Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Malá maturita

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Mirka Gardoňová
Anotace: Projekt, který proběhl na závěr pátého ročníku (konec druhého období), ale mohl by být použit na konci kteréhokoliv ročníku. Žáci si při něm zopakovali, oživili a upevnili své znalosti a dovednosti z českého jazyka a matematiky získané za uplynulých pět let školní docházky. Netradiční formou si ověřili míru jejich osvojení.
Příspěvek uvádím jako námět na netradiční formu ověřování osvojených znalostí a dovedností žáků, který si každý učitel musí přizpůsobit výchovně vzdělávacím programům jednotlivých škol.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období » píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: papírky s čísly otázek, pytlíček na losování, výzdoba třídy
Klíčová slova: maturita, zkouška
Vazby článku:
Tento článek navazuje na téma článku: Jak se učí jinde?
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

 

Cíl projektu:

1. Ověření si doposud získaných vědomostí a dovedností v předmětech český jazyk a matematika.

2. Uvědomění si svých kvalit a nedostatků.

Projekt vznikl na základě poznatků z jednoho z našich předcházejících projektů - „Jak se učí  děti jinde?″. Vyplynulo z něj totiž, že v mnoha zemích světa skládají žáci na konci školního roku nebo na konci určitého vzdělávacího období zkoušky, které hodnotí míru dosažených znalostí a kompetencí. Tak tedy i my jsme se rozhodli uskutečnit takové přezkoušení u nás ve třídě a nazvali jsme ho malou maturitou.

S více než měsíčním předstihem obdrželi žáci požadavky ke zkoušce. Jejich sestavování probíhalo společně, žáci si tak sumarizovali obsah probíraného učiva. Společně jsme se také dohodli na formě zkoušky. Vše jsme sepsali, vyvěsili ve třídě a požadavky ke zkoušce si také každý odnesl domů, aby se mohl samostatně připravovat.

Žáci se připravovali individuálně, většinu přípravy představovalo samostudium. Mohli však také využít konzultací s učitelem či procvičovat učivo na různých výukových materiálech. Iniciativa však musela vycházet od nich. Sami museli vznést požadavek na konzultaci nebo materiál. Mohli také využívat internetové stránky naší třídy se spoustou odkazů na procvičování a prohlubování učiva.

Naše malá maturita probíhala jeden celý den. Uspořádali a vyzdobili jsme si třídu, seskupili jsme lavice pro potřebu naší maturity, opatřili některé z nich ubrusy. Nechyběly ani květiny ve váze. Žáci přišli svátečně oblečeni. To vše přispělo ke slavnostní atmosféře umocňující důležitost této chvíle. Maturita se skládala vzhledem k časové náročnosti pouze z českého jazyka a matematiky.

 

w
Písemná část naší maturity                                            Autor © Miroslava Gardoňová

A/ Zkouška z českého jazyka měla tři části:

a/ společný kontrolní diktát

b/ práce s textem zaměřená na čtení s porozuměním, vyhledávání a třídění informací

c/ všestranný jazykový rozbor.

Vše probíhalo písemnou formou a žáci pracovali všichni současně.

B/ Matematika měla charakter ústního zkoušení. Pořadí, ve kterém byli žáci přezkušováni, určil los již den předem. Každý si vylosoval ze tří okruhů (algebra, geometrie, slovní úlohy) vždy po jednom úkolu. Potom se písemně samostatně připravovali na tzv. potítku a následovalo ústní zkoušení, kde žáci prezentovali, vysvětlovali a zdůvodňovali svá řešení.

Výsledek obou částí maturity se dozvěděli následující den a byli o něm informováni i rodiče.

Téma opakování učiva českého jazyka a matematiky je součástí vzdělávacích plánů a je tedy vhodné pro zařazení ke konci školního roku. Tato forma však byla pro žáky mnohem zajímavější. Už od začátku chápali smysluplnost projektu a jeho přínos pro ně samotné. Kladně hodnotím rozvoj klíčových kompetencí, především kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních.

Žáci byli malou maturitou velmi motivováni. Zpětná vazba o jejich znalostech byla pro ně velmi přínosná. Uvědomili si, že pouze trvalé osvojení vědomostí a dovedností má pro ně smysl.

 

Doporučení:

- Vhodné je, aby se „maturitní komise″ skládala z více vyučujících. Posílí to vážnost i objektivitu celé akce.

- Efektní je, aby žáci na závěr (při slavnostním vyhlašování výsledků) obdrželi i jakýsi pamětní list.

Požadavky k malé maturitě by měly vycházet z konkrétních vzdělávacích programů dané školy.

Materiály ke zkoušení si zvolte podle svého výběru. Je jich na trhu k dispozici nepřeberné množství a každý si jistě zvolí ty, které mu nejvíce vyhovují, nebo si vytvoří své vlastní.

Téma opakování učiva českého jazyka a matematiky je součástí vzdělávacích plánů a je tedy vhodné pro zařazení ke konci školního roku. Žáci už od začátku chápali smysluplnost projektu a jeho přínos pro ně samotné. Kladně hodnotím rozvoj klíčových kompetencí, především kompetencí k učení,

k řešení problémů, komunikativních, sociálních a personálních. Jako vhodná se ukázala i provázanost s předcházejícím projektem. Cíle byly splněny.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 01. 11. 2010
Zobrazeno: 9968krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.33335

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
GARDOŇOVÁ, Miroslava. Malá maturita. Metodický portál: Články [online]. 01. 11. 2010, [cit. 2020-08-15]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABBH/9179/MALA-MATURITA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 11. 2010 16:17
Jaké emoce ve vás slovo maturita vyvolává? Chcete tuto podobu zkoušky nabídnout již páťákům? Inspiraci nebo námět k zamyšlení najdete v tomto příspěvku.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 01. 11. 2010 16:17
Žáky můžeme připravovat na zkoušky života mnoha způsoby. Toto je jeden z nich.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.