Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Cizí jazyk > Sociální aktivity – Social and Drama act...

Ikona prakticky

Sociální aktivity – Social and Drama activities

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Foltová
Spoluautor: Igor Hampl
Anotace: Aktivita pro první školní dny, společná pro učitele, rodiče a děti; hravě podporující první kontakt, seznámení jak s vučujícím, tak se školním prostředím. Rodič je aktivně zapojen, čímž usnadní dětem vstup do nové skupiny a prostředí.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
  2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi řeší nenásilným způsobem
  3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk jako jedinec » objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Poznávání lidí
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Samolepící štítky se jmény dětí, asistent – klaun, pracovní list, barevné papíry, tvrdé papíry, nůžky, lepidlo a jiné výtvarné potřeby dle libosti, digitální fotoaparát, USB kabel, počítač, tiskárna.
Klíčová slova: CLIL, WHO AM I?, WHO ARE YOU?
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Příprava:

Ve třídě či jiné místnosti určené k 1. setkání uspořádáme židle do kruhu.

Na tabuli napíšeme úvodní instrukce (viz aktivita 1) a slovní zásobu - fráze, které budeme potřebovat (ta je určena především pro rodiče, protože děti ještě číst neumí):

Who are you?              I am ....
    Show me your family             Do you like ...?
            Yes, I do                    No, I don't

Průběh akce:

Zahájení

Aktivita 1: NAJDI SI SVÉHO UČITELE

Děti přivedou rodiče do třídy, kde je vítá němý klaun, usadí je na připravené židle v kruhu, děti si přilepí štítek se svým jménem a posadí se doprostřed (nesmí nic prozradit!). Klaun ukazuje na informace a otázky na tabuli, navádí postupně rodiče k tomu, aby se začali ptát dětí a hledali tak učitele, který sedí mezi nimi. Děti však mohou odpovídat pouze "Yes" nebo "No". Návodné otázky mohou být kladeny v obou jazycích dle schopnosti zúčastněných a musí být doplněny pantomimickým zobrazením, pro lepší pochopení.

Po odhalení se učitel představí a rodiče s dětmi přivítá.

Pomocné otázky k nalezení učitele/učitelky

"Is your teacher a woman?"
"Is your teacher young?"
"Does he/she have blue eyes?"
"Is he/she wearing blue shoes today?"

apod.

Aktivita 2: TŘÍDĚNÍ DĚTÍ

Učitel začíná: I am ...... Who are you?
Děti odpovídají: I am ......
Učitel: Show me your family.

Děti ukážou svého rodiče a sednou si mu na klín.
Učitel řekne: Hello, nice to meet you.

Toto se opakuje u každého dítěte. Je dobré při opakování frází měnit intonaci, využívat gest a mimiky pro lepší zapamatování.

Aktivita 3: COFFEE BREAK

Učitel/ka sdělí rodičům důležité informace ke školnímu roku. Je vhodné vytvořit přehled důležitých dat, kdy je na škole nějaká akce či je potřeba, aby přišli žáci do školy nějakým způsobem připraveni (viz příloha č. 1).

Děti si mezitím hrají s klaunem.

Aktivita 4: SEZNAMOVÁNí

Rodič a dítě dostanou pracovní list (viz příloha č. 2). Pomocí otázek zjišťují informace o ostatních. Do volných kolonek píšou jméno rodiče nebo dítěte, který na danou otázku odpověděl kladně.

Ke každé otázce je dobré najít alespoň tři kladné odpovědi. Do hry se zapojuje také učitel.

Aktivita 5: VÝROBA PAMĚTNÍCH LISTŮ (First day memory card)

Rodič s dítětem dostanou k dispozici barevné papíry, pastelky, lepidlo, nůžky a jiné výtvarné potřeby. Klaun jim může udělat společné foto, které se pomocí techniky vytiskne. Úkolem bude vyrobit pamětní list, včetně zhodnocení akce. Zhotovené pamětní listy se vystaví ve třídě.

Závěr

Poděkujeme rodičům i dětem za účast a rozloučíme se.

Poznámky:

Můžeme rodiče požádat, aby nám na připravený arch papíru (na katedře nebo někde stranou na stolku) napsali, jaké školní akce by uvítali a podpořili a při jakých akcích by mohli materiálně či fyzicky vypomoci.

Míru použití angličtiny (nebo jiného cizího jazyka) volíme s ohledem na jazykovou výbavu rodičů.

Přílohy:

Příloha č. 1: Ukázka přehledu aktivit ve škole
Příloha č. 2: Pracovní list

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc30 kBUkázka přehledu aktivit ve škole
Odstranitdoc1622 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 09. 2009
Zobrazeno: 6363krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Hana. Sociální aktivity – Social and Drama activities. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2009, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/6599/SOCIALNI-AKTIVITY---SOCIAL-AND-DRAMA-ACTIVITIES.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Lucie PolákováVloženo: 22. 09. 2009 20:18
Vážená paní Foltová, moc pěkná inspirace. Měla bych chuť ji zažít i jako rodič! Děkuji Lucie Poláková
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.