Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

V lese

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Marie Suchánková
Anotace: Děti hrou poznávají les, a tak si vytvářejí citlivý vztah k přírodě. Motivací se pro děti stala pohádka „Budka“. Děti se učí přírodu chránit, vnímat ji všemi smysly a uvědomovat si možná nebezpečích číhající v přírodě.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » osvojit se elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » všímat si změn a dění v nejbližším okolí
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Učebna v přírodě
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Základní cíle projektu
 • rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu
 • rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření elementárního povědomí dětí o širším přírodním prostředí
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
Grafomotorika:
 • správné držení kresebného nástroje
 • uvolnění ramenního kloubu - zvířátka (ovál a kruh představují tělo zvířete)
 • procvičování na svislé i vodorovné ploše
Motivace „Veverka Rezka" - nabízené činnosti
 • návštěva veverky Rezky (maňáska) u nás v mateřské škole
 • přinesla dětem kouzelné oříšky
 • prohlédnutí, porovnání velikosti, určení barev
 • oříšky jsou očíslované, poznání jedničky
 • rozlousknutí prvního oříšku - pohádka Budka - poslech pohádky
 • která zvířátka patří x nepatří do lesa
 • hra s barevným listím a přírodninami nasbíranými v lese
 • porovnávání množství - více x méně
 • co v lese roste - stromy, keře, léčivé rostliny a jejich plody
 • navlékání šípků a jiných přírodnin
 • tvoření obrázků na ploše - na koberci, podzimní krajina
 • komunitní kruh - prohlížení a povídání o oříšcích
 • řazení podle velikosti zleva doprava (od nejmenšího knejvětšímu, od největšího
 • k nejmenšímu)
 • rozlišení čísla 1 a 2
 • rozlousknutí druhého oříšku, který ukrývá hádanky o zvířátkách z lesa

Myš: Šedý kožíšek, maličké oči, když kočku uvidí, do díry skočí.
Zajíc:
Uši vzhůru. Kdo tu je? Vítr chytá, panáčkuje. Napásl se v jeteli, teď nám chodí na zelí.
Žába:
Ve dne ráda v louži skákám, večer u rybníka kvákám.
Medvěd:
V létě chodí na maliny, borůvky a ostružiny. V zimě jenom spí a spí. Běda, kdo ho probudí.
Liška:
Ani hajný nemá, pane, zajíčky tak spočítané, jako já je v houští mám, i kurníky všechny znám.
Vlk:
Zuby cení, pes to není, ale je mu podoben, v lese žije, loví, vyje, kdo ho zná, ať řekne jen.
Ježek:
Na těle má bodliny, jak korálky oči. Když ho ale chytit chceš, v klubíčko se stočí.
Sova:
Straším, koukám ze své skrýše, oči mhouřím, létám tiše.
Jelen:
Do běhu má rychlé nohy, bývá pyšný na parohy.

 • víme, do které pohádky patří některá zvířátka (myš, žába, zajíc, pes, medvěd)
 • hra na zvířátka, volná pohybová dramatizace
 • stavba budky pro zvířátka z pohádky - použití přírodnin
 • tvoření lesa z kostek, textilu ...
 • význam lesa pro člověka, jak se v lese chováme
 • skupinová dramatizace pohádky Budka se zapojením všech dětí
 • rozlousknutí třetího oříšku, ve kterém je schován obrázek hajného - poznat, kdo je na obrázku a říci, co o něm děti vědí (poslech básně Hajný)
 • obtisky listů na čtvrtku papíru - kouzelný les
 • zkoumání listů, strana hladká, hrubá, všímání si barvy i žebrování, nanášení barvy na rubovou stranu listu
 • rozlousknutí čtvrtého oříšku, hudební hádanka; poznat píseň podle obrázku, práce s písní:

Sedí liška pod dubem.
Jaro, léto, podzim, zima.
Já do lesa nepojedu.
Zajíčku v lesíčku.

 • rytmizace, melodizace, hra na tělo, na dětské hudební nástroje
 • prohlížení lesních plodů, poznávání hmatem, hra „Kouzelná krabička"
 • tvoření ze šišek podle vlastní fantazie dětí - lesní skřítci
 • říkanka:

Spadla šiška na Františka, počkej, šiško šišatá.
Budem péci dobré věci, buchty jako ze zlata.
Šup do pytle šiško, už mám prázdné bříško.

 • využití nasbíraných přírodnin ke skládání podle slovní instrukce
 • vymýšlení jmen pro skřítky, určování první hlásky
 • průpravné a zdravotní cviky se šiškou
 • chůze a běh mezi stromy s vyhýbáním
 • velké děti pracovní list - co do lesa nepatří (přiřazování plodů ke stromům) nebo keřům
 • práce ve skupinkách - stříhání, lepení, vytrhávání, modelování, malování pohádky
 • vycházka do blízkého lesa, pozorování přírody, sběr přírodnin, rozhovory s dětmi o vlastních zážitcích z procházky s rodiči
 • průběžné lisování barevného listí
 • průpravná i zdravotní cvičení na motivaci Jdeme do lesa na procházku
 • cvičení se šiškou
 • hra „Na lišku a zajíčky", honička na sedanou s přikrčením:

Já jsem chytrá kmotra liška, všemi mastmi mazaná,
počíhám si na zajíčka, bude dobrá svačina.

Učitelka (liška) chodí plíživým krokem mezi dětmi, které se pohybují jako zajíci a na slova - „bude dobrá svačina" - se snaží některé z dětí chytit. Děti (zajíčkové) se mohou zachránit sedem do dřepu s přikrčením. Když se liška vzdálí, opět se pohybují jako zajíčci.
(Zaječí pelíšky - B. Borová, D. Trpišovská, S. Skoumalová, V. Smejkalová: Cvičíme s malými dětmi. Portál s.r.o., Praha 1998, str. 74.)

Spolupráce s rodiči
 • vycházka rodičů s dětmi do lesa
 • doporučit povídání si o stromech, keřích, plodech, jejich sbírání
 • možnost přinést si z vycházky do mateřské školy již různé výrobky z přírodnin
 • pozorování ptáků, zvěře a následné sdílení zážitků z této vycházky s kamarády v mateřské škole
 • výroba papírového pexesa - co nebo kdo nepatří do lesa 
Obrázek
1. Obrázek
 
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 01. 2009
Zobrazeno: 31533krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SUCHÁNKOVÁ, . V lese. Metodický portál: Články [online]. 10. 01. 2009, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PED/2899/V-LESE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.