Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Karkulkování

Ikona zkusenost
Autor: Petra Cemerková Golová
Anotace: Tematicky laděný vyučovací blok byl navržen pro žáky prvního ročníku tak, aby rozvíjel schopnosti k učení. Byl realizován na konci září. Dalším dílem cyklu je projekt Budulínkování, který vyšel v aktualizaci publikace Svět průřezových témat v nakladatelství Raabe.
Úvodní motivací je hmatová aktivita, která vede k odhalení pohádky – tématu celku. Každá další část Karkulkování je zahájena vyprávěním, jež slouží jako motivace k následné činnosti a posunuje děj pohádky. Ač nemám vyzkoušeno v přípravné třídě ani v mateřské škole, jsem přesvědčena, že s drobnými úpravami lze využít i tam.

Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Hudební výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Dramatická výchova 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: sluchové vnímání, orientace, tematické vyučování, Karkulka, zrakové hnímání, hmatové vnímání
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem tematického vyučování je rozvoj schopností v oblasti sluchového, hmatového a zrakového vnímání, matematických představ, orientace, řeči, komunikace a grafomotoriky. Vyučování je propojením matematiky, českého jazyka, prvouky, hudební a výtvarné výchovy.

Obsah

 1. Motivace
 2. Hmatové vnímání
 3. Rozvoj řeči a komunikace
 4. Zrakové vnímání
 5. Sluchové vnímání
 6. Matematické a prostorové představy
 7. Osobní bezpečí
 8. Grafomotorika
 9. Hudební a slohová výchova
 10. Hudební výchova
 11. Závěr

1. Motivace

Motivací je hádanka ukrytá za plentou. Během ní budou žáci seznámeni s aktivitou, která bude následovat a povede k odhalení tématu vyučování.  

2. Hmatové vyučování

Aktivita: Pohádková detektivní kancelář

Pomůcky: sady obrázků pohádek z přílohy 1 (počet sad = počet žáků), košík, láhev, bábovka (podle možností – třeba forma na bábovku), kytička

Motivace: „Chcete vědět, která pohádková postava nás bude provázet dnešním vyučováním? Buďte tedy pozorní a pracujte tiše. Nastražte oči, nalaďte uši, aby vám (jako pohádkovému detektivovi) nic neuniklo.“

Učitel rozdělí žáky do menších skupin po dvou až čtyřech a seznámí je s následující aktivitou. Každý žák obdrží sadu obrázků a se svou skupinou si najde místo (motivačně třeba pohádkovou detektivní kancelář), kde si ilustrace pohádek pozorně prohlédne, a se svými kolegy o nich tiše diskutuje. Učitel zaváže žákům jedné skupiny oči, zavede je za plentu a vyzve je, aby po hmatu odhalili, o jakou pohádku se jedná. Žáci se pak vrátí na své místo, kde ze sady vyberou odpovídající ilustraci, a vybarví ji. Za plentou se během vybarvování postupně vystřídají všechny skupiny.

Tip: Za plentu učitel nejdřív zavede skupinu pomaleji pracujících žáků.

Reflexe: V závěru aktivity se sejdou detektivové všech pohádkových kanceláří a sdělí si, co vypátrali. Ukáží si obrázek pohádkových postav, které je budou provázet celým školním dnem. Zde se nabízí prostor pro ukázku hádaných předmětů a sdělení zážitků.

3. Rozvoj řeči a komunikace

Aktivita: Vše nejlepší k tvému svátku

Pomůcky: žádné

Motivace: „Babička má svátek. Maminka za ní nemůže, neexistují telefony, a tak posílá Karkulku. Než ale holčička odejde, musí se naučit babičce pogratulovat. Karkulka si představuje, že je maminka babičkou, a zkouší si gratulaci.“

Diskuse na téma: „Co má říct?“

Dramatizace: Žáci se na chvíli stanou babičkami a Karkulkami. Zahrají rozhovor mezi hrdinkami pohádky. Učitel buď nechá žáky improvizovat, nebo jim poskytne prostor pro přípravu. Následuje prezentace gratulací a jejich hodnocení.

4. Zrakové vnímání

Aktivita: Co má Karkulka v košíčku?

Pomůcky: sady nastříhaných kartiček z přílohy 2 (počet sad = počet skupin), obrázek plného „košíku“, pracovní listy s prázdným „košíkem“ pro každou skupinu

Tip: Tabulku plného „košíku“ doporučuji připevnit na tabuli do křídou nakresleného koše.

