Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské gramotnosti)

Ikona zkusenost
Autor: Lucie Tůmová
Anotace: Článek se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti v hodinách Literární výchovy vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura u žáků 1. stupni ZŠ. Tématem hodiny je Charakteristika literární postavy. Žáci vyhledávají ve své vybrané knize charakteristické prvky dané postavy (nejčastěji si vybírají hlavní) a jejich úkolem je ji popsat. Než se však dostanou k samotnému úkolu: vysvětlíme si, jak dělíme charakteristiku postavy (vnější a vnitřní), sami si vyzkoušejí ve stručnosti charakterizovat svého spolužáka a ostatní mají za úkol ho poznat. Pomocí této motivační hry a výkladu si ucelíme dané téma, abychom se mohli začíst do vlastní knihy, a následně se pokusíme charakterizovat vlastní postavu v knize.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 2. období » volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: charakteristika, charakteristika literární postavy, literární výchova, čtenářská gramotnost, dílna čtení, tvořivá práce s textem, čtenářský klub, čtenářská lekce, PPUČ

Cíl výuky:

Cíl lekce:

Porozumění textu a interpretace:

Žák najde v textu potřebné jednoduché informace, které nejsou vyjádřeny přímo (včetně popisů postav). Tyto myšlenky zformuluje a následně je podpoří důkazy z textu.

Vztah ke čtení:

Žák si začíná vybírat samostatně knihu, který mu přináší čtenářský zážitek. Jeho čtenářská preference se často řídí doporučením od spolužáků.

Téma: Charakteristika literární postavy

Ročník: 2.–5. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 2–3 vyučovací hodiny

Pomůckyčtvrtka ve formátu A3 (v případě více dětí ve třídě – více čtvrtek), barevné papíry, papíry, lístečky s vlastnostmi (záporné, kladné), lístečky se jmény žáků, fixy, lepidla, knížky pro děti a mládež

Úvod:

Cíl úvodu: Žák dokáže sdělit cíl hodiny. Žák si vybere knihu k vlastní četbě pro tuto lekci.

Žáci si sednou do kruhu. Učitel žáky na hodině přivítá. Sdělí jim cíl dnešní hodiny.

„Děti, dnes se nám pokusíte charakterizovat vaši vybranou postavu v knize. Naším cílem je tedy porozumět pojmu charakteristika, umět ho vysvětlit a následně alespoň čtyřmi větami popsat vámi vybranou postavu.“

Následně učitel žáky vyzve, aby si do kruhu přinesli svou knihu (kterou si mohli přinést z domova) nebo aby si v knihovničce vybrali jakoukoli.

„O čem bys rád četl? Jaké postavy bys rád našel v knize? Chtěl bys, aby byla o zvířátkách nebo o opravdovém človíčkovi? Chtěl bys raději knihu s více obrázky? Nezaujal by tě komiks?“ aj... Žáci pomocí návazných otázek dojdou k výběru vlastní knihy.

Je nutné, aby učitel měl povědomí o knihách, které v knihovničce má, aby mohl dětem doporučit to, co hledají.

Opět si žáci sednout do kruhu a konkrétně si představí navzájem vybrané knihy. Název, název autora, proč si ji vybrali, popř. proč ji přinesli, zda ji již čtou aj.

Aktivizační část

Cíl akt. části: Žák dokáže vlastními slovy definovat pojem charakteristika.

Učitel se žáky snaží navést k vlastní formulaci tématu. „Jak si myslíš, že můžeme charakterizovat člověka? Co je to ta charakteristika? Čím se každý z nás liší? Jakými vlastnostmi? V tomto případě může dojít i k mravnímu poučení, jak se někteří chovají zle, mají tedy záporné vlastnosti, a naopak můžeme konkretizovat, které vlastnosti jsou dobré.

Žáci sami dospějí k vymezení pojmu:

Charakteristika (jaká postava je – kladné a záporné vlastnosti). 

Ukážeme si na příkladu: když postava takto jedná, je možná zlá, nebo hodná, líná, nebo pracovitá apod.

Následně učitel položí před žáky lístečky s různými vlastnostmi (zlý, hodný, lakomý, pracovitý aj.) = žáci vlastnosti rozdělí do dvou skupin: kladné a záporné. Tyto lístečky nalepíme např. na tabuli.

Motivační část:

Cíl: Žák pomocí hry charakterizuje svého spolužáka pomocí alespoň 4 vět. 

