guma, flipové papíry, Pracovní list 1 – 6.
Klíčová slova: velké písmeno
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Jako jeden z nejtěžších pravopisných jevů hodnotím psaní velkých písmen ve vlastních jménech. Žákům činí obtíže osvojit si řadu pravidel s tím spojených. Nabízím několik aktivit, které by měly žákům pomoci zvládnout toto učivo v rovině teoretické i praktické.

Předpokládá se, že žáci mají z nižších ročníků již základní znalosti o psaní velkých písmen ve vlastních jménech. V první aktivitě by si je měli utřídit – udělat si přehled o tom, co už vědí, čemu nerozumí, co je pro ně nová informace. Učitel jim případně může některé nejasnosti vysvětlit. Další aktivity jsou již zaměřeny do praxe. Kromě procvičení pravopisu si žáci prohlubují i své znalosti z jiných oborů – literatury (Spisovatelé, Literární postavy), zeměpisu (Evropské země) a občanské výchovy (Naše město, Město spáčů). Některé aktivity jsou zaměřeny na vyhledávání informací (Literární postavy, Evropské země), jiné na tvořivé myšlení (Město spáčů).

Práce v počítačové učebně bude výhodná v případě, že chceme umožnit žákům získávat informace z internetu (vhodné u aktivit Spisovatelé, Literární postavy a Evropské země). Výuka může probíhat samozřejmě i v rámci běžné učebny, je však potřeba zajistit žákům jiné zdroje informací (slovníky, atlas).

Kromě první aktivity, kde každý žák pracuje samostatně, všechny ostatní probíhají ve skupinách. Skupinky mohou být tříčlenné (vytvoří se náhodně rozlosováním kartiček u aktivity Spisovatelé), pouze u závěrečné Kopané je potřeba spojit se ve dvě „fotbalová“ družstva.

Postup

 • Pravidla: Cílem aktivity je, aby se žáci seznámili s pravidly psaní velkých písmen, případně si uvědomili, co už o psaní velkých písmen vědí z předchozích ročníků. Využijeme k tomu metody  I. N. S. E. R. T.[1] Žáci dostanou list s pravidly (viz pracovní list 1), která si pečlivě prostudují. K jednotlivým informacím si připisují znaménka podle toho, jaký vztah k informaci mají (√ – tuto informaci jsem již věděl; – tato informace je v rozporu s tím, co jsem si dosud myslel; + – tato informace je pro mě nová; ? – této informaci nerozumím, chtěl bych to podrobněji vysvětlit). Učitel následně může vysvětlit pravidla, která žákům nebyla jasná. Jako zdroj informací samozřejmě mohou žáci použít i Pravidla českého pravopisu.
 • Spisovatelé: Cílem aktivity je procvičit si psaní velkých písmen (především u jmen osob, měst, literárních děl a institucí) a zároveň získat informace o některých českých spisovatelích. Žáci si vylosují kartičku se jménem (viz pracovní list 2). Mají za úkol vytvořit trojice tak, aby vybraná jména dohromady dávala název známého českého spisovatele. Najdou si pak společně kartu s informacemi o daném spisovateli. Následně musí přepsat psacím písmem (podle zásad českého pravopisu) na papír všechna slova, která jsou v textu napsána velkým tiskacím písmem. Metodou kolujících flipů[2] (jeden ze skupiny chodí se svým zápiskem postupně k ostatním skupinám, se kterými svůj text konzultuje) žáci opraví případné pravopisné chyby. Ti nejrychlejší se mohou snažit vymyslet co nejvíce slavných osobností, jejichž jméno je tvořeno minimálně třemi slovy. U každé z nich by pak měli uvést, ve které oblasti se proslavila. Ve vytvořených trojicích budou žáci pracovat i ve zbývajících aktivitách (vyjma poslední).
 • Literární postavy: Cílem aktivity je, aby si žáci uvědomili pravopisný rozdíl mezi jménem literární postavy a obecným pojmenováním, které bylo od literární postavy odvozeno. Žáci si zároveň osvěží některé své znalosti z literatury. Vyplňují pracovní list (viz pracovní list 3).
 • Evropské země: Cílem aktivity je, aby si žáci procvičili psaní velkých písmen v zeměpisných názvech (zvláště u názvů zemí, moří, pohoří, měst). Žáci často dělají chyby ve slovech tohoto typu: Česká republika, česky, český jazyk, čeština, Čech. Díky tomuto cvičení by si měli zapamatovat, kdy se jaké písmeno píše. Zároveň si procvičí své znalosti ze zeměpisu. Tabulku (pracovní list 4) můžeme dát všem skupinám stejnou a nechat jim země vybrat, případně můžeme určit, že jedna skupina bude zpracovávat země východní Evropy apod.
 • Naše město: Cílem aktivity je, aby si žáci procvičili psaní velkých písmen u místních názvů – problémy jim činí především psaní názvů začínajících na předložku. Využít k tomu můžeme mapky příslušné obce – důležité je, aby byla psána velkým tiskacím písmem. Žáci pak názvy přepisují do psací podoby. Možné je také najít mapu, která obsahuje pravopisné chyby. Žáci pak mají za úkol tyto chyby vyhledat (viz pracovní list 5). Dále je možné zabývat se názvy ulic v naší obci. Můžeme diskutovat, podle čeho jsou ulice pojmenovány, případně jaké byly jejich původní názvy (dotknete se tak i historie města), kdo má na starosti pojmenovávání ulic a jaká jsou pravidla pro vytváření názvů ulic.
 • Město spáčů: Pro tuto aktivitu je nutné nakreslit si svou vlastní mapu města, jejíž součástí budou kromě ulic i například restaurace, hřbitov, kostel, rybník, hory, les… Z žáků se stávají členové názvoslovné komise, kteří mají za úkol originálně pojmenovat vše na mapě, názvy samozřejmě musí městskému zastupitelstvu předat v pravopisně správné podobě. Protože jde o město, jehož obyvatelé mají společnou zálibu – spánek, dalo si městské zastupitelstvo podmínku, že všechny názvy se nějakých způsobem musí vztahovat právě ke spánku. Příslušné návrhy pak můžeme odhlasovat podobně jako v městském zastupitelstvu.[3]
 • Kopaná: Tato aktivita poslouží pro závěrečné opakování. Třída je rozdělena na dvě fotbalová družstva. Na tabuli jsou namalovány brány, uprostřed hřiště pak jsou připevněny lepicí gumou míče s pravopisnými chytáky (viz pracovní list 6). Hráči z jednotlivých družstev se střídají, jejich úkolem je správně určit velká písmena. Pokud se jim to podaří, střelí gól a mohou míč připnout do brány.

