Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Pohádky vánočního zvonku: O zázračném malíři

Ikona inspirace
Autor: František Kožík
Anotace: V jedném zemi se narodil jeden nadaný a dovedný chlapec, který sotva začal chodit, nic jiného neznal než barvy a malování. A co všechno tento zázračný malíř dokázal, se dozvíte v pohádce od Františka Kožíka. Vánoční zvonek vypráví i další pohádky tohoto známého autora. Kniha může být pěkným dárkem pro malé i velké čtenáře.

V článku nabízíme zpracování tématu ve 3. ročníku, kde jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské gramotnosti a zároveň propojujeme téma s dalšími vzdělávacími obory.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Literární výchova » 1. období » pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
  3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků a představ
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Vánoce, pohádka, albatroskniha, František Kožík

Ročník: 3

Čas: 2 x 45 minut

Vzdělávací obor: český jazyk a literatura (literární výchova), výtvarná výchova, hudební výchova, dramatická výchova

Cíl: seznámení se s pohádkou, rozvoj čtení s porozuměním, rozvoj výtvarných dovedností, podporování spolupráce ve třídě

Motivace: Znáte pohádkovou zemi? Kdo v ní žije? Jak vypadá? Jaké má dobré a jaké špatné vlastnosti? Žáci sdělují své zkušenosti, které zapisujeme na tabuli formou myšlenkové mapy. Mapu můžeme doplnit obrázky postav, např. z omalovánek.

1. část četby: V pohádkové zemi se nachází vesnička Malířov. Každý, kdo se tam narodí, dovede dobře malovat. Proto je tam všechno živé i neživé pomalováno a nazdobeno.

Praktická část: Žáci se domluví, co budou kreslit a společně vytvoří obraz na velký papír. Dalšími možnostmi je koláž (každý žák vytvoří jednu část, která se pak nalepí do společného obrazu) nebo zdobení třídy (např. dveře, nástěnka, magnetická tabule) nakreslenými a vystřiženými tvary (vločky, květiny aj.).

2. část četby: V Malířově se narodil chlapec Barvomil Duha, kterému všichni říkali Zázračný malíř. Uměl totiž tak úžasně malovat, že všechno co namaloval, vypadalo jako živé.

Praktická část: Žáci porovnávání obrázky se skutečnými předměty. Využíváme předměty ze třídy i z ostatních prostor školy. Můžeme pracovat s ilustracemi různých malířů a všímat si jejich stylu.

3. část četby: Tatínek poslal Barvovila do vysoké malířské školy, kde se mnoho naučil. Jeho učitelé nakonec uznali, že chlapec toho umí více než oni, a tak ho poslali k malířskému mistru, který se jmenoval Den. Potom navštívil mistra se jménem Moře a na závěr se učil u mistra Světla.

Praktická část: Žáci pantomimou ztvárňují přečtený text – jak vzniká den a noc, mořské vlny, sluneční paprsky. Pozadí dotváří hudba. Jako pomůcky používáme barevné šátky a stuhy.

Závěr: Barvomil se od mistrů mnoho naučil, a tak se vydal do světa a věřil, že ho čeká štěstí, sláva a bohatství. Co myslíte, dočkal se toho? Žáci pohádku společně dovypráví. Učitel/ka text zapisuje nebo nahrává vyprávění žáků na diktafon. Taky je možné pohádku doma dopsat a další hodinu vlastní tvorbu prezentovat.

Jednotlivé praktické části průběžně hodnotíme, na závěr zhodnotíme celou práci.

V příloze je ukázka z této pohádky. Pohádka má své pokračování, které si postupně můžeme v dalších hodinách přečíst a s textem tvořivě pracovat.

Další možností je číst pohádku společně s rodiči, např. v rámci třídních Vánoc. Pohádku střídavě čte učitel/ka s rodiči, žáci pohádku poslouchají, kreslí ji. Mohou výtvarně znázornit třeba 3 mistry. Pozornost si ověříme otázkami, zhodnotíme kresby a obrázky vystavíme ve třídě.

Autor fotografie: Monika Josefíková

 

Autor fotografie: Monika Josefíková

 


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Albatros z publikace Pohádky vánočního zvonku.

 

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf381 kBO zazracnem maliri
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 25. 04. 2013
Zobrazeno: 8399krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOŽÍK, František. Pohádky vánočního zvonku: O zázračném malíři. Metodický portál: Články [online]. 25. 04. 2013, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/17349/POHADKY-VANOCNIHO-ZVONKU-O-ZAZRACNEM-MALIRI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.