Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona teoreticky

Lísteček mi na dlaň spad

Ikona aplikace
Autor: Ivana Pilátová
Anotace: Příspěvek se vztahuje k tematice podzimu. Děti se seznamují s tímto ročním obdobím, lidovými tradicemi a pranostikami, které zachycují ilustrace Josefa Lady.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
 2. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho tělo » zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájemm literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Klíčová slova: podzim, písně, říkadla, pranostiky

 

Téma je rozděleno do 4 podtémat:

 1. Padá listí, zlaté, rudé
 2. Podzim podle pana Lady
 3. Ctíme tradice předků
 4. Příroda a počasí na podzim

1. podtéma

Padá listí, zlaté, rudé

 

Klíčová slova

podzim, roční doba, září, říjen, listopad, názvy geometrických tvarů

Náměty činností

 • píseň „Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad"
 • báseň „Listopade, listopade, už ti zima listí krade"
 • výtvarná chvilka: otiskujeme listy... vytváříme obrázky - co nám to připomíná, dokreslujeme tuší
 • určujeme barvy, tvary listů
 • seznamujeme se se základními geometrickými tvary a tělesy
 • třídíme geometrická tělesa dle barev a velikosti
 • skládáme prostorové obrazce z geometrických těles
 • výtvarná chvilka - frotáž listů a kůry stromů
 • výtvarná chvilka - tvoříme lampiony z hedvábného papíru a kulatých krabiček od sýrů, dozdobíme listy stromu
 • výtvarná chvilka - navlékáme listy ,sušíme je v kytici- zdobíme si třídu
 • výtvarná chvilka - vytváříme lampičky z velkých zavařovacích sklenic polepených listy stromu
 • přirovnání geometrických těles a útvarů k běžně užívaným věcem
 • na vycházce sbíráme různé listy - určujeme stromy, ke kterým patří, pozorujeme tvar, barvu, strukturu listu
 • výtvarná chvilka - tvoříme skřítky z listů stromů

Básničky, říkanky

Padá listí zlaté, rudé, je ho plná zahrada.
A co potom padat bude, až to listí opadá?

Já jsem skřítek stromníček, to každý hned zjistí,
nožičky mám z větviček a ručičky z listí.

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad.
Zlaté listí z javora, zima už jde do dvora.

 

 

2. podtéma

 

Podzim podle pana Lady

 

Klíčová slova

Josef Lada, neznámá slova z Ladových textů (nůše...)

Nabídka činností

 

 • děti vyhledávají v publikacích od J. Lady obrázky s tématem podzimu
 • vysvětlujeme si, co znázorňují Ladovy obrázky - pasáčci, co dělali
 • návštěva knihovny - výpůjčka knih J. Lady
 • uspořádání výstavky knih z domova dětí na hale školy
 • říkanky „Cibuláři jedou..." „Byla jedna babka..." ."Náš táta šel na houby..."
 • učíme se básničky o drakovi
 • píseň „Vyleť, draku, až do mraků"
 • skládáme papírového draka
 • vyrábíme draka
 • pokoušíme se pouštět draka - není to jednoduché
 • navlékáme javorové listí - ocas draka
 • vykreslujeme omalovánky (obrázky J. Lady)
 • sestavujeme obrázky z dřevěných geometrických tvarů
 • jazyková chvilka - foukání slabé, silné do dlaně
 • taneček „Pásla ovečky"
 • grafomotorické cvičení - kreslíme kouř z ohníčků
 • určujeme geometrické tvary na obrázcích
 • určujeme barvy a tvar listů
 • hra se zapouštěním barev do velké sklenice vody
 • pozorujeme práci na poli - orání, kopání, hrabání při vycházce
 • hrabeme listí na naší školní zahradě
 • říkáme si rýmy - drak x mrak
 • zpíváme a tancujeme „Když jsem husy pásala"
 • pořádáme ohníčky na školní zahradě - pečeme brambory

Hra s říkadlem:

Byla jedna babka, prodávala jabka,
za děravý groš prodala jich koš.

