Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vánoční pozdrav

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Gabriela Baladová
Anotace: Žáci si vymění své zkušenosti z cizí země. Vlastnoručně vyrobí vánoční otevírací přání s pozdravem v jazyce kamaráda v zahraničí, který pak v obálce pošlou. Pro opis cizojazyčného znění pozdravu použijí internetový vyhledávač.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
  2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
  2. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  3. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
  2. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: bílá čtvrtka A5, barvené papíry - 1 zelený arch, kousky červeného, žlutého, bílého, modrého, oranžového atd., nůžky, lepidlo, obálka, propiska/pero.
Klíčová slova: cizí jazyky, Vánoce, vánoční přání, internet, multikulturalita
Příprava

Vyučující zajistí výuku této hodiny v učebně ICT nebo ve třídě, kde je alespoň jeden počítač. V případě, že to není možné, připraví si příklad přání „Veselé Vánoce a šťastný nový rok" v několika jazycích (viz příloha).

Popis činnosti

Na začátku hodiny zavzpomínáme, kde jsme strávili letní prázdniny. Otázkami dovedeme žáky k tomu, aby řekli, v jakých cizích zemích byli a zda si tam našli kamarády. Zeptáme se, jak se domlouvali, jakou řeč používali a zda se naučili něco v jazyce svých kamarádů. Necháme žáky, aby si vyměnili zkušenosti i mezi sebou.

Ti, co v zahraničí byli, ale neseznámili se s nikým, nám řeknou, kam by se rádi podívali a z jaké země by chtěli kamaráda/kamarádku mít a proč. Zeptáme se jich, jakou řečí by se s nimi domlouvali.

Protože se blíží čas Vánoc, kdy bychom si měli vzpomenout na všechny blízké, které máme rádi, a i na naše kamarády v cizině (skutečné nebo fiktivní), napíšeme jim vánoční pozdrav. Tento pozdrav pošleme na vlastnoručně vyrobeném pohledu, aby viděli, že nám na kamarádech záleží.

Bílou čtvrtku A5 přehneme napůl. Vznikne nám „otevírací pohled". Na jeho svrchní část, vodorovně nebo svisle vytvoříme pomocí barevných papírů, nůžek a lepidla ozdobený vánoční stromeček s dárky pod ním.

Když je obrázek hotov, pohled otevřeme a na vnitřní stranu napíšeme vánoční přání v jazyce našeho kamaráda/kamarádky v cizině. Znění vánočního přání si žáci najdou pomocí PC na internetových stránkách:
www.logosdictionary.org/pls/dictionary/new_dictionary.index_p

Do rámečku napíší Veselé Vánoce a šťastný Nový rok a kliknou na SEARCH. Otevře se jim stránka:
www.logosdictionary.org/..., na které najdou podle vlajky nebo podle anglického názvu jazyka vánoční přání v hledaném jazyce. V příloze najdete názvy těchto jazyků v češtině a můžete tak žákům pomoci při hledání „svého" přání.

Například: Žáci asi snadno pochopí, jakou řeč označuje anglické slovo Italian nebo Spanish, problémy by však mohli mít s anglickým výrazem pro němčinu - German, chorvatštinu - Croatian či holandštinu - Dutch. Proto jim při hledání pomůžeme, případně poskytneme kopii české verze (viz příloha), kterou jim namnožíme nebo promítneme přes dataprojektor či interaktivní tabuli.

Ukázka:

anglicky

Merry Christmas and a Happy New Year

italsky

buon Natale e felice anno nuovo

španělsky

feliz Navidad y próspero año nuevo

francouzsky

joyeux Noël et bonne année

německy

frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr

rusky

с Рождеством и с Новым годом

Když naleznou znění vánočního přání v jazyce svého kamaráda, přepíší ho na pohled a podepíší se. Některé texty jsou dlouhé a budou pro žáky dost komplikované. Jde nám ale o to, aby žáci vnímali rozdílnost a obtížnost cizího jazyka a zároveň aby cítili zodpovědnost za správný přepis textu, jinak jim kamarád neporozumí. Pak pozdrav vloží do obálky a napíšou adresu. Požádají pak rodiče, aby společně s nimi zašli na poštu a koupili odpovídající známku, aby mohli pohled poslat.

Pohledy, které byly vyráběné pro fiktivní kamarády, vystavíme po dobu adventu ve třídě nebo v prostorách školy na dotvoření vánoční atmosféry. Aby však nezůstalo jen při fikci, můžeme společně se žáky vyhledat adresu nějaké školy v dané zemi a pozdrav za celou třídu poslat žákům stejného ročníku na této škole.

Poznámky

Vánoční pohledy můžeme napsat dětem do rozvojových zemí a poslat je přes charitativní organizaci či přes organizace „Adopce na dálku". V tomto případě budou znění přání velmi exotická a jejich výběr se omezí na možnosti, které najdeme na internetových stránkách.

Dalšími případnými adresáty mohou být fiktivní kamarádi, jako např. oblíbený hrdina z literatury, filmoví hrdinové, oblíbení zpěváci či sportovci nebo oblíbená postava z počítačových her.

Bylo by vhodné žákům zmínit, že existují kultury a náboženství, které Vánoce neslaví, a proto si neposílají vánoční přání.

 

Citace a použitá literatura:
[1] - Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.  
[2] - www.logosdictionary.org.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 09. 2009
Zobrazeno: 15041krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BALADOVÁ, Gabriela. Vánoční pozdrav. Metodický portál: Články [online]. 04. 09. 2009, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3282/VANOCNI-POZDRAV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.