Závěr

První aktivitu bych nehodnotila, jde o učební pomůcku, kterou si vytváří žák sám pro sebe. V následujících aktivitách se lze zaměřit jednak na pravopisné zvládnutí, jednak na správnost získaných informací. Pokud bych se dotyčné aktivity rozhodla známkovat, kladla bych důraz především na pravopisnou správnost. Vzhledem k tomu, že tyto aktivity mají ale posloužit k osvojení daného pravopisného jevu, domnívám se, že by je stačilo vyhodnotit ústně v rámci reflexe (Kde naše skupina nejčastěji chybovala? Který zdroj informací byl pro nás nejvíce přínosný?). Jednotlivé žáky mohu samozřejmě ocenit za některé aktivity plusovými body (odhalené pravopisné chyby na mapě, správně zapsaný text, originální názvy měst apod.).

Žáci jsou při výuce aktivní. Při jednotlivých činnostech si rozšiřují své znalosti i z jiných oborů.

 


[1] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

[2] Metoda převzata ze semináře Metody aktivního učení vedeného Jiřím Hruškou a Zdeňkem Dlabolou.

[3] Přejato ze semináře pro učebnici Fraus.

Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2010-08-31]. Dostupný z WWW: [http://www.hipet.cz/mapa5.gif ].  
[2] - Pravidla českého pravopisu. Olomouc, 1994.  
[3] - Školní atlas Evropy. 1. vydání. Praha, 2001. 48 s. ISBN 80-7011-609-9. 
[4] - MENCLOVÁ, Věra. Slovník českých spisovatelů. 1. vydání. Praha, 2001. 743 s. ISBN 80-7277-077-1. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 31. 08. 2010
Zobrazeno: 18020krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VAŠATOVÁ, Helena. Velká písmena. Metodický portál: Články [online]. 31. 08. 2010, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABABC/6151/VELKA-PISMENA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 31. 08. 2010 16:43
Příspěvek nabízí zajímavé aktivity související s psaním velkých písmen. Činnosti jsou zaměřeny na utřídění a upevnění pravidel pro psaní velkých písmen, ale i na zopakování konkrétních pravopisných jevů. K procvičování je vhodně vybráno literární i zeměpisné učivo. Aktivity jsou určeny pro jednotlivce i pro skupinky žáků.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 31. 08. 2010 16:43
Publikovaná lekce je poskládaná z řady aktivit, které lze využít i samostatně, což je nesporná výhoda tohoto článku. Autorka řeší poměrně nepopulární problematiku pomocí aktivit, které pravděpodobně nebudou pro žáky tak "bolestivé" jako tradičními postupy.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.