Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vyšehrad

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Eva Špačková
Anotace: Jak žákům přiblížit jedno z nejznámějších míst Prahy?
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: Psací potřeby, papír, počítač či interaktivní tabule, okopírované obrázky k vybarvování, drobné ceny pro výherce soutěží.
Klíčová slova: projekt, hodnocení, prezentace, Vyšehrad, soutěžní texty, obrázky k vybarvování

Příspěvek obsahuje Power-Pointovou prezentaci Vyšehradu, soutěžní testy a obrázky k vybarvování. Také zahrnuje návrhy možné další práce žáků, např. vytvoření reklamní tabule, její následná prezentace a hodnocení. Dětem můžeme tímto způsobem přiblížit jedno z nejznámějších míst Prahy a nechat je nahlédnout do krás naší vlasti. Samotná návštěva Vyšehradu je však osloví nejvíce.

Aktivity mohou následovat v uvedeném sledu (blok několika vyučovacích hodin ve dvou či více dnech) anebo si lze vybrat jednotlivé části a využít je podle potřeby.

 1. Žáci zjistí informace o Vyšehradu (stručně, ne rozsáhlé texty z internetu, jen několik větiček či pěknou pověst vhodnou pro jejich věk), které si poté vezmou s sebou na vycházku.
 2. Návštěva Vyšehradu. Těsně před vstupem žáci sdělí, co o Vyšehradu zjistili. Následuje prohlídka, při které si žáci mohou zapisovat informace sdělované učitelem a také vytvořit skupinky, v nichž budou později soutěžit.
 3. Shlédnutí Power-Pointové prezentace o Vyšehradu[H1] . I formou soutěže, kdy žáci v předem stanovených skupinkách a jejich pořadí hádají předložené obrázky. Po prvním kliknutí se vždy objeví obrázek bez názvu, při druhém kratičký text.
 4. Skupinové vyplnění testů[H2] .
 5. Žáci ve skupinkách vytvoří několik pravidel chování ve vztahu k historickým památkám a jednoduchou reklamní tabuli vybízející k návštěvě Vyšehradu (Proč navštívit? Kam zajít? Co vidět? Jak se dopravit?). Každá z úloh je na jednom samostatném papíru. Navíc mají žáci už v téhle fázi za úkol přemýšlet, jakým způsobem odprezentují (ústní formou) svou reklamní tabuli a pravidla tak, aby se jim podařilo přesvědčit ostatní žáky i učitele k návštěvě Vyšehradu.
 6. Vybarvování vybraných obrázků [H3] z Vyšehradu + příprava ústní prezentace (žáci si nachystají, jak budou mluvit o své práci a využívat reklamní tabuli, popisovat ji a také vysvětlovat, z jakého důvodu zařadili právě použité informace. Dále jak památné místo představí a zaujmou ostatní žáky a učitele, jak je přesvědčí o návštěvě Vyšehradu, o tom, proč právě tam by měli vyrazit na výlet. Samozřejmě nesmí zapomenout zařadit i pravidla chování k historickým památkám. Při ústní prezentaci se vystřídají všichni žáci ze skupiny.).
 7. Ústní prezentace - předvedení a hodnocení. Skupinky si nejprve vylosují pořadí, podle kterého budou vystupovat. Poté se první z nich nachystá, ostatní se posadí jako publikum a budou písemně hodnotit (každý ze skupiny sám a tajně) za pomocí bodů od 1 do 10. Na závěr každého vystoupení je možné přidat i dotazy publika. Hodnotit můžeme například:
  1. Jsem přesvědčen o návštěvě Vyšehradu?
  2. Kdo byl nejlepší řečník?
  3. Dokázali mne zaujmout?
  4. Řekli všechny důležité informace?
  5. Která reklamní tabule mne na první pohled nejvíce zaujala?
 8. Učitel hodnotí stejným způsobem jako žáci, tajně na kousek papírku. Po tajném hodnocení zkusí žáci vyjádřit své názory nahlas, zdůvodnit, proč se jim to právě popisované líbilo či naopak nelíbilo.
 9. Vyhodnocení skupinových testů a předání drobných cen.
 10. Následné vytvoření výstavky či brožurky Vyšehrad za přispění celé třídy.
 11. Zhodnocení celého projektu.
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 08. 2008
Zobrazeno: 6893krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Vyšehrad. Metodický portál: Články [online]. 20. 08. 2008, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABAAG/2560/VYSEHRAD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.