Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Jazyk a jazyková komunikace > 1. stupeň > Český jazyk a literatura > Literární výchova > 2. období > vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Na pastvě/Paštiris

Praktický příspěvek
inspirace
Autor Vlado Oláh
Následující článek obsahuje cvičení určené pro rozvoj čtení, poznání vlastní kultury a základních zeměpisných znalostí u romských žáků.

Na pastvě/Paštiris

Text příběhu (včetně audio záznamu) najdete ke stažení na webu nakl. KHER v sekci E-knihy.

Metodika k textu Vlado Oláha Na pastvě

Cíl

 • seznámení s dílem Vlado Oláha
 • nácvik čtení
 • orientace na mapě
 • určování času v přírodě
 • uvědomování si a plnění povinností doma i ve škole
 • tvorba vět jednoduchých
 • práce s romským textem
 • podpora budování pozitivního vztahu k romštině

Využití

 • český jazyk
 • prvouka
 • výtvarná výchova
 • hudební výchova

Každý má své povinnosti

1] Žáci si hromadně sami pro sebe přečtou českou verzi textu. Následně odpoví na otázky:

 • Kde bydlela dědečkova rodina?
 • Popište, jak asi dědečkova pastouška vypadala? Jak si ji představujete?
 • Kolik lidí páslo krávy?
 • Co měli hlídači krav obvykle k svačině?
 • Jak určovali čas návratu?
 • Co všechno nám slouží k určování času?
 • Jak určujete čas vy? A jak v případě, že nemáte u sebe hodinky, mobil a další přístroje?
 • Jaké měl hlavní hrdina povinnosti?
 • Máte doma povinnosti i vy? Jaké?
 • Máte povinnosti také ve škole? Proč?
 • Vyhledejte na mapě Slovenska, ve které části dědečkova rodina bydlela.
 • Proč se asi děj odehrává na Slovensku?

Poznámka k aktivitě 1

Autor pochází ze Slovenska, odkud se potom přestěhoval do Čech. Většina Romů, kteří dnes v České republice žijí, pocházejí ze Slovenska a do Čech přišli zejména po druhé světové válce za prací. Původní Čeští Romové byli téměř vyhlazeni v koncentračních táborech.

2] Žáci se rozdělí do dvojic, text si přečtou ještě jednou. Jeden z textu vypíše podstatná jména, druhý vypíše slovesa. Společně z vybraných slov vytvoří věty jednoduché.

3] Žáci vypracují následující úkoly:

 • Žáci vysvětlí přirovnání – „čistá byla jak slzy“.
 • Žáci vytvoří k textu ilustraci.

4] Krávy, krávy

Žáci si společně zazpívají píseň z dílny Svěrák – Uhlíř: Krávy, krávy.

Videoklip k písni najdete ve videosekci příručky na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz.

5] Loutkové divadlo – Dětské patálie Vlado Oláha

 • Učitel dětem přečte medailon romského spisovatele Vlado Oláha z příručky (s. 73), který je také autorem rytmizované prózy Na pastvě. Zeptá se žáků, co je na medailonu zaujalo.
 • Učitel přečte medailon ještě jednou po odstavcích. Žáci po každém z nich shrnou, co se dozvěděli.
 • Každý ze žáků bude mít při příští hodině výtvarné výchovy za úkol vytvořit jednu z postaviček nebo rekvizit vystupující v autorově vypravování o svém dětství (v medailonu autora). Všichni společně potom vytvoří dědečkovu pastoušku, ve které autor vyrůstal, a hotové loutky spolu s rekvizitami a domečkem/pokojem vystaví ve třídě.
 • V případě zájmu mohou žáci obohatit autorův životní příběh o detaily a zahrát si pomocí vytvořených loutek epizodu z jeho života.

Volitelná aktivita pro třídy s vyšším podílem romských dětí

6] Paštiris/Pastýř

Poznámka k práci s romštinou:

Cílem aktivity č. 6 je zejména podpořit sebevědomí romských žáků a podpořit jejich pozitivní postoje k romštině jako jazyku, který je rovnocenný jazykům dalším. Je ale důležité k tomuto tématu přistupovat obzvlášť citlivě. Celá řada romských dětí dnes již z různých důvodů v romštině kompetentní není, mohou se současně před svými spolužáky stydět. Je proto důležité žáky v případě, že s romštinou chtít pracovat nebudou, nenutit. Aktivity s romským textem ale mohou být také naopak možností, jak podpořit pozitivní vztah romských dětí k romskému jazyku, a tím pádem i k vlastní identitě a přijetí svého romství v pozitivním světle. A to právě tím, že učitel prací s romštinou postaví tento jazyk na roveň jazykům ostatním a ukáže, že má romština (a romské téma obecně) ve škole své legitimní místo.

Problém s prací s romštinou může nastat, pokud se ve třídě vyskytují děti z různých subetnických skupin Romů (například olašští, maďarští nebo další Romové). Mezi jednotlivými skupinami často panuje nevraživost, může se tedy objevit také nechuť dětí z některých skupin pracovat s textem v jazyce jiné skupiny. Více informací o problematice užívání romštiny ve výuce a situaci romštiny v ČR najdete v úvodu k této publikaci.

Učitel pustí žákům namluvenou romskou verzi textu. Ta je k dispozici v audiosekci příručky na na webových stránkách nakladatelství KHER www.kher.cz formou odkazu na Youtube. Pokud jsou ve třídě žáci, kteří romsky umí nebo aspoň částečně rozumí, může se učitel citlivě zeptat, zda se mohou podělit se spolužáky o to, o čem vyprávění bylo.

Učitel na závěr pustí českou audioverzi.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek