Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - těžké mentální pos... > Člověk a komunikace

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání - těžké mentální pos... > Člověk a komunikace > Pedagogická intervence u žáka s kortikálním...

Pedagogická intervence u žáka s kortikálním postižením zraku a mentálním postižením

V tomto příspěvku je popsáno kortikální postižení zraku v kombinaci s mentálním postižením. Naleznete zde praktické pomůcky, které používáme při výuce žáků s takovýmto postižením.

Úvod

Kortikální postižení zraku je postižení, k němuž došlo následkem poranění mozku, nebo tím, jak se uspořádání mozku konfigurovalo během prenatálního vývoje. Příčinou je možná hypoxie, asfyxie, krvácení do mozkových komor při poškození motorických neuronů, infekce, traumata, ale i domácí násilí.

Cíl výuky

Cílem příspěvku je obeznámit speciální pedagogy pracující s žáky s mentálním postižením v kombinaci se zrakovým postižením s možností používání pomůcek a také je celkově informovat o tomto postižení a přístupu k žákům s tímto postižením.

Toto postižení výrazně ovlivňuje, jakým způsobem člověk chápe vizuální informace přijímané zrakem.  Mohou se vázat jiná smyslová i fyzická postižení. Velké rozdíly u žáků jsou v účinném používání zraku i z hlediska dodatečných vad. Mohou se kombinovat postižení, při kterých je nejčastější mozková obrna a mentální postižení od lehké až po hlubokou formu.

  Projevy dle rozsahu mozkového postižení demonstrované například:

  • tendencí používat periferní vidění více než centrální vidění
  • potížemi při vnímání hloubky
  • tendencí dívat se při hmatání po objektech stranou
  • individuálními rozdíly ve funkčním používání zraku
  • potížemi při uskutečňování motorických funkcí
  • obtížemi při zvládání multisenzorických požadavků
  • přidruženými potížemi se zpracováním sluchových informací
  • potížemi s neznámými vizuálními podněty
  • výskytem asymetrie při ztrátě zorného pole či slepá místa
  • kolísavou výkonností vidění
  • fotofobií
  • zkresleným vnímáním pohybující se vizuální informace
  • strabismem
  • nystagmem
  • potížemi s orientací v prostoru, na ploše

  Speciálněpedagogické metody a pomůcky:

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • černotisk
  • termotisk
  • Braillova abeceda
  • šestibod
  • ozvučené hračky, předměty
  • pomůcky pro zrakovou stimulaci
  • prstová kluzná technika – trailing
  • desenzibilizace nepříjemných materiálů a činností

  Speciálněpedagogická a psychologická péče:

  • orientace v budově i blízkém okolí
  • orientace na ploše
  • muzikoterapie
  • canistrapie
  • arteterapie
  • ergoterapie
  • hydroterapie
  • logopedická péče

  Speciálněpedagogické vybavení:

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • licht box
  • temná komora
  • interaktivní tabule
  • dotyková obrazovka
  • výukové počítačové programy
  • stavitelný nábytek

  Rozvoj jemné motoriky:

  • V Základní škole speciální Jihlava se zaměřujeme na rozvoj jemné motoriky i pomocí metodiky Brajlík, která byla vytvořena podle námětů Josefa Smýkala a zkušeností speciálních pedagogů v SPC pro zrakově postižené.

  Sestává z manipulačních úkonů:

  • vhazování předmětů do lahvičky s nastavitelnou obtížností
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • navlékání předmětů na trn, později na měkčí materiály
  • vedení pohyblivého předmětu
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • třídění (přírodní materiály, textilie, koření, tvary)
  • hmatová stimulace – různost povrchů materiálů
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • Kimova hra, Najdi, v čem se liší, hra na Popelku
  • kolíčkování (stimulace pravolevé orientace)
  • hmatová cvičení (tvary, povrchy, předměty, nepříjemné taktilní podněty)
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • vkládání – kubus, ploché i prostorové vkládanky, dřevěné stavebnice, mozaiky
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  • šroubování
  • vedení tužky dráhou
  • výtvarné činnosti – modelína, písek, keramická hlína, těsto, přírodniny

  Rozvoj hrubé motoriky:

  • základní pohybové vzorce
  • cvičení pro správné držení těla (dětská jóga, zdravotní tělesná výchova)
  • bezpečná samostatná chůze ve známém i méně známém prostředí s fyzikou i slovní asistencí
  • hry s míčem
  • základní gymnastické prvky (chůze po špičkách, taneční kroky, práce s nářadím – míč, obruč, stuha
  • rehabilitační cvičení (trampolinink, polohovací míče, vodní lůžko)

  Smyslová výchova:

  • sluchová cvičení (směr a zdroj zvuku, hlasitost)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • zraková cvičení (intenzita světla, tma, sledování pohybujícího se předmětu, práce na licht boxu)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • plastické obrázky při využití „termokopírky“ – rozšíření hmatových zkušeností, získání představy o velikosti a vztahu jednotlivých předmětů, představa o abstraktních věcech
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • rozvoj manuálních dovedností – chytání míče, hledání skrytého předmětu, obracení stránek, práce s vodou, sebeobslužné činnosti
  • chuťová a čichová cvičení (libé a nelibé vůně, typické potraviny)
  • poznávání citově zabarvených výrazů obličeje
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  Braillovo písmo:

  • nácvik odhmatávání bodů
  • poznávání písmen abecedy
  • poznávání číslic
  • práce s šestibodem
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  Řečová výchova:

  • gymnastika mluvidel (odborná logopedická péče)
  • rozvíjení slovní zásoby (poslech čtených i vyprávěných pohádek, příběhů)
  • odpovědi na návodné otázky
  • jednoduchý dialog (oblíbená témata, denní zážitky)
  • dramatizace (říkadla, pohádky, písně)

  Práce s drobným materiálem:

  • přebírání (přírodniny, drobné předměty, těstoviny, šroubky, mušle)
  • navlékání (trn, chenilie, bužírka, silon, tupá jehla a nit)

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • ukládání předmětů do krabic (strukturovaná plocha)
  • napichování (špejle, koktejlové párátko)

  Pracovní výchova:

  Sebeobslužné činnosti:

  • osobní hygiena
  • používání toalety
  • oblékání, svlékání oděvů
  • manipulace s obuví
  • otevírání a zavírání dveří
  • stolování, používání příboru

  Výtvarná výchova:

  • malba na velkou plochu – různé techniky (prsty, houbou, štětcem, křídou, otisky)
  • práce s papírem – mačkání, trhání, stříhání, lepení

  Vaření:

  • poznávání a manipulace s kuchyňským náčiním
  • identifikace potravin
  • jednoduché úkony – strouhání, míchání těsta, sypání surovin
  • asistované vaření čaje
  • úklid prostoru
  • mytí a ukládání nádobí

  Hudební výchova:

  • dechová a řečová cvičení (dechová gymnastika, hra na flétnu)
  • instrumentální cvičení (Orffovy a dětské nástroje)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • rytmická cvičení (hra na tělo, nápodoba rytmu, vytleskávání slabik, slov)
  • hudebně pohybová cvičení (kolektivní tanec, hry, pohyb na hudbu)

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek