Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

My Town

Ikona inspirace
Autor: Mgr. Veronika Sováková
Spoluautor: Mgr. Kamila Zatloukalová
Anotace: Lze i u žáků s nízkou jazykovou úrovní rozvíjet gramotnosti? Níže popsaná aktivita dává návod, jak lze jednoduchým způsobem matematickou, čtenářskou a digitální gramotnost rozvíjet u žáků 1. stupně ZŠ.

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence: Nejsou přiřazeny žádné klíčové kompetence.
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a podobné otázky pokládá
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Klíčová slova: 1. stupeň ZŠ, my town, anglický jazyk, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, digitální gramotnost, PPUČ

Zadání pro žáky

  •     vyučovací hodina

Společně se žáky napište na tabuli hlavní téma projektu „My town“. Pod něj připište vybraná podtémata/kategorie: shop, building, people, animal, my house and me. Př.

 
Autor fotky: Kamila Zatloukalová

Nechte žáky, aby říkali anglická slovíčka, která je napadají, a zapisujte je k jednotlivým bublinám. Potom rozdělte žáky do skupin dle počtu témat. Každá skupina si nyní vybere nebo vylosuje jednu kategorii. S pomocí slovníku či chytrého zařízení vyhledávají žáci další výrazy, které je k vylosovanému tématu napadají, a převedou je do anglického jazyka. Je třeba žáky upozornit, aby vyhledávali pouze výrazy, které jsou z pohledu komunikace v cizím jazyce časté a praktické. Učitel by neměl zapomenout se skupinou nebo celou třídou jednotlivé výrazy na závěr projít, ověřit jejich vhodnost a nacvičit se žáky správnou výslovnost.

Ex: building -) bridge

Autor fotky: Kamila Zatloukalová


Poté si každý ze skupiny vybere 2 „slovíčka“, která na příští hodinu nafotí, namaluje, sežene si pro daný výraz obrázek. Pokud si žák vybraný výraz plánuje nafotit, je třeba ho upozornit, aby ho na příští hodinu měl vytištěný. 

2. vyučovací hodina

Učitel připevní na tabuli velký papír s obrysem města/vesnice a nadpisem „There are / There is. ….. in my town. Každý žák přilepí své slovíčko na plánek města, popíše ho anglickým výrazem a představí ho pomocí této věty.

 
Autor fotky: Kamila Zatloukalová

Metodický komentář:

Předložená ilustrativní úloha uplatňuje komunikativní přístup ve výuce cizího jazyka, je vhodná k upevnění a prohloubení slovní zásoby. Žáci se učí slovíčka používat v jednoduchých větných spojeních v běžných situacích, čímž si procvičují myšlení v cizím jazyce, zároveň si žáci procvičují vazbu there are / there is. Z pohledu gramatického i lexikálního patří slovní zásoba potřebná pro toto ilustrativní cvičení do úrovně A1 SERRJ. V závěru, kdy mají žáci samostatně hovořit, nabízí úloha možnost žákovské diferenciace. Na minimální úrovni postačí pouze doplnění výrazu do nabízené věty. Jazykově zdatnější žáci mohou přidat jednoduchá slovní spojení i celé věty. Pokud je třída méně jazykově pokročilá, je vhodné držet se pouze slovosledu there are / there is.

Při zařazování aktivity do výuky je třeba reflektovat reálnou jazykovou úroveň žáků. První cizí jazyk je povinný až od 3. ročníku ŽS, jazyková úroveň žáků jednotlivých škol tak může být v tomto období rozdílná.

Důležitá je správná volba on-line slovníku. Učitel by měl vybrat takový, který je nejen na první pohled přehledný, ale zároveň obsahuje i zvukovou podobu výrazu, aby si žáci mohli anglické výrazy poslechnout a seznámit se správnou výslovností.

Pokud žák využije pro vyhledávání anglických výrazů online slovník, jedná se z pohledu digitální gramotnosti o přípravu na řešení úkolů a situací za použití digitálních technologií.

Danou aktivitou je na elementární úrovni podporováno i rozvíjení počáteční čtenářské gramotnosti. Schopnost dekódovat text, kdy se žák učí ovládat techniku čtení a psaní na požadované úrovni a zároveň využívá ilustraci k budování doslovného porozumění významu daných slov, patří k základním dovednostem, na kterých lze později budovat vyšší úrovně práce s textem. V zahraniční literatuře se mezi základní složky čtenářské gramotnosti zahrnuje i budování a postupné rozšiřování aktivní slovní zásoby.

V okamžiku, kdy učitel ve 2. hodině zařadí práci s plánem města (okolí školy), kde si žáci budou ukazovat a představovat jednotlivá místa, je podporována práce se schématem jako jiným typem textu a je na základní úrovni rozvíjena jedna ze složek matematické gramotnosti. Učitel zde buduje schopnost žáků převést vlastní reálnou zkušenost do strukturované abstraktní podoby.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Výukové aktivity pro rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na 1. stupni ZŠ II.

Ostatní články seriálu:

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 05. 2019
Zobrazeno: 2146krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOVÁKOVÁ, Veronika. My Town. Metodický portál: Články [online]. 20. 05. 2019, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/22137/MY-TOWN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.