Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Kruh a válec ve slovních úlohách

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Milada Kyselovská
Anotace: Příspěvek obsahuje osm slovních úloh zaměřených na využití znalostí o kruhu a válci. Každá slovní úloha obsahuje navíc informace a úkoly související s jiným oborem nebo průřezovým tématem.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru » načrtne a sestrojí rovinné útvary
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Základní podmínky života
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: připravené texty, psací potřeby, pravítko, kalkulačka, Matematické a fyzikální tabulky, Atlas světa
Klíčová slova: válec, kruh, Trasimenské jezero, středověký hrad

Příspěvek obsahuje osm listů pro řešení slovních úloh na téma Válec a Kruh. Každý list přináší také informace navíc. Vede žáky k přemýšlení v širších souvislostech.

Na začátku hodiny dostanou dvojice (skupinky) žáků list se zadáním. Pomůcky, které jsou na listu uvedené, mají vlastní nebo zapůjčené od vyučujícího.

Nejvíce se mi osvědčilo nechat žáky pracovat ve dvojicích, ale je možné vytvořit také tříčlenné skupinky. Žáci se mohou radit a rozdělit si úkoly. Ve druhé části hodiny každá dvojice (trojice) prezentuje svou práci - vysvětlí, jaké měla zadání, jak jej vyřešila, případně jaký má názor na problematiku související. Ostatní žáci mohou reagovat dotazy nebo svými názory a připomínkami.

Je možné zadat do třídy jen čtyři listy, takže některé dvojice (trojice) budou mít stejné zadání a o řešení mohou ve druhé části hodiny pod vedením učitele diskutovat. V případě, že se v řešení matematické části neshodují, učitel sdělí správné řešení (viz příloha 9) a společně hledají chyby. Takový způsob zadání úlohy rozvíjí zejména kompetenci komunikativní a kompetenci k řešení problémů. Další čtyři listy lze zadat v následující hodině.

Chce-li se učitel věnovat některému z témat podrobněji, může zadat na dané téma i domácí úkol a pracovat s žáky i v jiných hodinách, nejen v matematice.

Další možností je zadat žákům zadání jako domácí úkol. Žáci pracují samostatně a mají možnost hledat řešení, pokud je neznají, v různých informačních zdrojích. V hodině následující po zadání úkolu může učitel vyhodnotit úkol tak, že s žáky diskutuje o tom, jak k řešení dospěli a komentuje jejich postupy. Tento způsob rozvíjí zejména kompetenci k učení, kompetenci řešení problémů a kompetenci komunikativní.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 30. 06. 2008
Zobrazeno: 10215krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KYSELOVSKÁ, Milada. Kruh a válec ve slovních úlohách. Metodický portál: Články [online]. 30. 06. 2008, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABAAG/2407/KRUH-A-VALEC-VE-SLOVNICH-ULOHACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.