Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Práce s písničkou a sebehodnocení

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Kamila Sladkovská
Anotace: Příklad dobré praxe navrhuje aktivitu pro žáky prvního stupně ZŠ, která jim pomáhá si lépe uvědomit, jaké mají znalosti a co všechno zvládají v anglickém jazyce. Na základě písničky o zvířátkách s žáci procvičují nejen poslech s porozuměním, ale učí se i základním pravidlům sebehodnocení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Klíčová slova: sebehodnocení, Evropské jazykové portfolio, poslech s porozuměním, sebereflexe, e-portfolio

Cíle výuky

Žáci:

  • pojmenují, jaké činnosti umí a baví je,
  • pracují s anglickou písničkou o zvířátkách,
  • v pracovním listě s emotikony ohodnotí svoji práci s písničkou,
  • ve spolupráci s učitelem uloží pracovní list do sekce Moje sbírka.

Tematická oblast EJP

Jazykový životopis – část Mé další dovednosti - Sekce Co už umím: Moje sbírka

Časová náročnost

Aktivita je určena pro výuku angličtiny ve 3. ročníku ZŠ a je realizovatelná v rámci jedné vyučovací hodiny.

Realizace

U žáků mladšího školního věku platí dvojnásobně ve vztahu k sebehodnocení, že je nutné tuto dovednost rozvíjet postupně, maximálně názorně a na základě konkrétních žákům důvěrně známých skutečností. Žáci mladšího školního věku jsou obvykle všestranně šikovní a je dobré jim pravidelně umožňovat uvědomit si, co vše již umí, a to nejlépe v rámci jednoho konkrétního tématu.

V Jazykovém životopisu v části Mé další dovednosti si mohou žáci zapsat vše, o čem jsou přesvědčeni, že jim jde dobře nebo je baví. Může se jednat o aktivity v mateřském nebo cizím jazyce. Tato část by měla obsahově doplňovat sebehodnotící deskriptory sekce Co už umím. Dříve než s žáky začneme pracovat se sebehodnotícím deskriptory v sekci Co už umím, je dobré je na sebehodnocení připravit na základě co nejvíce konkrétních a jednoduchých sebehodnotících listů, které se vztahují k aktivitě v hodině. Jako příklad tohoto postupu může posloužit práce s písničkou:

Učitel propojí hodinu a její obsahové téma (písničku o zvířátkách) cíleně s těmito deskriptory: „umím pojmenovat nejznámější zvířata“, „umím zazpívat písničku“ v části Mé další dovednosti a s deskriptorem „v jednoduchých nahrávkách rozumím slovům, jménům, číslům, která již znám“ v části Co už umím. Na základě těchto tří deskriptorů by se měli žáci v závěru ohodnotit.

Vhodnou písničkou je např. Old MacDonald Had a Farm: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/old-macdonald-had-farm, která je k dispozici na webových stránkách Britské Rady včetně přepisu písničky a pracovního listu pro žáky.

Učitel pracuje s písničkou na základě vhodně zvolených aktivit (zpívání, kreslení, poznávání zvuků zvířátek, pantomima aj.), které jsou ještě mimo to propojeny s cíli výstupního sebehodnotícího listu, na základě jehož by si měli žáci na konci hodiny uvědomit, že nejenom znají v angličtině několik zvířátek, ale i umí o nich zazpívat písničku, rozumí pojmenování zvířátek v písničce a umí si tyto názvy zapsat do sešitu (viz příloha – Já a moje zvířátka).

Poté co je dokončena aktivita postavená na poslechu s porozuměním, učitel každému žákovi rozdá sebehodnotící list, ve kterém se žáci na základě 4 deskriptorů ohodnotí, a to tak, že u každého deskriptoru zakroužkují příslušný emotikon.

Pokud se již jedná o několikátou aktivitu, která vede ke zvládnutí zmíněných deskriptorů, může učitel vyzvat žáky, aby se ohodnotili ve svém Evropském jazykovém portfoliu (EJP). Učitel žákům přesně řekne, s jakou částí EJP se bude pracovat.

Žáci si mohou sebehodnotící list „Já a moje zvířátka“ sami vyzdobit vlastními kresbami zvířatek a ve spolupráci s učitelem vložit oskenovaný do sekce Moje sbírka.


Uvedený příklad dobré praxe vznikl v rámci školení lektorů projektu Evropské jazykové portfolio v praxi (CZ.1.07/1.1. 00/08.0014) v lednu 2012 v Přerově. Poté, co se učitelé na školení důvěrně seznámili s aplikací EJP, v rámci workshopů vytvořili bezpočet inspirativních aktivit do hodin, které integrují moderní metodické postupy a principy sebehodnocení obsažené ve webové aplikaci Evropského jazykového portfolia.

Citace a použitá literatura:
[1] - Evropské jazykové portfolio. [cit. 2013-2-12]. Dostupný z WWW: [http://ejp.rvp.cz/].  
[2] - Písnička - Old MacDonald had a farm. [cit. 2013-2-12]. Dostupný z WWW: [http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/song...].  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc39 kBPříloha_Já a moje zvířátka
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 02. 2013
Zobrazeno: 7718krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SLADKOVSKÁ, Kamila. Práce s písničkou a sebehodnocení. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2013, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAABAA/17223/PRACE-S-PISNICKOU-A-SEBEHODNOCENI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.