Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

ABC

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Iva Fastová
Anotace: Pracovní list – vystřihovánka a omalovánka. Žáci si vyrobí karty s písmeny anglické abecedy, které využijí ke hrám.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a svět práce 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: plakát nebo obrázek s abecedou, pracovní list, nůžky, pastelky
Klíčová slova: abeceda, alphabet, spelling
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Příprava

Motivační cvičení (5 min.)
Vyjmenujte se žáky českou abecedu a poté ji porovnejte s abecedou anglickou. Žáci se pokusí najít rozdíly. Vysvětlete jim, že každé písmenko anglické abecedy má své jméno.

Popis činnosti

Aktivita - práce s celou třídou (5 + 10 min.)
Připravte na tabuli plakát s anglickou abecedou nebo kartičky s písmeny a kartičky se jmény písmen, které budete probírat (viz přílohy č. 4, 5, 6). Ukazujte na jednotlivá písmena a žáci je hláskují nebo naopak říkají písmena.
Výuku hláskování si rozložte do takového počtu hodin, který bude vám i žákům vyhovovat.

Práce písničkou:
Žáci si poslechnou společně nahrávku 2 - 3x, aby se naučili melodii, při druhém a dalším poslechu mohou s nahrávkou zpívat. Při poslechu písničky můžete zadat žákům úkol, zvednout ruku, pokud slyší hlásku, ve které je /i:/, /ei/, /e/, /u:/ /ai/.

Práce s listem - samostatná práce (22 min.)
Prohlédněte si se žáky pracovní list. Potom je požádejte, aby se samy pokusili odvodit, jaký úkol je čeká. Můžete podat vysvětlení v češtině, nebo říct anglicky: Colour the alphabet. Cut the alphabet.
Během samostatné práce žáků můžete pouštět novou písničku ještě několikrát ztlumeně.

Hry s obrázkovými písmenky

  1. Snap. Žáci spojí dvě i více sad písmen. Zamíchané karty si rozdají, složí na sebe do balíčku písmeny dolů tak, aby neviděli vyřazované písmeno. První hráč vyhodí horní písmeno svého balíčku doprostřed kruhu a správně písmeno vysloví. To opakují i další hráči. Pokud na sebe padnou stejná písmena, hráč zvolá Snap! (citoslovce plácnutí) a bere si celý balík. Vyhrává hráč, který má nejvíce karet, nebo ten, který získal všechny karty.
  2. Pexeso. Žáci spojí dvě sady písmen. Svou sadu si mohou předem na straně s obrázkem označit.
  3. Scrabble. Složte co nejvíc anglických slov ze svých sad.

Hry s písmenky
1. Psaní písmen kamarádovi na záda nebo do vzduchu.
2. Předveď určené písmeno jen svým tělem.
3. Spoj písmeno s jeho jménem.
4. Hláskování slov.

Závěr hodiny (3 min.)
Na závěr hodiny si ještě jednou zazpívejte novou písničku.

Poznámky

Překlady do češtiny lze použít v takové míře, v jaké učitel uzná za vhodné vzhledem k jazykovým schopnostem žáků. Lze je zcela vynechat a anglické výrazy objasňovat jen pomocí pohybů.

Pracovní list pro žáka je komponován tak, aby si žáci mohli obrázky vybarvit, vystřihnout a slepováním vytvářet různé postavičky tematicky spjaté s obsahem písně. Text písně, který je uveden po straně pracovního listu, tak zůstává na samostatném kousku listu a žák si postupně vytváří malý zpěvníček ze všech textů písní, se kterými pracoval.

Přílohy

Příloha č. 1: Pracovní list pro žáka: Slova písně, obrázky k vystřihování a vybarvování
Příloha č. 2: Noty k písničce
Příloha č. 3: Ilustrační obrázek
Příloha č. 4: Písmena anglické abecedy v rámečku
Příloha č. 5: Písmena anglické abecedy v rámečku barevně rozlišená podle fonetických skupin
Příloha č. 6: Písmena anglické abecedy v rámečku se slovními pomůckami
Příloha č. 7: Zvukový záznam písničky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 21. 07. 2009
Zobrazeno: 7185krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FASTOVÁ, Iva. ABC. Metodický portál: Články [online]. 21. 07. 2009, [cit. 2020-03-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/3223/ABC.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.