Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Hravá písmenková škola: Písmenko C

Ikona zkusenost
Autor: Zuzana Pospíšilová
Spoluautor: Jitka Zukalová
Anotace: Kapitoly knihy Hravá písmenková škola jsou nazvány podle písmen abecedy, háčky nevyjímaje. Každému písmenu je věnovaná dvoustrana. Jedna strana obsahuje krátkou pohádku o daném písmenu, kde se děti dozvědí, čím může být písmeno užitečné. Text je doplněn otázkou nebo úkolem. Na druhé straně je básnička obsahující velký počet slov s daným písmenem a ilustrací, ke které se vztahuje i úkol. Další úkoly k danému písmenu jsou často typu Jmenuj jednotlivé hlásky slova…, Co získáš za slovo spojením hlásek…, Které slovo končí nebo začíná na písmeno… apod.

V článku popisuji práci ve skupinách po přečtení pohádky s písmenkem C,c.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » vyjadřuje své pocity z přečteného textu
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: pohádka, básnička, 1. třída, Gradakniha, úkoly s písmeny, knihy pro děti

Po přečtení pohádky se žáci rozdělili do skupin, ve kterých měli za úkol sdílet své zážitky, diskutovat o nemocech a zdravé stravě, vymýšlet slova začínající na písmeno C.

Úkoly a otázky pro skupinovou práci:

 • Vyprávějte si ve skupině, kdy jste naposledy něco rozbili.
 • Jak se jmenuje pohádková postava začínající písmenem C?
 • Zkuste vymyslet a napsat větu, ve které budou všechna slova začínat písmenem C.
 • Napište názvy nemocí, které znáte. Jakou nemoc by mohla mít holčička z pohádky?
 • Co by měla dívka jíst, aby byla zdravá?

Na konci hodiny jsme hráli oblíbenou hru Šibenice se slovy začínajícími písmenem C.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Hravá písmenková škola.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc24 kBHravá písmenková škola - C,c
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 04. 2013
Zobrazeno: 8731krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana. Hravá písmenková škola: Písmenko C. Metodický portál: Články [online]. 04. 04. 2013, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAACAB/17273/HRAVA-PISMENKOVA-SKOLA-PISMENKO-C.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.