Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak housličky ztratily hlas

Ikona inspiraceIkona lekce
Autor: Zdeňka Frantová
Anotace: Autorka nabízí pestrou škálu činností, které je možné realizovat v průběhu výletu do rodiště Antonína Dvořáka.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných mateirálů, z přírodnin aj.)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze
Nutné pomůcky: * housle, nahrávky skladeb Antonína Dvořáka
* publikace o regionu, včetně o rodišti hudebního skladatele
* výtvarný materiál, balící papír, čtvrtky
* obrázky hudebních nástrojů

Cílem výletu je vytvořit zejména pozitivní vztah dětí k místu kde žijí a seznámit je s rodištěm Antonína Dvořáka. Dále se budeme snažit o rozvinutí jejich estetického cítění (včetně seznámení s vážnou hudbou). Podpoříme rozvoj fyzické zdatnosti všech dětí i uplatnění pravidel bezpečného chování v reálné situaci.

K motivaci využijeme pohádku M. Kubátové, ve které housle ztratí hlas, protože je začarovala Javorová víla. Děti budou hledat kouzelný smyčec Javorové víly, pomocí kterého vrátí housličkám hlas. Aby děti smyčec našly, poskytneme jim indicie v podobě obrázků. Ty povedou děti „Dvořákovou stezkou" až k rodišti skladatele v Nelahozevsi. Po splnění úkolů děti smyčec objeví a housličky opět zahrají.

Nabídka činností před výletem do Nelahozevsi
 • hra dětské hudební nástroje
 • poslech pohádky
 • dramatizace pohádky - práce s hlasem (hlas Javorové víly)
 • plnění úkolu Javorové víly (vyhledávání na mapě místa, kde je kouzelný smyčec ukryt - Nelahozeves)
 • seznámení dětí s hudebním skladatelem A. Dvořákem (fotografie, krátký poslech úryvku z jeho díla, stručné vyprávění o jeho životě)
Výlet do Nelahozevsi

Jízda vlakem - slušné a bezpečné chování v dopravním prostředku, pozorování přírody, poslouchání monotónního zvuku vlaku, prožitky z jízdy tunelem.

Pěší část Dvořákovou stezkou - poslech zvuků (tok vody, ozvěna ve skále, zvuk vydávající na kamenech či na písku naše kroky).

Pohybové aktivity - běh na krátkou vzdálenost, poskoky, cval, výskoky na větve apod.

Návštěva rodiště Antonína Dvořáka - prohlídka expozice v muzeu, návštěva gotického kostelíčka.

Nabídka činností po výletu do Nelahozevsi
 • sdílení prožitků z výletu v ranním kruhu
 • poslech živé hry na housle a poslech hudby A. Dvořáka - Humoreska
 • zpěv s doprovodem hry na housle
 • kresba tuší kolorovaná křídou - prožitky z výletu
 • malba na větší plochu (balící papír) - vyjádření pocitů z poslechu skladby od A. Dvořáka 
obrázek
1. obrázek
 
Citace a použitá literatura:
[1] - KUBÁTOVÁ, Marie. Veselé pohádky z muzikantské zahrádky. Praha : Slávka Kopecká, 2006. ISBN 80-86631-47-8. 
[2] - MIKYSA, Karel. Dvořákova Nelahozeves. Praha : Čedok, 195.  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 13. 03. 2009
Zobrazeno: 8449krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FRANTOVÁ, . Jak housličky ztratily hlas. Metodický portál: Články [online]. 13. 03. 2009, [cit. 2020-10-30]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PDO/3045/JAK-HOUSLICKY-ZTRATILY-HLAS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.