Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Přísloví

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Helena Vašatová
Anotace: Prostřednictvím několika aktivit se žáci seznámí s řadou běžně užívaných přísloví a porozumí jejich významu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Klíčová slova: přísloví
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Kartotéka

Každý žák si za domácí úkol připraví několik přísloví (včetně vysvětlení jejich významu). Společně s učitelem pak při hodině jednotlivá přísloví proberou, aby se ve třídě neopakovala. Každému žákovi by měla zůstat minimálně tři přísloví, která zpracuje do společné kartotéky. U každého přísloví by mělo být uvedeno jeho znění, vysvětlení a krátká příhoda, která přísloví vystihuje. Je dobré, aby měl v zásobě některá přísloví i sám učitel (viz Pracovní list č. 1), aby mohl případně další doplnit.

Znáte česká přísloví?

Žáci skládají puzzle (viz Pracovní list č. 2) tak, aby vedle sebe stály dvě části, které k sobě patří.

Přísloví vědecky

Žáci mají za úkol ve složitých definicích rozpoznat známá česká přísloví. Tato aktivita nabízí propojení i s jinými předměty (přírodopisem, fyzikou …). Žáci by měli mít k dispozici Slovník cizích slov. Pokud se ukáže, že aktivita je pro ně příliš obtížná, mohou dostat ve druhé fázi odpovídající česká přísloví, která k těm vědeckým jen přiřazují (viz Pracovní list č. 3).

Jak si lze také vysvětlit přísloví

Aktivita vychází z možného nepochopení významu přísloví. Jako inspirace poslouží několik vět. Žáci se obdobně pokouší vtipně vysvětlovat obsah přísloví (viz Pracovní list č. 4).

Namaluj přísloví

Žáci se pokusí podobně jako kdysi Lada ve své Ilustrované frazeologii ilustrovat české přísloví, ostatní pak hádají, o které přísloví jde (viz pracovní list č. 4).

Jak vzniklo přísloví?

Žáci jistě znají pohádku o tom, jak slepička pekla koláče. Pokud ne, můžete si ji převyprávět. A proto se říká: „Bez práce nejsou koláče." Úkolem žáků je vymyslet jinou příhodu, na základě které mohlo vzniknout jimi vybrané přísloví. Podmínkou je, že tentokrát nepůjde o přenesený význam – mluví-li se tedy v přísloví o koláčích, musí být o nich řeč i v příběhu (viz Pracovní list č. 4).

Živé obrazy

Ve skupině žáci zdramatizují některé přísloví. Zatímco všichni mají zavřené oči, skupina připraví živý obraz (herci se nehýbají, nesmějí mluvit), na který se ostatní mohou minutu dívat. Poté si skupina připraví stejným způsobem druhý a třetí obraz. Obrazy na sebe tematicky navazují a vyjadřují konkrétní přísloví, které mají ostatní za úkol odhalit.

Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2009-12-14]. Dostupný z WWW: [http://www.rucniprace.cz/prislovi ].  
[2] - [cit. 2009-12-14]. Dostupný z WWW: [http://www.pixy.cz/osobni/prisl.html].  
[3] - PIŠLOVÁ, Simona. Jazykové hry. 2. vydání. Jihlava : Fortuna, 2008. 111 s. ISBN 978-80-7373-025-3. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc28 kBPříloha č. 1
Odstranitdoc25 kBPříloha č. 2
Odstranitdoc28 kBPříloha č. 3
Odstranitdoc23 kBPříloha č. 4
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 14. 12. 2009
Zobrazeno: 20707krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VAŠATOVÁ, Helena. Přísloví. Metodický portál: Články [online]. 14. 12. 2009, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABABC/6147/PRISLOVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 14. 12. 2009 12:59
Zdá se mi, že pracovní listy nepatří k tomuto článku! Nebo jsem nepochopila popisy?
2.Autor: Jan ŠperlVloženo: 15. 12. 2009 16:00
Vážení uživatelé,u příspěvku Přísloví byly opravdu přílohy, které s textem nesouvisely. Tato chyba byla napravena. Příloha číslo 4 bude vložena ve chvíli, kdy se vyjasní autorská práva obrázků, které jsou v ní uvedené.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.