Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Rozlišování slabik DY x DI, TY x TI, NY x NI – 2. díl

Ikona inspirace
Autor: Petra Pšeničková
Anotace: Článek představuje 2. díl dvoudílného seriálu zaměřeného na sluchové rozlišování slabik DY x DI, TY x TI, NY x NI. Žáci prostřednictvím her pexeso, tabulka o 9 polích procvičují sluchové i zrakové rozlišování měkkých a tvrdých slabik, rozvíjí prostorové vnímání. Důraz je kladen na zachování osobního tempa každého žáka bez soutěžení, aby žák mohl slabiku/slovo vždy nahlas vyslovit a uvědomit si jeho měkkou nebo tvrdou variantu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: tvrdé a měkké slabiky, měkčení, sluchové rozlišování, měkké slabiky DI, TI, NI, tvrdé slabiky DY, TY, NY
Vazby článku:
Předchozí díl: Rozlišování slabik DY/DI, TY/TI, NY/NI – 1. díl

Druhý díl seriálu navazuje na předchozí díl. Doporučuji aktivity z tohoto článku zařazovat až po zvládnutí aktivit z prvního dílu a dodržet posloupnost úkolů.

1.

Žáci pracují ve skupinách. Z vystříhaných karet (příloha – Pracovní list ke cvičení 1) hrají hru pexeso. Karty jsou popisem otočené dolů. Každý žák otočí dvě karty, nahlas je přečte a vrátí zpět na své místo popisem dolů. Pokud najde dvě stejné karty, karty si vezme a otáčí další dvojici. Hru započne hráč, na kterého připadne řada např. rozpočítadlem. Poté hráči pokračují ve směru hodinových ručiček.

Počet karet lze upravit dle potřeby, přidat nebo ubrat. Obdobně můžeme připravit pexeso na rozlišování slabik TY x TI, NY x NI nebo i na všechny kritické slabiky zároveň.

Ukázka:

 

DIVADLO

 

DIVADLO

 

DÝKA

 

DÝKA

 

 

 

 DÝCHÁ

 

DÝCHÁ

 

DÝM

 

DÝM 

 

 

Obměna:

Na první kartě z dvojice je napsané celé slovo a na druhé kartě chybí i/y v daném slově. U této karty žák při otočení taktéž doplní ústně správné i/y.

Ukázka:

 

DIVADLO

 

 D__VADLO

 

DÝKA

 

D__KA

 

 

 

DÝCHÁ

 

 D__CHÁ

 

DÝM

 

D__M

 

 

Cílem aktivity je správné přečtení a sluchové rozlišení měkkých či tvrdých slabik ve slovech. S využitím oblíbené dětské hry – pexeso.

2.

Každý žák  má k dispozici tabulku o 9 polích s předepsanými slovy (příloha – Pracovní list ke cvičení 2). Před samotnou prací učitel s žáky názorně na předepsané tabulce na tabuli procvičí pojmy vpravo nahoře, vpravo dole, uprostřed, 1. sloupec, 2. řádek a 1. pole apod.

V tabulce podle zadání učitele žák vyhledává konkrétní slovo, které po vyhledání přečte, zvedne ruku (dle domluveného signálu s učitelem). Je vhodné na vedlejší pracovní list napsat datum a počet čárek rychle najitých slov. Nejedná se o soutěž mezi žáky. Hodnotím pouze sám sebe. Jak se mi dařilo dnes? Jak se mi dařilo před týdnem?

Učitel zadává vyhledávání takto: „Hledáme slovo, které je vpravo dole. Hledáme slovo, které je ve 2. sloupci a 1. řádku.“ Apod.

 

 

NÝT

 

 

 ZELENINA

 

 

PLODINA

 

 

 

 

 NASTYDLÝ

 

 

ČTVRTINA

 

 

HRDÝ

 

 

 

 

PRÁZDNINY

 

 

STÍNY

 

 

PLODY

 

 

Cílem aktivity je správné čtení slov obsahujících kritické slabiky a zároveň posílení prostorové, pravo-levé orientace.

Obměna:

Každý žák má k dispozici prázdnou tabulku o 9 polích (příloha – Pracovní list ke cvičení 2). Do tabulky zapisuje slova diktovaná učitelem. Učitel diktuje slova obsahující kritické slabiky pomocí zadání vpravo dole apod.

