Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Cizí jazyk > CLIL na 1. stupni ZŠ – Project The Water...

Ikona prakticky

CLIL na 1. stupni ZŠ – Project The Water Cycle

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Tereza Šmídová
Anotace: Projekt Water comes and goes! pro 1. stupeň ZŠ byl zpracován týmem odborných učitelů (Anna Aimone, Luisa de Giorgi, Maria Rosaria Leone, Sandra Teagno) ZŠ v Turíně jako CLIL práce pokrývající 5 lekcí za měsíc (celkem 20 vyučovacích hodin). Projekt spojuje přírodovědu a cizí jazyk a je určen žákům od 3. do 6. třídy. Ústřední postava Miss Droppy provází žáky celým projektem a pomáhá jim porozumět prostředí, kde se nachází voda, dále molekule, koloběhu a změně stavu vody i atmosférickým jevům. Příspěvek a prezentace obsahují pracovní listy, poslechové vstupy a obrazový materiál, fotografie příkladů práce žáků i podrobně rozpracovaný plán projektu do 6 kroků. Slouží jako velice zdařilý příklad dobré praxe ze základní školy San Maouro v italském Turíně.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » zapojí se do jednoduchých rozhovorů
 2. základní vzdělávání » Doplňující vzdělávací obory » 1. stupeň » Dramatická výchova » 1. období » spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace; prezentuje ji před spolužáky; sleduje prezentace ostatních
 3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem přírody a činností člověka
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: integrace, drama, , CLIL, science, project, good practice, water, molecule game, draw, label, number, prictures, role-play, story telling, English, photo, water sound, příklad dobré praxe, přírodověda, označ, vybarvi, seřaď, poslouchej

V základní škole Nino Costa v italském San Mauro působí dvě učitelky, které ve vybraných třídách vyučují metodou CLIL v hodinách matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Na projektu, který nyní představíme, spolupracovaly autorky Anna Aimone, Luisa de Giorgi, Maria Rosaria Leone a Sandra Teagnos. Vzhledem k poměrně slušným dovednostem žáků v angličtině je nutné poznamenat, že většina žáků v jejich třídách se seznámila s cizím jazykem – angličtinou již v mateřské škole.

V této italské základní škole je od 3. do 6. ročníku s dotací 5 hodin měsíčně uplatňována integrace obsahu angličtiny a přírodovědy, a to formou projektu. Projekt s názvem „Water comes and goes” je založen  na CLIL přístupu a činnostním učení a je zasazen do několika smysluplných aktivit – poslouchej a označ, poslouchej a sestav, vybarvi, očísluj, přečti a spoj, nakresli, dej obrázky do správného pořadí a zahraj roli. V rámci projektu jsou díky rozličným aktivitám přesahy do dalších vyučovacích předmětů, jako je výtvarná výchova, hudební výchova a italština.

Každá příprava na CLIL výuku je prováděna na základě „team-based teaching approach”, tedy na spolupráci učitele předmětu a jazyka, i zde spolupracovali odborní učitelé anglického jazyka s učiteli vědních oborů hlavně v počáteční fázi projektu pro identifikaci cílů a obsahu a později v činnosti ve třídě. Po zahájení projektu se ukázalo, že podnětným vyprávěním ústřední postavy projektu Miss Droppy, se zvýšila motivace a zájem žáků, protože je postavička „slečny Kapky” provázela po celou dobu projektu. V dalším textu je zpracován přehledný plán projektu v šesti krocích.

Project plan

WATER COMES AND GOES

Class / pupils age: from 8 to 11 years

Time: 20 hours (5 hours each month)

Content: WATER

 • what is a molecule
 • enviroments where you can find water
 • water cycle
 • water states
 • atmospheric phenomena

Language:

Communicative functions:

 • What’s this? Who am I? Where … from? Is the water solid, liquid or gas?
 • Explain the scientific phenomena using the right words (ex. The sun heats up the water... The vapour condenses...)
 • Introduce the passive form of the verb, e.g. The water is heated up by the sun. (Years 8 –11)

Lexis:

 • Atmosphere, atom, cloud, container, crystal, drop, fog, hail, hydrogen, ice-cub, lake, layer, lightning, meteorologist, mountain, oxygen, pond, rain, river, sea, shape, sky, snow, snowflakes, stream, sun, temperature, thunder, water, water molecule, water vapour, wind.
 • Cool, heavy, hot, liquid, solid.
 • Blow, boil, bump, condense, evaporate, fall, form, freeze, go up, heat up, move, reach, rise, turn.

Aims:

Competences description:

 • A pupil understands the water molecule.
 • A pupil explaining the water cycle using scientific  words using a chart/picture.
 • A pupil explains the change of water state (e.g. The water is solid because..).
 • A pupil knows the layers of atmosphere (years 8 –11).
 • A pupil reads, writes and understands the names of the atmospheric phenomena.

Step 1
This is Miss Droppy

Objective: warm up
Activity: drawing

Step 2
„Miss Droppy’s journey”: an interactive story

Objective: To learn lexis about the water cycle
Activities: story telling – drama

Step 3
H2O: Who am I?

Objective: To learn about the water molecular structure
Activity: Water molecule game

Step 4
Where are you from?

Objective: To learn about the water cycle
Activities:
Match and colour
Label the pictures
Stick label 1 + cut label 2
Put the sentences in the right order.

Step 5
Am I solid, liquid or gas?

Objective: To learn about different water states
Activity: Read and fill in the pictures (Number the pictures)

Step 6
The atmosphere

Objectives:
1. To know about the layers of the atmosphere (8–11 years)
2. To know about the atmospheric phenomena
Activities:
Listen and complete
Read and draw
Read and match

Ze zpětné vazby bylo zjištěno, že očekávání žáků a učitelů se naplnilo a celý plán výuky zaměřený na různé činnosti vedl k překonání průběžných obtíží a umožnil dosažení vytyčených cílů. Z dotazníků také vyplynulo, že jde o projekt vysoké kvality.

Books and Materials:

HARTLEY, W. Developing science language for materials. Scholastic, 2002. ISBN 0–439–01881–1.
BONELLI, G. Tuoni, fulmini e saette, manuale di metereologia facile. Meteo Mursia, 2003. ISBN 88–425–3094–8.
MICHEL, F. L’acqua a piccoli passi. Motta junior, 2003. ISBN 88–8279–203–X.
BOWER, M. Weather. Two-Can Publishing, 1998.

Web sites:
www.enchantedlearning.com
www.naturegrid.org.uk

Citace a použitá literatura:
[1] - HARTLEY, W. Developing science language for materials. Scholastic, 2002. ISBN 0-439-01881-1. 
[2] - BONELLI, G. Tuoni, fulmini e saette, manuale di meterologia facile. Meteo Mursia, 2003. ISBN 88-425-3094-8. 
[3] - MICHEL, F. L´acqua a piccoli passi. Motta junior, 2003. ISBN 88-8279-203-X. 
[4] - BOXER, M. Weather. Two-Can Publishing, 1998.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 02. 2010
Zobrazeno: 17498krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠMÍDOVÁ, Tereza. CLIL na 1. stupni ZŠ – Project The Water Cycle. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 2010, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/7863/CLIL-NA-1-STUPNI-ZS---PROJECT-THE-WATER-CYCLE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.