Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI – 1. díl

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek představuje 1. díl dvoudílného seriálu zaměřeného na sluchové rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI. Nejdříve žáci procvičují uvědomování si měkkých a tvrdých slabik čtením jednoduchých slabik, později slov či vět. Poté již sluchově rozlišují měkké a tvrdé slabiky bez zrakové opory (bez čtení). Důraz je kladen na zachování osobního tempa každého žáka bez soutěžení tak, aby žák mohl slabiku/slovo vždy nahlas vyslovit a uvědomit si jeho měkkou nebo tvrdou variantu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tvrdé a měkké slabiky, měkčení, sluchové rozlišování, měkké slabiky DI, TI, NI, tvrdé slabiky DY, TY, NY
Vazby článku:
Následující díl: Rozlišování slabik DY x DI, TY x TI, NY x NI – 2. díl

První díl seriálu nabízí aktivity pro rozvoj sluchového rozlišování slabik lišících se měkkým nebo tvrdým i/y. Doporučuji dodržet pořadí aktivit, později navázat druhým dílem.

Materiál je vhodné využít pro všechny žáky v 1. třídě ZŠ v době, kdy učitel s žáky podle tematické plánu probírá čtení slabik DI, TI, NI a DY, TY, NY. Protože sluchové rozlišování těchto sluchově podobných slabik je obtížné pro všechny žáky, využití je pro celou třídu. S žáky, u nichž potíže přetrvávají, je třeba stejným postupem pracovat i ve vyšších ročnících.

Při rozlišování měkkých a tvrdých slabik ve slově je důležité omezit soutěžení mezi žáky a dát prostor pro hlasité vyslovení každého slova, s kterým dítě pracuje. Pokud si žák není jistý, řekne si slovo v obou variantách: např. slovo DIVADLO. Žák si řekne: „Divadlo – dyvadlo.“

Pro úspěšné zvládnutí rozlišování měkkých a tvrdých slabik je třeba dodržet zásadu posloupnosti. Nejdříve pracujeme se slovy, kde se slabika vyskytuje na začátku slova. Později na konci slova, následně uprostřed slova. 

1.

Učitel nadepíše na tabuli měkké slabiky DI, TI NI. Při čtení si žáci mačkají svůj „měkký“ nos. Je možné také mačkat houbičku či měkkou kostku.

Ukázka:

DI ti TÍ NI NÍ ni TI DÍ di ni ti TÍ DÍ NÍ di DÍ NI NÍ ti TÍ ti ni ní NÍ DÍ TÍ

Následně (tentýž nebo jiný den) žáci předčítají tvrdé slabiky DY, TY, NY a přitom mačkají svou „tvrdou“ bradu. Taktéž je možné mačkat tvrdou kostku.

Ukázka:

DY tý ný NY TY TÝ NY DÝ DY dý dy ty tý TÝ NÝ ny ny TY DY NY tý DÝ

Závěrem žáci nahlas čtou „namíchané“ měkké a tvrdé slabiky. Při čtení měkkých slabik zároveň mačkají nos a při čtení tvrdých slabik mačkají tvrdou bradu.

Ukázka:

di ni ty dý Ní ny ty dí tí DY NY DÍ NÍ TÍ TY ty tí ni di ti Tý Ny Ní Dy Dý di ni

Hlasitým čtením si žáci lépe uvědomí, zda je ve slově měkká či tvrdá slabika. Rozpoznávání měkké či tvrdé slabiky je vhodné podpořit využitím dalších smyslů = hmatu. Rozlišování měkkých a tvrdých slabik izolovaně ve slabikách je snazší než rozlišování ve slovech.

2.

Žáci pracují ve skupině či dvojici se sadou karet. Karty tvoří slova obsahující měkkou či tvrdou slabiku a obrázek tomuto slovu odpovídající. Žáci slovo přečtou s uvědoměním si měkkého nosu či tvrdé brady a přiřadí ke správnému obrázku.

Ukázka:

Autor díla: Petra Pšeničková

Obrázky ke slovům lze čerpat např. z tohoto zdroje: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Praha: Portál, 2011, s. 44. ISBN 978-80-7367-886-9.

Cílem cvičení je správné přečtení měkkých či tvrdých slabik podpořené hmatem. 

3.

Učitel předkreslí na tabuli obrázky a přepíše slova. Žáci poté čtou slova (měkký nos, tvrdá brada). Slova, která znázorňuje obrázek, spojí.

Možná náměty pro obrázky: rodina, dým, zelenina, zvony, tiká, tykev.

Možná slova k nadepsání: rodina, dým, zelenina, zvony, tiká, tykev, tyká, dýmka, dýka, hrdý, díra, mosty, kosti, děti, tíže, stany, letní, jiný, Anička.

Cílem cvičení je správné přečtení měkkých či tvrdých slabik ve slově podpořené hmatem. 

4.

Učitel předříkává měkké či tvrdé slabiky a žák slovo zopakuje a mačká měkký nos (houbičku, kostku) nebo tvrdou bradu (kostku).

Cílem cvičení je správné sluchové rozlišení měkkých či tvrdých slabik, s oporou o hmat, ale již ne o zrak (= čtení).

5.

Učitel předříkává slova se slabikami DI/DY, DÍ/DÝ na začátku slova. Žák pracuje  s pracovním listem nebo kartami, kde jsou nadepsaná slova, která učitel předříkává. Žák si slovo pro sebe nahlas zopakuje. Pokud si není jistý, řekne si jeho měkkou i tvrdou variantu. Např. Dýka: díka – dýka. Správné písmeno zapíše do karty/pracovního listu. Je možná opora o měkký nos či tvrdou bradu, hlavní je však individualizace tohoto úkolu. Aby žák měl prostor slovo nahlas vyslovit a svým tempem doplnit správné i/y. (Příloha – pracovní list ke cvičení 5)

Vhodnou zásobu slov k této aktivitě je možné dohledat v publikaci: Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha, Portál 2011. ISBN 978-80-7367-931-6.

Ukázka:

 

D__VADLO

 

D__VÁK

 

D__KA

 

D__RA

 

 

 

D__M

 

D__L

 

D__CHAT

 

D__VNÝ

 

 

Stejným způsobem se pracuje se slovy, kde jsou na začátku slova slabiky TI/TY, TÍ/TÝ a NI/NY, NÍ/NÝ.

Následně zařazujeme slova, kde jsou slabiky uvedeny na konci slova (např. hrdý – na lodi), poté uprostřed slova (např. hrdina – zelenina). Závěrem pak slova, kde se vyskytuje více kritických slabik (např. udýchaný, květiny).

Cílem aktivity je správné sluchové rozlišení měkkých či tvrdých slabik ve slovech, s oporou o hmat, ale již ne o zrak (= čtení). A to nejdříve na začátku slova, později na konci slov a závěrem i uprostřed slova.

Článek je v těchto kolekcích:
Citace a použitá literatura:
[1] - EMMERLINGOVÁ, S. Když dětem nejde čtení 1. Praha : Portál, 2001. ISBN 978-80-7367-886-9. 
[2] - POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-931-6. 
[3] - ZELINKOVÁ, O. Rozlišování slabik dy - di, ty - ti, ny - ni. Rozlišování sykavek. Praha : Dys, 2010. ISBN 80-902065-3-0. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc25 kBPracovní list ke cvičení 5
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
 NázevAutor
Slova s dy-dý a di-dí s obrázkyMgr. Renata Nogolová
Slova s ny-ný a ni-ní s obrázkyMgr. Renata Nogolová
Slova s ty-tý a ti-tí s obrázkyMgr. Renata Nogolová
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 06. 2015
Zobrazeno: 17949krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI – 1. díl. Metodický portál: Články [online]. 25. 06. 2015, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABAH/19945/ROZLISOVANI-SLABIK-DYDI-TYTI-NYNI---1-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 25. 06. 2015 08:41
Měkké a tvrdé slabiky mohou dětem dělat potíže. Proto je vhodné zapojit všechny smysly, aby byla upevněna znalost rozlišování problematických slabik. Článek nabízí na sebe navazující aktivity, které mohou být inspirací nejen pro učitele 1. ročníků, ale také pro speciální pedagogy a rodiče.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.