Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz v 1. a 2. ročníku

Ikona inspirace
Autor: Dagmar Andrlová
Spoluautor: PaedDr. Jan Tupý
Anotace: Článek popisuje tematický výukový blok na téma Lidské tělo vhodný k realizaci v 1. nebo 2. ročníku ZŠ v časovém rozsahu 2 hodin.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Člověk a jeho zdraví » 1. období » uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: kniha Betty MacDonaldové Paní Láryfáry, trojcípý šátek, obvazy, náplast s polštářkem, lepicí páska, kartičky, sešit, pastelky, plakát s vyobrazením lidského těla a popisky
Klíčová slova: výchova a zdraví, výchova ke zdraví, první pomoc, lidské tělo, péče o zdraví, ochrana zdraví, poranění, nemoc, úraz, zážitkové čtení a naslouchání, autodiktát, stavba těla, drobný úraz, prevence nemocí a úrazů
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Výuka má za cíl upevnit a procvičit následující výstupy (či učivo) z RVP ZV:

 • zážitkové čtení a naslouchání,
 • autodiktát slov,
 • lidské tělo – stavba těla,
 • nemoci přenosné a nepřenosné,
 • drobné úrazy a poranění, první pomoc,
 • prevence nemocí a úrazů.

Cílem výuky je upevnit stávající a získat nové poznatky o částech lidského těla, umět je pojmenovat a ukázat na sobě i na druhém. Přitom co nejvíce zaktivizovat všechny žáky, podpořit práci ve skupině.

Dalším cílem pro každého žáka je naučit se stanovit si vlastní cíl a splnit jej, sebehodnocení a hodnocení práce ostatních.

Činnost v komunitním kruhu

Práce s knihou Betty MacDonaldové Paní Láryfáry: čtení pohádky o nemoci čurbesajdě nebo nimravce s domýšlením textu, předvídáním, co se stane, jak bude paní Láryfáry situaci řešit apod.

Následuje rozhovor o různých "opravdových" nemocech, dětských nemocech a rozlišení pojmu nemoc x úraz.

Nakonec se děti samy rozdělí do dvou skupin – v jedné jsou ty, co prodělaly nějakou nemoc, v druhé ty, které měly nějaký úraz. Děti by samy měly zjistit a formulovat, že do první skupiny patří všichni, do druhé jen někteří. Děti z druhé skupiny by měly říct, proč asi se jim úraz stal a z toho všichni vyvodit závěr, jak úrazům předcházet.

Protože při popisování úrazů děti ukazovaly a pojmenovávaly různé části těla, přejdeme k další části práce.

Práce ve skupinách (nejlépe čtyřčlenných)

Úkolem je na lístečky napsat jednotlivé části těla a nalepit je na příslušná místa těla figuranta. Aktivita by mohla trvat 10 – 15 minut.

Lze použít plístečky Post-it anebo lístečky nastříhané z obyčejného papíru a izolepu (což je náročnější, ale rozvíjí spolupráci, lepší organizaci práce a jemnou motoriku a šikovnost dětí).

Následuje "přehlídka" figurantů jednotlivých skupin. Ti se "chlubí" označenou částí, kterou jiní nemají označenu – bývá to zápěstí, nárt, kotník, holeň, lýtko, stehno, trup, hýždě, čelo, temeno, týl, spánky, brada…

Poté je vhodné prohlédnout si společně plakát lidského těla s popisky a zkontrolovat. Je třeba upozornit na dvojí označení některých částí těla, rozdíl mezi odbornými termíny a hovorovými výrazy.

Je třeba zhodnotit spolupráci ve skupině, jak se komu s kým pracovalo a proč.

Individuální úkol

Nakresli si do sešitu postavu a označ si na ní tu část těla, jejíž označení jsi do této chvíle neznal. Zapamatuj si nová slova. Příští hodinu výměna sešitů a vzájemná kontrola, jak si kdo zapamatoval.

Praktické cvičení ve dvojicích

Obvaž kamarádovi koleno, kotník, fixuj paži do šátkového závěsu, přilož správně náplast na určené místo aj.

Následuje přehlídka ošetřených. Někteří mohou zopakovat, jakou vlastní nešikovností "k úrazu přišli".

Na závěr je vhodné zařadit hodnocení funkčnosti ošetření a zhodnocení celé aktivity.

Reflexe:

V úvodu se jako motivace velmi osvědčila práce s literárním dílem, děti kniha zaujala a podnítila k domýšlení a hledání řešení.

Výukový blok byl pro žáky zajímavý – i jindy pasivní žáci se aktivně zapojili do práce, všichni velmi pěkně spolupracovali. Sami si ve skupině rozdělili práci podle svých schopností. Nenásilnou formou si procvičili psaní slov, několikrát zopakovali názvy jednotlivých částí těla. Sami si stanovili úkol, sami si volili obtížnost a množství nových výrazů k zapamatování.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 03. 02. 2015
Zobrazeno: 9539krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ANDRLOVÁ, Dagmar. Lidské tělo, zdraví, nemoc, úraz v 1. a 2. ročníku. Metodický portál: Články [online]. 03. 02. 2015, [cit. 2020-08-04]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAAAI/19579/LIDSKE-TELO-ZDRAVI-NEMOC-URAZ-V-1-A-2-ROCNIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.