Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výlet do ZOO

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí možnost méně obvyklé práce s textem (zrakové pexeso, skládání slov ze slabik, cvičení sluchové paměti, prostorového vnímání) v rámci skupinové práce. Materiál je vhodný nejen pro děti se specifickou poruchou čtení (dyslexií), ale i pro méně zdatné čtenáře či pro zdatné čtenáře po obměnu výuky.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: vyjmenovaná slova, zoo, zoologická zahrada, technika čtení, reedukace dyslexie, zrakové pexeso, vnímání obsahu čteného, cvičení sluchové paměti

Materiál nabízí různé možnosti  práce s textem: příprávná cvičení před samotným čtením (posilování zrakové analýzy a syntézy, zrakové paměti, sluchové paměti, prostorové orientace), čtení, práci s obsahem čteného, procvičení vyjmenovaných slov.

V běžné základní škole je doporučeno materiál využít ve 3. a 4. ročníku. U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysortografie) či žáků z cizojazyčného prostředí, i ve vyšších ročnících.

1.

Učitel žáky namotivuje na práci s tématem povídáním o tom, kdo byl s rodiči v ZOO, co tam zažil, co se mu líbilo. Často ZOO navštěvuje celá třída s učitelem, potom je možné na tento výlet navázat právě tímto textem.

2.

Žáci pracují ve skupinách. Dostanou karty se slovy s přeházenými slabikami. Slabiky je třeba sestavit do slov a ta zapsat na příslušnou linku. Učitel použije přílohu (Tabulka ke cvičení 2 – karty k rozstříhání), kterou si žáci ve skupině rozstříhají na jednotlivé karty.

Výhodou nastříhaných karet je to, že si karty skupina rozdělí mezi své členy a opravdu mohou být zapojeni všichni. Vedoucí skupiny může podle svého usouzení kratší / lehčí slova dát méně zdatnému členovi týmu a naopak – ta nejobtížnější slova tomu nejsilnějšímu.

 ko pysk pta ______________________

 mýž di hle _______________________

Kontrolu si každá skupina provede sama podle přiložené kontrolní tabulky (Tabulka ke cvičení 2 – kontrolní list).

 ko pysk pta  ptakopysk

 mýž di hle    hlemýždi

Toto cvičení považujeme za přípravné cvičení na čtení samotného textu, kdy se žáci seznamují s některými slovy a zároveň procvičují schopnost zrakové analýzy a syntézy, která je pro správnou techniku čtení potřebná.

3.

Každá skupina získá od učitele text (Text ke cvičení 3), ve kterém žáci vyhledávají a podtrhávají všechna slova, která v předchozím úkolu složili. Učitel dohlédne, aby byli zapojeni všichni žáci např. tím, že si členové týmu rozdělí mezi sebe jednotlivé odstavce apod. Ke kontrole lze využít přílohu (Text ke cvičení 3 – kontrolní list).

Přehled slov, která žáci v textu vyhledávají:

ptakopysk, hlemýždi, syčící, netopýr, maminka, hřálo, dobytek, hříbětem, výlet, nachystala, dětském, máma, příští, jinak, ráno, kobyla, zpáteční, spícího

Ukázka textu:

Výlet do ZOO

V sobotu jela celá naše rodina do ZOO. Výlet vymyslela sestra. Má moc ráda zvířata a chtěla by se stát zvěrokařkou. Maminka jí ten sen vymlouvá. Zvěrolékař léčí i dobytek a na to je potřeba mít velkou sílu. Sestra ale nedá jinak. Po střední škole chce jít na vysokou školu. Vypadá to, že se zvěrokařkou opravdu stane.

Toto cvičení má opět význam přípravné fáze před čtením. Zároveň posiluje schopnost prostorové orientace, která je  nedílnou součástí schopnosti správné techniky čtení.

4.

Učitel vybere libovolná slova z textu, předříkává je nahlas všem skupinám (první kolo) a žáci je poslouchají. V druhém kole opět slova opakuje, ale jedno slovo vynechá. Úkolem skupiny je toto slovo identifikovat a zapsat jej.

Např. 1. kolo: "Zvířata, naše, maminka, stane." 2. kolo: "Zvířata, maminka, stane." Vynechané slovo: naše.

Žáci posilují schopnost sluchové paměti, která se taktéž podílí na schopnosti správného čtení.

5.

Pro tuto hru utvoříme nové týmy tak, že každá skupina vyšle jednoho zástupce. Učitel týmům předá pracovní list s kartami (Tabulka ke cvičení 5 – pexeso). Žáci podlepí list čtvrtkou a rozstříhají na jednotlivé karty.

Týmy hrají s kartami pexeso a podle počtu získaných bodů (správných dvojic karet) přináší členové body do svých kmenových skupin. Pokud není stejný počet členů ve všech skupinách, je potřeba poslední tým v tomto bodově zohlednit. Hrajeme po dobu 5 minut.

Žáci posilují schopnost zrakové paměti, která se taktéž podílí na schopnosti správného čtení.

6.

Učitel napíše na tabuli níže uvedená slova, jejichž čtení nacvičí společně s žáky:

zvěrokařka, zvěrokařvstupenkyptakopysk, poprvé, vlastní, sestra, střední, naštěs

Pro předcvičení čtení vybírame slova, která často činí žákům při čtení obtíže: slova dlouhá a slova se souhláskovými shluky (slova, kde je více souhlásek za sebou).

7.

Učitel vytiskne a rozstříhá přílohu s textem (Text ke cvičení 7) na jednotlivé odstavce, které rozdělí do skupin. Je třeba rozdělit všechny odstavce, tj. některé skupiny mohou dostat i dva kratší odstavce. Je třeba udělat více výtisků tak, aby každý člen skupiny měl svůj text ke čtení. 

Nyní žáci jednotlivě tichým čtením čtou text (svůj odstavec). Po přečtení si každá skupina o obsahu svého textu popovídá a obsah čteného zakreslí na větší arch papíru.

Závěrem žáci dají dohromady čtením celý text tak, že za danou skupinu čte vždy jeden člen jednu větu. Žáci se střídají po větách, tak se vystřídají ve čtení všichni. Po přečtení celého odstavce skupina ještě ukáže ostatním svůj obraz (tím si ostatní skupiny lépe vštípí obsah čteného, a tak i význam celého příběhu).

8.

Jako samostatnou práci nebo domácí úkol může učitel zadat vyhledávání a barevné označení všech vyjmenovaných a příbuzných slov v daném odstavci, dvou odstavcích či v celém textu.

9.

Závěrečný úkol je ideální pro skupinovou práci. Učitel připomene žákům poslední věty z příběhu: "Příští výlet vymýšlím já. Kam byste jeli vy?"

Žáci společně promýšlí na jakém výletě by se shodli a v jednoduchých bodech tento plán / nápad zaznamenají na arch papíru. Skupiny si pak vzájemně stručně své nápady představí.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 04. 2015
Zobrazeno: 9328krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Výlet do ZOO. Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2015, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABAH/19809/VYLET-DO-ZOO.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 28. 04. 2015 08:58
Materiál pomůže pedagogům podívat se na jeden text z různých úhlů a inspiruje k různým činnostem. Propojení s prvoukou / přírodovědou vybízí k tematickému vyučování.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.