Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Cizí jazyk > Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky

Ikona prakticky

Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Marie Fenclová
Anotace: Žáci poslouchají krátké promluvy zvířátek, která reprezentují vždy jinou zemi a analyzují, kterým jazykem mluví. Naučí se písničku v jednom z cizích jazyků.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list pro žáka (viz příloha č. 1), obrázky (viz příloha č. 2), text zvukové nahrávky (viz příloha č. 3), zvuková nahrávka (viz příloha č. 4)
Klíčová slova: angličtina, cizí jazyk, zvířata, němčina, pohádky, polština, ruština, romština, francouzština, pozdrav, představení se

Příprava

Pracovní list se mimo jiné věnuje češtině (tedy převážně mateřskému jazyku žáků) a dále angličtině, francouzštině, němčině, polštině, romštině, ruštině, slovenštině, španělštině.

Uvedení do situace
 1. Zeptejte se žáků, která zvířátka se nejčastěji vyskytují v našich pohádkách. (Žáci uvádějí název pohádky a zvíře, které v ní vystupuje. Devatero krkavců, O chytré kmotře lišce, Ferda mravenec, Kocour v botách ...).
 2. Potom si řekneme, že v pohádkách každého národa se vyskytují ta zvířátka, která jsou v té zemi doma. A tak v pohádkách z africké pouště vystupují velbloudi, v pohádkách z pralesa zase opice. Například v ruských pohádkách jsou vlci a medvědi a ve skandinávských zase sobi. (Žáci opět mohou uvádět příklady, které už znají, např. v pohádce O zimní královně - královnu vozí sobi.)
Individuální zkoumání
 1. Učitel řekne žákům, že uslyší z magnetofonu hlasy různých pohádkových zvířat, která se jim představí v různých jazycích. Když zvířátko patří do pohádky francouzské, bude mluvit francouzsky, když do pohádky polské, bude mluvit polsky apod. Každé zvířátko se představí podobným způsobem:
  a) pozdraví
  b) řekne, jak se jmenuje a co je za zvířátko
  c) řekne, jakým jazykem mluví
  d) český příklad by mohl vypadat následovně: Dobrý den. Jmenuji se Bystrouška. Jsem liška. A mluvím česky.
 2. Rozdáme žákům pracovní list (viz příloha č. 1) a zadáme úkol.

Zadání: Uslyšíte osm jazyků v podání osmi různých zvířátek. Budou ve dvou skupinách po čtyřech. Jména jazyků máte před sebou uvedena ve dvou tabulkách, ale pozor, jsou zapsána na přeskáčku. Po vyslechnutí každého příkladu napište vedle odpovídajícího jazyka číslovkou, kolikátý v pořadí tento jazyk zazněl. Např. myslíte-li si, že jako první zazněla angličtina, napište vlevo od jejího názvu jedničku. (Obdélníček vpravo použijete až při druhém poslechu nebo při opravě.) Nejste-li si jisti, můžete napsat dvě varianty. Např. váháte-li mezi ruštinou a polštinou, napište stejné číslo vedle obou jazyků.

3. Třída poslouchá příklady z nahrávky. Nejprve poslouchá a čísluje podle pořadí první čtveřici, pak druhou čtveřici.

Syntéza a strukturace
 1. Utvořte s žáky skupinky (po 3 - 4) a nechte je, aby si navzájem porovnali svá řešení.
 2. Žáci ve skupinách nebo celá třída společně si povídají pod vedením učitele o tom, co je přivedlo k navržené odpovědi (např. porozuměli nějakému slovu, znají daný jazyk z televize, mluvilo se tak v některé zemi, kde byli o prázdninách, použili vylučovací metodu apod.). Co se jim zdálo na úkolu nejtěžší?
 3. Po druhém přehrání učitel uvede, které odpovědi jsou správné. Žáci případně opravují své omyly. Po každém úryvku učitel řekne, o jaké zvířátko šlo (viz příloha č. 2). Žáci zjišťují skóre úspěšnosti, ale pozor, není to rozhodující. Důležité je, aby žáci svobodně vyjadřovali své dojmy, co je zaujalo na jednotlivých jazycích (např. co jim připadalo zvláštní na výslovnosti ruštiny nebo na výslovnosti francouzštiny), kterým zvířátkům trochu rozuměli a kterým vůbec ne, co vědí o zemích, kde se těmi jazyky mluví apod.
 4. Na závěr se může učitel zeptat, zda si někdo vzpomene:
  a) jak anglicky pozdravila želva
  b) jak německy pozdravila liška
  c) jak slovensky pozdravil koník
  d) jak francouzsky pozdravil králík
  e) jak polsky pozdravila myška
Poznámky
Navazující aktivity:
 1. Naučte se s žáky zpívat krátkou písničku v některém z výše uvedených jazyků.
 2. Každý žák si může namalovat (nebo využít nakopírovaných obrázků) a nalepit obrázek některého ze zvířátek a pod to opsat jeho pozdrav v cizím jazyce (viz příloha č. 2).

(Na základě francouzského originálu zpracovala Marie Fenclová.)

Použitá literatura a zdroje:
Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ (Metodika VUP Praha)
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 12. 08. 2009
Zobrazeno: 10290krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FENCLOVÁ, . Pohádková zvířátka mluví cizími jazyky. Metodický portál: Články [online]. 12. 08. 2009, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAB/3251/POHADKOVA-ZVIRATKA-MLUVI-CIZIMI-JAZYKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.