Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Veselé vánoční hody

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Příspěvek nabízí možnost procvičení některých dovedností v českém jazyce zejména pro žáky méně úspěšné v hodinách českého jazyka, žáky-cizince nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Na textu motivovaném tématem přicházejících Vánoc si žáci procvičí nejen techniku čtení, čtení s porozuměním, rozlišování měkkých a tvrdých slabik, rozlišování délky samohlásek, ale i zrakovou a sluchovou paměť.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Vánoce, lidové zvyky, technika čtení měkkých a tvrdých slabik, délka samohlásek, čeština pro žáky s SPU, rozlišování měkkých a tvrdých slabik, čeština jinak, vánoční zvyky

Materiál nabízí trochu jiné sestavení hodiny českého jazyka, využití práce ve skupinách, zapojení i méně úspěšných žáků se zaměřením na individuální potřeby každého žáka.

V běžné základní škole je vhodné text využít ve 2. ročníku, případně i ve 3. ročníku (v rámci opakovaní nabytých zkušeností z předchozího učiva českého jazyka). U žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména s poruchami učení (dyslexie, dysortografie), je tento materiál možné používat i ve 4. (5.) ročníku.

Veselé vánoční hody

Učitel seznámí žáky s vánoční písní Veselé vánoční hody; může k tomu využít nahrávku písně s vizuální doprovodem nebo bez něj. Vysvětlí si s žáky význam obtížných slov a celkový význam písně.

Pokud žáci píseň již znají, mohou si ji pouze připomenout zhlédnutím nahrávky a zazpívat si ji (lze použít například toto video: http://www.youtube.com/watch?v=UWEwCjVtR-4)

Pracovní listy

Každý žák dostane pracovní list s textem písně a jednotlivými úkoly. Nejdříve čteme tučně vytištěná slova, poté čteme celý text.

Vhodné je třídu rozdělit na dvě skupiny, kdy jedna polovina třídy pracuje s učitelem na čtení a druhá část třídy do pracovního listu zaznamenává pomocí teček a čárek délku slabik u vypsaných slov (krátká slabika se značí tečkou a dlouhá slabika čárkou). Lze použít i bzučák. Poté se skupiny vystřídají.

Autor díla: Petra Pšeničková

Skupiny

Žáci pracují ve skupinách po 3-5 členech (žáky se speciálními vzdělávacími potřebami záměrně sestavíme do stejné skupiny – mají zde čas individuálně pracovat podle svých možností), kdy každá skupina má svou vlastní sloku písně. Na jedné straně učebny má každá skupina vyvěšený text konkrétní sloky a u pracovního stolu skládají jednotliví členové skupiny text písně ze slov (píseň je rozstříhaná na slova). Platí pravidlo, že skupina vyšle vždy pouze jednoho žáka na druhou stranu učebny s vyvěšeným textem. Ten si text přečte a zapamatuje určitou část textu, kterou poté sestaví u stolku s ostatními. Když se navrátí ke skupině, vychází další člen týmu. Žáci se střídají.

Doporučujeme žákům zdůraznit, že se hodnotí správnost složeného textu, ne rychlost. Pro větší bezpečnost odstraníme z "trasy" překážky a do pravidel zařadíme možnost rychlé chůze bez běhání.

Obměna: Ve sloce chybí jen některá slova, žáci za dodržení stejného pravidla postupně chodí k vývěsce zjistit a zapamatovat správné slovo.

Autor díla: Petra Pšeničková

Práce se méně známými slovy

Rychlejší skupiny začnou do pracovního listu popisovat/zakreslovat význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna.

Každá skupina přečte svůj složený text ostatním skupinám.

Tvrdé a měkké slabiky, obojetné souhlásky

Žáci, stále ve skupině, v textu své sloky vyznačí měkké, tvrdé slabiky. Měkké označí červenou barvou a tvrdé černou barvou (mohou využít též přehledu měkkých a tvrdých slabik, měkké a tvrdé kostky apod.). Učitel individuálně zkontroluje.

Po kontrole rozlišení tvrdých a měkkých slabik fialovou barvou podtrhnou všechny obojetné souhlásky na začátku a uvnitř slov. Opět je možné využít pomocných tabulek.

Obměna: Po podtržení obojetné souhlásky je možné zdůvodňovat pravopis i/y (možnost využití přehledů vyjmenovaných slov).

Autor díla: Petra Pšeničková

Závěr

Závěrem tučně vytištěná slova (slova na měkké a tvrdé slabiky) učitel žákům nadiktuje jako diktát.

Společně si vysvětlíme význam slov: hody, vskutku, pastuškové, zdávna a píseň si zazpíváme.

Ukázka pracovního listu:

Veselé vánoční hody

1.

Veselé vánoční hody,
zpívejte, dítky koledy
o tom co se vskutku stalo,
že se lidem narodilo děťátko.

 

vánoční - ________________

narodilo -________________

 

2.

Potmě leží, nemá svíčičky,
na nebi svítí mu hvězdičky.
Ty, jež všechen oděv dáváš,
samo' s nahé a nic nemáš, děťátko.

 

hvězdičky -_________________

svítí -______________________

3.

Přišli chudí pastuškové,
zpívali slova chvály nové.
Vítej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.


děťátko -___________________

pastuškové - ________________

 

 

Článek je v těchto kolekcích:
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc23 kBPL pro každého žáka
Odstranitdoc26 kBPL pro práci ve skupině
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 12. 2014
Zobrazeno: 9500krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Veselé vánoční hody. Metodický portál: Články [online]. 04. 12. 2014, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABAH/19241/VESELE-VANOCNI-HODY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 12. 2014 09:28
Tematické vyučování je motivační a má šanci žáky mnohem více zaujmout. Navíc námět pracuje i se skupinovou výukou, která vyhovuje moderním trendům vzdělávání.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.