Učitel napíše na papírky jména dětí. Každé dítě si jeden vylosuje, pokusí se spolužáka charakterizovat popisnou zpětnou vazbou (způsob komunikace, který užíváme v případě, že druhému chceme sdělit, jak z našeho subjektivního pohledu vidíme jeho chování; např. kamarád, kterého jsem si vylosoval, udělal toto a toto...), aniž by se řeklo jeho jméno. Žáci se snaží přijít na to, o kterého spolužáka se jedná.

(V případě že by žáčci nechtěli svůj lísteček číst, stačí, když se učitel podívá do lístečku a zjistí, zda tématu porozuměli.)

Hlavní část:

Cíl: Žák tiše čte alespoň 20 minut.

Žák přemýšlí o tom, jaká je postava v knize, aby ji mohl charakterizovat.

Žák myšlenky zformuluje do textu.

Žák charakterizuje svou postavu v knize alespoň 4 větami.

Učitel vyzve žáky k tomu, aby se začetli do své knihy. 

Před samotným čtením učitel žákům zadá úkol: vybrat si jednu postavu v knize (jakoukoli, nejčastěji si žáčci vybírají hlavní) a pokusit se ji charakterizovat. Učitel poukáže na to, že musí tyto myšlenky najít v textu, jsou tam skryté. (Př.: Chlapeček pomohl babičce: „Jaký asi je?“, chlapeček hodil po spolužákovi jablko: „Jaký asi byl?“...)

Žáčci se začtou do své knihy, můžou si své myšlenky z četby zaznamenávat na papír bokem. Po 20 minutách je zformulují do souvislého textu. 

Při čtení si mohou žáčci najít jakékoli místo ve třídě, kde se budou cítit bezpečně a budou si tam chtít číst. My máme k dispozici i velké sedací polštáře, koberec, pracovní kouteček.

Závěrečná část

Cíl: Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z hodiny.

Žák dokáže zhodnotit hodinu, vlastní práci.

Žák dokáže shrnout alespoň 2 větami, co se naučil.

Žáci se s učitelem znovu setkávají v komunitním kruhu. Vzájemně si znovu představí svou knihu, seznámí nás s postavou, kterou si vybrali (např. maminka hlavní postavy, hlavní postava, kamarád hlavní postavy aj.) a přečtou vlastní zformulovanou charakteristiku postavy. Žáci poté zhodnotí, zda se opravdu jednalo o charakteristiku. Své myšlenky mohou podložit i přímo nalezením myšlenky v textu.

Následně proběhne shrnutí celé hodiny učitelem, zhodnocení, pochvala.

Taktéž žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení (co se jim povedlo). Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnášejí.

Reflexe:

Lekce žáky zaujala, především motivační část. Bavilo je poznávat své spolužáky podle charakteristiky. Informace v textu vyhledávali většinou bez pomoci a s nadšením je sdělili ostatním. Myslím si, že i tématu velmi dobře porozuměli. Jistě takovou lekci vyzkouším ráda znovu.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 09. 2020
Zobrazeno: 3377krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TŮMOVÁ, Lucie. Charakteristika literární postavy (rozvoj čtenářské gramotnosti). Metodický portál: Články [online]. 07. 09. 2020, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAD/22503/CHARAKTERISTIKA-LITERARNI-POSTAVY-ROZVOJ-CTENARSKE-GRAMOTNOSTI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 07. 09. 2020 10:55
Autorka v textu didakticky přiměřeným podáním představuje svou zkušenost s tím, jak se žáky čtou a všímají si ustálených prvků v textech, jimiž autoři charakterizují literární postavy dětské knihy. Autorka využívá bohatých zkušeností ve vzdělávání s dílnami čtení a ústrojně hodinu staví na jejím základě - samostatný výběr knihy, tiché čtení, záměrné sledování a vyhodnocování konkrétního aspektu (ustáleného prvku). Příklad je vhodný následování. Ale oceníme také jeho kritické zhodnocení v EMĚ - reputačním systému vzdělávacích zdrojů ema.rvp.cz, což Vám umožní strukturovanou evaluaci příkladu: je pro mne otázkou, zda je stejně potentní pro výuku ve 2. ročníku a v ročníku 5. A dále je pro mne otázkou, zda pojem v anotaci "vnější charakteristika" není protimluv. Charakterizovat člověka lez přímo, anebo nepřímo. Přemýšlím, co ale znamená charakterizovat jej zevně, když charakter je vnitřní kvalitou osoby.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.