Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Vánoční kapříci

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Olga Novotná
Anotace: Příspěvek je věnován propojení učiva matematiky a českého jazyka v předvánoční době. Integrovaná tematická výuka vychází ze společného tématu vánoční symboly – kapr. Hlavními tématy integrace jsou čtením s porozuměním, sčítání, odčítání a dělení v oboru do 10 000 a finanční gramotnost. Při výuce je kladen důraz na individualizaci výuky a kritické myšlení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 2. období » řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 2. období » čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
  3. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Rozmanitost přírody » 2. období » porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: vystříhaní kapříci, psací potřeby, pracovní listy
Klíčová slova: individualizace výuky, integrovaná tematická výuka, čtení s porozumněním
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Úvod – šifra

Na tabuli je připravena šifra, jejím řešením je „kapr obecný“. Žáci vypočítají příklad, výsledek označuje pořadí písmena v abecedě. Žáci jsou předem seznámeni s tím, že v abecedě nepočítáme s háčky atd. (příloha č. 1).

Myšlenková mapa

Následuje společná diskuse, popřípadě tvorba myšlenkové mapy na téma symboly Vánoc.

Rozdělení do skupin

Každý si vybere svůj oblíbený symbol Vánoc a podle toho vytvoří skupinky, ve kterých budou dále pracovat (stromečky, zvonečky, svíčky, dárky) (příloha č. 2).

Matematická část výuky

Na podlaze jsou vytvořeny čtyři rybníčky, ve kterých „plavou kapříci“ – v jednom rybníčku dvoukiloví (každý kapr má na sobě příklad na dělení dvojciferného čísla), ve druhém tříkiloví (dělení trojciferného čísla), dále až pětikiloví kapříci. Žáci si podle svých schopností vyberou kapříka, o kterém si myslí, že jej „uloví“ – vypočítají. Výsledek dělení zapíší na kapříka. Buď si sami vypočítaný příklad zkontrolují podle připraveného řešení (žáci by měli být na takový způsob práce zvyklí), nebo příklady zkontroluje učitel. Za každého uloveného (správně vypočítaného) kapříka získají peníze, které poté mohou použít k dalšímu nákupu. Za dvoukilového kapříka získají 50 Kč za tříkilového 75 Kč, čtyřkilového za 100 Kč a pětikilového za 125 Kč (příloha č. 3). V této části výuky je kladen důraz na individualizaci, slabší žáci si vybírají jednodušší příklady, kdežto nadaní žáci si mohou vybrat příklady, které zatím ještě neprobírali (algoritmus řešení je stejný, pouze počítají s vyššími čísly).

Dále pokračují ve své práci ve skupinách, spočítají, kolik peněz získali všichni členové skupiny dohromady. Za utržené peníze si pak mohou koupit vánoční stromečky. Jsou jim nabídnuty různé možnosti nákupu stromků. Jejich úkolem bude v nabídkách se zorientovat, vybrat si pro sebe tu nejlepší, uvážit svoje finanční možnosti na nákup stromečku (kolik peněz vydělali za ulovené kapříky) a koupit si vánoční stromeček. (příloha č. 4)

Následuje společné vyhodnocení na kroužku – skupiny vysvětlí, který stromek si koupili a proč.

Kritické myšlení – ANO x NE

Jednotlivé skupinky dostanou na proužcích papírů napsané věty na téma kapr obecný. Ty rozdělí do sloupců ANO X NE podle toho, zda jsou věty pravdivé, či nikoliv. Teprve poté jsou vyzvání, aby si pročetli text, který může být rozstříhán a umístěn na chodbě. Každý zástupce skupinky si přečte jednu část textu, vrací se do skupinky a podle získaných informací poopraví rozdělení vět. Následuje společná kontrola úkolu (příloha č. 5 a 6).

Závěr výuky: hodnocení a sebehodnocení v kroužku.

Citace a použitá literatura:
[1] - [cit. 2011-05-02]. Dostupný z WWW: [http://www.pdclipart.org/thumbnails.php?album=58&p...].  
[2] - http://www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/maloostni/kap,  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 02. 05. 2011
Zobrazeno: 12274krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

2 uživatelé Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÁ, Olga. Vánoční kapříci. Metodický portál: Články [online]. 02. 05. 2011, [cit. 2020-07-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAABA/10351/VANOCNI-KAPRICI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 02. 05. 2011 14:38
Příspěvek je věnován propojení učiva matematiky a českého jazyka v předvánoční době. Integrovaná tematická výuka vychází ze společného tématu vánoční symboly - kapr. Hlavními tématy integrace jsou čtením s porozuměním, sčítání, odčítání a dělení v oboru do 10 000 a finanční gramotnost. Při výuce je kladen důraz na individualizaci výuky a kritické myšlení.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 02. 05. 2011 14:38
Příspěvek je zpracován s ohledem na potřebu propojování a využití dílčích znalostí a dovedností k řešení komplexních úkolů. Na stejné úrovni validity tak stojí znalosti a schopnosti v oblasti matematiky, jazyka, biologie, kritického čtení, ale i komunikace a spolupráce ve skupině. Článek navíc představuje velmi zajímavě zpracovanou činnost umožňující aktivní účast na úkolu pro všechny žáky.
1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 03. 05. 2011 18:08
Moc se mi líbí možnost vybrat si svoji obtížnost a propojenost témat. Před Vánoci určitě použiju. Děkuji
2.Autor: Jana KneřováVloženo: 20. 12. 2015 23:02

Zítra nás čeká poslední matematika před Vánoci. Díky za inspiraci. Lehce upravím na naše "počty" jde do toho. Úlohy s možností výběru náročnosti se mi velmi dobře hodí do naší spojené třídy 2. a 3. ročníku.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.