Motivace: „Co nese Karkulka v košíčku, všichni víme – bábovku a kytičku. Ale to není všechno. Maminka do koše přibalila spoustu dobrot a pěkně je v koši uložila. My se teď do košíku podíváme a uložíme laskominy tak, jak to udělala maminka.“

Následuje rozdělení do skupin a manipulace s kartičkami. Učitel na tabuli připevní obrázek plného košíku. Seznámí žáky s pravidly, rozdá pracovní listy a sady karet. Žáci ukládají obrázky na správná místa v košíku podle vzoru.

Tip: Obměna – zapamatovat si, jak jsou předměty uloženy, a uložit je tam, kam patří.

5. Sluchové vnímání

Aktivita: Zvuky lesa

Pomůcky: suchý klacík, hromádka suchého listí (k šustění)

Motivace: „Karkulka umí gratulaci, má košík s dárky pro babičku, a tak vyráží z domova. Mává mamince a jde. Jde lesem. Je sama. Bojí se. Slyší různé strašidelné zvuky. Chcete je slyšet taky?“

V této chvíli lze vytvořit zážitkovou aktivitu. Žáci položí hlavu tak, aby neviděli. Opět se stanou Karkulkami. Poslouchají. Učitel napodobuje zvuky lesa – houká jako sovy, vrká jako holub, zlomí klacík, šustí listím a podobně. Žáci rozpoznané ihned sdělují.

Tip: Obměna – čekat na tři zvuky a pak si je společně sdělit ve správném pořadí.

6. Matematické a prostorové představy

Aktivita: Plánek cesty podle pokynů

Pomůcky: pracovní listy z přílohy 3

Motivace: „Karkulka už se nebojí, protože jsme ji pomohli odhalit tajemné zvuky lesa. Teď ale bloudí, a tak vytahuje plánek cesty. Maminka do košíku plánek přibalila, aby se Karkulka v lese neztratila. Zahrajme si na maminky a kresleme podle pokynů plánek pro Karkulku.“

Žáci mohou při této činnosti pracovat ve dvojicích a pomáhat si. Kreslí podle pokynů pomocí základních geometrických tvarů. Nápovědu učitel připraví na tabuli. Například: keř – kruh, strom – trojúhelník, ohrada – obdélník atd. Pak dává pokyny: „Vpravo od rozhledny roste keř. Na rozcestí stojí tři stromy. Nad potokem je ohrada.“ atd. Doporučuji pokyny přizpůsobit aktuálním zkušenostem žáků.

Tip: Doporučuji zařadit tematicky laděné slovní úlohy typu: Karkulka má v košíčku dvě jablka a jednu hrušku. Kolik kousků ovoce má v košíčku? Žáky vedeme k odpovídání celou větou.

7. Osobní bezpečí

Aktivita: Setkání s vlkem

Pomůcky: žádné

Motivace: „Karkulka už nebloudí. Jde podle našich plánku. Najednou potká vlka. Protože je slušně vychovaná, vede s ním rozhovor. Ochotně odpovídá na jeho otázky, aniž by si uvědomila, jaké nebezpečí jí hrozí. Dokonce mu vyzradí cestu k babičce a ukáže maminčin plánek. Pojďme si o setkání s vlkem popovídat.“

Diskuse na téma: Setkání s vlkem

Vlk je v této situaci pro Karkulku cizí bytostí. Učitel vede diskusi tak, aby byla probrána níže uvedená témata:

 • Komunikace s cizími lidmi
 • Osoby, kterým můžeme věřit.
 • Jak by se měla Karkulka při setkání s vlkem zachovat?

8. Grafomotorika

Aktivita: Cestička k babičce

Pomůcky: balicí papír, tužky a pastelky

Motivace: „Vlk běží babičce zkratkou. Karkulka zkratku nezná, a tak jed po pěšince, cesta se táhne, je dlouhá a klikatá. Cesta je tak dlouhá, že bychom se, než Karkulka k babičce dorazí, nudili. Pojďme si ji nakreslit.“

Učitel na zeď (tabuli, dveře, ...) umístí balicí papír pro každého žáka tak, aby byl jeho střed ve výšce očí. Na papíry nakreslí klikaté cestičky, které budou žáci několikrát obtahovat. Cviky jsou vhodné k uvolnění ramenního kloubu a ruky.

9. Hudební výchova a slohová výchova

Aktivita 1: Zhlédnutí operky Karkulka

Pomůcky: nejlépe interaktivní tabule s připojením k internetu (případně PC se staženým videem), http://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg – operka Karkulka

Tip: Učitel může operku zahrát a zazpívat (realizace zabere bez nácviku cca 10 minut). Noty a text najde v knize Mám v hlavě myš Lenku (nakladatelství Fragment, ISBN 80-253-0320-9).