Cílem aktivity je správná sluchová analýza slov obsahujících kritické slabiky a zároveň posílení prostorové, pravo-levé orientace.

3.

Učitel předepíše text na tabuli, žáci hlasitě čtou věty se slovy obsahující měkké a tvrdé slabiky.

Obměna: Žáci pracují ve skupinách, pracovní list rozstříhají po větách na pruhy. Poté se střídají v hlasitém čtení jednotlivých vět.

Ukázka:

Kamarádi si tykají, buky zase tikají.
Na Vánoce máme hody, tyto věci se mi ho.
Lidé mají nálady, kytaru si nala.
Děda dává rady, my ho máme rádi.
Kari, to je koře, stromy mají kořeny.
Hoši zase závo, pořádají závody.
Kamarádi di řá, lavice dělají řady.
Pán svého psa odmě, žáci dostávají odměny.
Z kostela slyším zvony, ve škole za chvíli zvo.
Brankář v brance brá, pod hradem zavírají brány.
Na prázdniny máme plány, psi pobíhají po pláni

Zdroj: EMMERLINGOVÁ, S.: Když dětem nejde čtení 1. Praha: Portál, 2011. s. 45. ISBN 978-80-7367-886-9.

Cílem aktivity je správné čtení a sluchové rozlišení měkkých a tvrdých slabik v celých větách. 

4.

Žáci pracují s textem ze cvičení 3. Vyhledané měkké slabiky DI, TI, NI označují  červenou barvou a tvrdé slabiky DY, TY, NY označují modrou barvou.

Pracovní list (příloha – Pracovní list ke cvičení 4) je možné zadat jako samostatnou práci, práci ve dvojici či skupině (text lze rozstříhat na pruhy a střídat se po větách).

Cílem aktivity je správné čtení a sluchové rozlišení měkkých a tvrdých slabik v celých větách. Navíc podpořené vyhledáváním uvedených slabik a jejich barevným rozlišením. 

5. 

Žáci u stejného textu (cvičení 3, 4) doplňují měkké či tvrdé slabiky zcela sami. Opět je možná samostatná práce, práce ve dvojici či skupině. (příloha – Pracovní list ke cvičení 5)

Cílem aktivity je schopnost samostatného sluchové rozlišení měkkých a tvrdých slabik na známém textu.

6.

Žáci pracují ve skupinách /dvojici (individuálně). Pracovní list (příloha – Pracovní list ke cvičení 6) rozstříhají na karty a do věty doplňují správné slovo. Žák si slovo vysloví nahlas s případnou oporou o nos či bradu.

Ukázka:

 

Na zdi __________ hodiny.

 

tikají

 

tykají

 

 

V sobotu __________ prach.

 

utíráme

 

utýráme

 

Obměna: příloha – Pracovní list ke cvičení 7.

Ukázka:

 

Maminka se brzy ___________________.

 

vraty

 

vrátí

 

 

Za ________________ parkuje auto.

 

vraty

 

vrátí

 

Cílem aktivity je schopnost samostatného sluchové rozlišení měkkých a tvrdých slabik v novém textu. 

Citace a použitá literatura:
[1] - EMMERLINGOVÁ, S. Když dětem nejde čtení 1. Praha : Portál, 2011. 45 s. ISBN 978-80-7367-886-9. 
[2] - POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. Praha : Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-931-6. 
[3] - ZELINKOVÁ, O. Rozlišování slabik dy - di, ty - ti, ny - ni. Rozlišování sykavek. Praha : Dys, 2010. ISBN 80-902065-3-0. 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 07. 2015
Zobrazeno: 9185krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PŠENIČKOVÁ, Petra. Rozlišování slabik DY x DI, TY x TI, NY x NI – 2. díl. Metodický portál: Články [online]. 22. 07. 2015, [cit. 2020-11-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAABA/19951/ROZLISOVANI-SLABIK-DY-X-DI-TY-X-TI-NY-X-NI---2-DIL.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 07. 2015 10:08
Článek nabízí několik aktivit, které ukazují, jak lze pracovat s textem a současně procvičovat rozlišování dvojic di / dy, ti/ ty, ni / ny. Aktivity mohou být užitečné i pro rodiče nebo asistenty pedagoga pro individuální práci s dítětem, které má v dané oblasti potíže.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.