Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Využití karet Scrabble v Českém jazyce

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdena Effová
Anotace: Pomocí hry skrabble si žáci rozšiřují slovní zásobu a zároveň procvičují některé pravopisné a stylistické jevy.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Balíček karet Scrabble.
Klíčová slova: jazyková výchova, slova, Scrabble, jazyk a jazyková komunikace, český jazyk a literatura, komunikační a slohová výchova

Balíček karet obsahuje 98 písmenných karet, žolíky, bonusové karty a skupinové karty. Pro práci dětí využívám písmenné karty. Každé písmeno má určený počet bodů, které hrají svou roli v soutěži družstev.

Bonusové, skupinové a žolíkové karty jsme zatím nevyužili, ale i s nimi by se dalo pracovat.

Původně jsem uvažovala, že si karty vyrobím sama, ale po propočtu nákladů (barevný tisk, laminování) jsem zjistila, že je výhodnější si karty koupit. Pro ty, kteří by si přece jen troufli karty zhotovit svépomocí, uvádíme počet a bodové ohodnocení karet:

5x - A1 1x - F5 1x - Ň6 3x - U2
2x - Á2 1x - G5 6x - O1 1x - Ú5
2x - B3 3x - H2 1x - Ó7 1x - Ů4
3x - C2 4x - I1 3x - P1 4x - V1
1x - Č4 3x - Í2 3x - R1 1x - X10
3x - D1 2x - J2 2x - Ř4 2x - Y2
1x - Ď8 3x - K1 4x - S1 2x - Ý4
5x - E1 3x - L1 2x - Š4 2x - Z2
2x - É3 3x - M2 4x - T1 1x - Ž4
2x - Ě3 5x - N1 1x - Ť7

S kartami pracujeme většinou ve 4 - 8 skupinách. Karty zamícháme a rozdělíme na 4 - 8 hromádek (25, 25, 24 a 24 karet), každá ze skupin obdrží jednu hromádku.

Před první hrou dětem předvedeme, jak mohou z písmen skládat slova. Někteří žáci mají doma stolní hru Scrabble a pravidla skládání slov znají. Tyto žáky můžeme využít při demonstraci. Pro začátek jsme skládali pouze jednotlivá slova v řádku, po dvou hrách jsme si ukázali možnost složení slova do kříže a tím i využití jednoho písmene ve dvou slovech.

Výběr slov

Na počátku žáci dostatečně neznají pravidla, proto jsem výběr slov omezila pouze tak, že nebudou používat vulgární slova. S tím, jak hra pokračuje, je možné stanovovat různá omezující pravidla.

Zahájení hry

Skupiny si odnesou balíček karet na své místo (na lavici, na podlaze) a na povel karty rozloží a začnou sestavovat slova. Průběžně jsou informovány o čase, který mají ještě k dispozici.

Průběh hry

Časový limit pro vlastní sestavování slov je max. 5 minut. Po signálu přestávají žáci umisťovat karty a ty, které ještě nejsou zařazeny, položí stranou. Učitel zkontroluje složená slova a ta, která neodpovídají, vyřadí. Žáci si potom spočítají bodovou hodnotu.

Bodovou hodnotu jednotlivých skupin porovnají a přidělí skupinám body do celoroční skupinové soutěže.

Tímto bodem končila zpočátku hra s kartami. Jakmile tato jednoduchá pravidla žáci zvládli (po 3 - 4 hrách), mohla jsem přistoupit k dalšímu obohacování výuky.

Další náměty na obměnu hry

Abeceda:

 1. složená slova seřadí podle abecedy a zapíší do sešitů;
 2. složená slova hledají žáci v Pravidlech českého jazyka.

Slovní druhy:

 • vyhledají ve složených slovech podstatná jména, slovesa;
 • z vybraného slova tvoří různé druhy slov se stejným základem.

Věta jednoduchá, souvětí:

 • některé ze složených slov použijí ve větě jednoduché;
 • několik slov (2-3) použijí v souvětí;
 • souvětí složí podle předem zadaného vzorce;
 • jedno ze slov použijí v několika větách (3-4).

Druhy vět:

 • použít některé ze slov ve větě oznamovací (tázací atd.).

Stavba slova:

 • určit počet slabik ve složených slovech;
 • určit hláskovou a slabičnou stavbu slov;
 • napsat co nejvíce tvarů daného slova (skloňování, časování) v omezeném časovém úseku;
 • rozložit slovo na předponu, příponu, kořen slova;
 • najít co nejvíce slov příbuzných (zpaměti i ze slovníku).

Význam slov:

 • najít slovo, ke kterému lze najít slovo opačného významu;
 • slovo podobného významu;
 • slova souřadná, podřazená, nadřazená.

Sloh:

 • žáci si vyberou jedno ze složených slov a napíší kratičký příběh, ve kterém se vybrané slovo objeví;
 • slovo jim vybere sousední skupina;
 • další možnosti si jistě ještě každý z nás dokáže vymyslet.

1.

 

2.

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 19. 02. 2007
Zobrazeno: 9594krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
EFFOVÁ, . Využití karet Scrabble v Českém jazyce. Metodický portál: Články [online]. 19. 02. 2007, [cit. 2019-10-14]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABAA/1175/VYUZITI-KARET-SCRABBLE-V-CESKEM-JAZYCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.