Motivace: „Protože dnes velmi dobře pracujete a Karkulka k babičce ještě pořád nedorazila, mám pro vás odměnu. Společně se podíváme, jak to bude dál. Pustím vám operku pánů Svěráka a Uhlíře. Pozorně poslouchejte, abyste pohádku mohli dovyprávět, až Karkulka k babičce dorazí.“

Diskuse, při které se promítnou zkušenosti žáků. Učitel diskusi vede tak, aby žáky seznámil s pojmy skladatel, textař, opera.

Aktivita 2, reflexe: Jak to bylo dál?

Na základě zhlédnutí nebo poslechu KARKULKY žáci reprodukují závěr obsahu slyšeného.

10. Hudební výchova

Aktivita: Zpívaná gratulace

Pomůcky: kniha Mám v hlavě myš Lenku (nakladatelství Fragment, ISBN 80-253-0320-9, str. 26), klavír nebo kytara nebo video z odkazu (5. minuta, 32. sekunda)

Motivace: „Tak jsme to zvládli. Zazvonil zvonec a pohádky je ... Karkulka se po dni plném dobrodružství setká s babičkou a může jí konečně pogratulovat. Je tak šťastná, že se jí chce zpívat, a já vám předvedu její zpívanou gratulaci.“

Následuje předvedení a nácvik zpívané gratulace s klavírním doprovodem (nebo s doprovodem kytary), dechová a intonační cvičení, případné rytmické deklamace s hrou na tělo.

Dechová cvičení:

Jeden holub z dálky letí, druhý holub z dálky letí ... – co nejvíc „holubů“ na jeden nádech

Rytmická deklamace:

První skupina:

Šla Karkulka k babičce po klikaté cestičce. – vytleskávání každé slabiky na půl doby, slabiky „čce“ na jednu dobu

Druhá skupina.

Klikatá cestička – dupání při každé slabice na půl doby, poslední slabiku obou slov počítáme na jednu dobu.

Tip: Obměna – Cos přinesla v košíčku? Bábovku a kytičku / V košíčku – kytičku

11. Závěr

V závěru učitel s pomocí žáků shrne aktivity, které byly prováděny. Žáci zjistí, že psali, počítali, zpívali, hráli, kreslili a diskutovali. Učitel může navrhnout dobrovolný domácí úkol – ilustraci k pohádce.

Reflexe:

Pokud článek někoho inspiruje, jistě vymyslí další aktivity, které do Karkulkování zapadají. Tematické vyučování se pak může stát projektem a jedním z výstupů může být dramatizace pohádky. My jsme po Karkulkování začali Budulínkovat. Nastudovali jsme operku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s názvem Budulínek a náš projekt zakončili vánočním představením pro děti z mateřské školy a rodičovskou veřejnost. Zvláštní bylo, že hraní pro bývalé spolužáky a paní učitelky z MŠ, kterou „moji“ prvňáčci do nedávna navštěvovali, bylo pro ně větší motivací než hraní pro rodiče.

Citace a použitá literatura:
[1] - SVĚRÁK, Zdeněk; UHLÍŘ, Jaroslav. [cit. 2012-4-2]. Dostupný z WWW: [http://www.youtube.com/watch?v=ZA5wJzkzXUg].  
[2] - SVĚRÁK, Zdeněk; UHLÍŘ, Jaroslav. Mám v hlavě myš Lenku. 1. vydání. Havlíčkův Brod : Fragment, 2006. 93 s. ISBN 80-253-0320-9. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc1974 kBPříloha 1
Odstranitdoc393 kBPříloha 2
Odstranitdoc388 kBPříloha 3
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 04. 06. 2012
Zobrazeno: 12132krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Karkulkování. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2012, [cit. 2020-08-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZAAAA/15687/KARKULKOVANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 04. 06. 2012 09:00
Článek je výbornou ukázkou tematicky laděného dne v 1. ročníku motivovaného pohádkou. Nabízí aktivity, které jsou odpovídající formou předkládány žákům na začátku školní docházky. Mnohé z navrhovaných aktivit mají důležitý přesah do témat, které mohou být rozhodující pro upevnění vhodného klimatu ve třídě (diskuze o řešení situací, dramatizace rozloučení apod.). Popis je doplněn velmi kvalitními pracovními listy, které umožní materiál ihned zařadit do tematických plánů.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.