Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Dvojitý deník ve výuce: Kajsa Nebojsa

Ikona inspirace
Autor: PhDr. Vladimíra Neužilová
Spoluautor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
Anotace: Článek představuje aktivizující výukovou metodu Dvojitý deník, její cíle, klady i zápory. Následně nabízí praktickou ukázku textu, který byl využit při zařazení této metody v hodině českého jazyka v 6. ročníku ve formě pracovního listu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » využívá základy studijního čtení – vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: odstavec, hlavní myšlenka, vlastní názor
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod

Aktivizující výukové metody uplatňujeme ve vzdělávání při učení žáků. Naším cílem je, aby žák aktivně, vědomě a uvědoměle třídil data, zařazoval je do poznatkových struktur; analyzoval, srovnával a hodnotil informace, učil se samostatnosti a tvořivosti, rozvíjel svoji osobnost.

Práce s textem využívá metodu dvojitého deníku k hlubšímu porozumění textu, k pochopení situace a pocitů dívky. Žáci hledají paralely ve svém životě a v příběhu. 

Hlavními cíli metody je porozumění textu, propojení informací v textu s vlastními zkušenostmi žáků, komentování textu a jeho zhodnocení, dovednost zaznamenat otázky, které vyvolala nová informace, tvorba dalších asociací. 

Učitelé mohou metodu Dvojitého deníku zařazovat vždy, když chtějí u žáků rozvíjet porozumění textu na začátku práce s jakýmkoliv textem: např. textem z krásné literatury, odborným textem, poezií, reklamním textem. 

Výhodou této metody je, že všichni žáci ve třídě pracují – čtou text, dělají si poznámky, komentují, slyší mluvené projevy svých spolužáků, rozšiřují si slovní zásobu, zaznamenávají nové informace od spolužáků zaměřené na probíranou problematiku.

Naopak drobnou nevýhodou je, že práce vyžaduje delší čas a ve třídě je pracovní ruch. 

Podrobný popis metody najdete v Pedagogickém lexikonu.

Praktická ukázka: 

Eva si nemůže maminky užívat, protože maminka pořád leží v nemocnici a Eva ji nikdy nevidí. Místo toho musí bydlet u svých tet, protože tatínek je kapitán na zámořské lodi a nemůže si vzít holčičku zlatou s sebou.

Holčička zlatá – tak říkala Evě maminka. „Holčičko zlatá, moje,“ říkala a pak Evě dala vždy pusu do vlasů. Teta Ester Evě nikdy neřekne „holčičko zlatá“ a ani jí nedá pusu. Ani teta Greta ne. Teta Greta dává pusy jen Berit.  A pořád se jí ptá, jestli jí není zima, jestli nechce trochu šťávy a tak. Nikdy se nezeptá, jestli je zima Evě.

Teta Greta se chystá dělat pudink. Ale jako naschvál nemá doma bramborovou moučku. A bez ní se puding opravdu vařit nedá. Teta Greta se rozhlíží po obloze. Podívá se na černý mrak a pak na děvčata pod jasmínovým keřem. Zaváhá – ale jen na okamžik.

 „Evo,“ zavolá, „hned doběhni do krámu pro bramborovou moučku.“ Eva zavře oči. Slyší moc dobře. Ale pomyslí si, že když zůstane hezky tiše ležet se zavřenýma očima, teta Greta možná zapomene, že Eva zapomene, že Eva existuje. Anebo se stane nějaký jiný zázrak. „Prosím tě, když si pospíšíš, stihneš se vrátit,“ řekne teta Greta a postrčí ji dopředu.

A najednou to přijde. Právě když dojde k vysoké borovici, která stojí na půl cestě k obchodu. Ozve se rána. Strašlivá rána! Eva vykřikne zděšením. A pak zarachotí déšť. Proudy vody se lijí na zem. Hrbolatá cesta se mžiku promění v rybník. Eva se jím brodí vpřed. Modrofialové bavlněné šaty se jí přilepily na tělo. Z mokrých vlasů jí kape voda. Kolem ní se blýská a hřmí. Dá se do běhu. Ne, maminka přece říká, že se nemá utíkat, když se blýská.

Astrid Lindgrenová, 2006

Úkoly pro žáka

  1. Přečti pozorně text, postupuj  po odstavcích.
  2. V každém odstavci podtrhni větu nebo její část, která tě zaujala.
  3. Podtrženou myšlenku v textu zapiš stručně do tabulky.
  4. Do vedlejšího odstavce zapiš vlastní názor, komentář proč sis vybral/a tuto větu nebo její část.                          .

Vypiš myšlenku, větu z textu

Tvůj názor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře k textu je možné zapisovat přímo do listu po straně. 

Zdroj citace: 

LINDGRENOVÁ, Astrid. Kajsa Nebojsa. Praha : Albatros, 2006. 92 s. 

Zdroj: 

NEUŽILOVÁ, Vladimíra; PAVLOVSKÁ, Marie. Metodický portál : Wiki [online]. 2011-11-02 [cit. 2011-11-08]. Dvojitý deník. Dostupné z WWW: <http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/A/Aktivizuj%C3%ADc%C3%AD_v%C3%
BDukov%C3%A9_metody/DVOJIT%C3%9D_DEN%C3%8DK
>.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 12. 2011
Zobrazeno: 2893krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NEUŽILOVÁ, Vladimíra. Dvojitý deník ve výuce: Kajsa Nebojsa. Metodický portál: Články [online]. 15. 12. 2011, [cit. 2020-04-09]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZABA/14775/DVOJITY-DENIK-VE-VYUCE-KAJSA-NEBOJSA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.