1. skupina dětí: první doba: koš / bubínek drží metrum
/ zpíváme na tónu d
2. skupina babka / ozvučná dřívka
/ zpíváme na tónu d
3. skupina rytmicky celé říkadlo sestupně na tónech a - fis

Můžeme přidat zvonkohru: hrajeme střídavě nebo současně dudáckou kvintu d - a.
Obměna - říkadlo změníme v popěvek.
Podobným způsobem si můžeme hrát s jakýmkoliv rytmickým říkadlem.

 

 

3. podtéma

Příroda a počasí na podzim

 

Klíčová slova

metereologické pojmy - oblačno, déšť, mlha, polojasno, jasno

Nabídka činností

 • pozorujeme počasí - vyprávíme si „jak je venku"
 • seznamujeme se s pojmy - oblačno, déšť, mlha, polojasno, jasno, zataženo, jinovatka
 • výtvarná chvilka - malujeme sluníčko, mraky, kapky deště
 • výtvarná chvilka - tvoříme kalendář počasí, se kterým dále pracujeme
 • NH - hrajeme si na metereology v televizi (velká krabice)
 • procvičujeme grafomotoriku: „prší" - kreslíme šikmé svislé čáry; „deštníky" - horní oblouky; „ sluníčko" - dokreslení paprsků
 • výtvarná chvilka - vystřihujeme kapky deště, věšíme na šňůrky
 • říkáme si, co by se stalo, kdybychom neměli deštníky, gumáky
 • opakujeme říkanku „Foukej, foukej, větříčku"
 • hrajeme PH „Na bábu fujavici" (ukryjeme pod deku některé z dětí, děti hádají, koho si odnesla, kdo ve třídě chybí)
 • vyťukáváme rytmus písně „Prší, prší" - ozvučná dřívka, bubínek, zvonkohra, silně nebo naopak slabě
 • třídíme, vytváříme skupiny dětí dle určitých prvků, např. tvoříme skupinky dětí podle barev oblečení, pohlaví
 • pozorujeme padající listí - co se s listem v teple děje - usychá
 • malujeme a zdobíme deštníky- určujeme barvy deštníků, barvy oblečení
 • maňáskové divadlo „Jak Petr přemohl chřipku"

Říkanky a básničky

Dešti, dešti, kde jsi byl? Na váš dvůr jsem vodu lil.
Dešti, dešti, kampak jdeš? Polít vám i vaši rež.

Vyjdi,vyjdi, slunéčko na makové zrnéčko,
vyjdi, vyjdi na kopeček, uvidíš tam pět oveček.

Do bláta a do kaše mám gumové galoše.
Do bláta a do hlíny mám gumové holiny.

Dešťové kapičky dostaly nožičky,
běhaly po plechu, dělaly neplechu.

 

 

4. podtéma

Ctíme a obdivujeme tradice předků

 

Klíčová slova

pojmenování řemeslníků - hrnčíř, švec, pláteník, kovář, dráteník

Nabídka činností

 • navštívíme den řemesel na zlínském zámku - kováři, dráteníci
 • seznámení a vysvětlení pranostiky „Svatý Martin přijede na bílém koni"
 • výtvarná chvilka - vyrábíme bílého koníčka z papíru, hříva a ocas z provázků
 • nacvičujeme písničku „Já mám koně" - vyťukáváme rytmus - dřívka, metrum - rolničky
 • běh dle rytmu písně
 • pozorujeme opravdovou podkovu - jak zvoní, kreslíme podkovu
 • výtvarná chvilka - zdobíme papírový džbánek - hrnčíři
 • výtvarná chvilka - vyrábíme boty z papíru - ševci
 • připravíme výstavku rukodělných prací
 • poznáváme materiál - z čeho se co vyrábí
 • zpíváme píseň „Šili, šili ševci boty„ a „Já mám doma trnku"
 • říkáme si, jak se vaří povidla
 • pokoušíme se o krok poskočný na melodii „Trnka"
 • výtvarná chvilka - vytváříme hrníčky nebo placky z keramické hlíny - jsme hrnčíři
 • cvičíme s šátky, stuhami - říkáme si o plátenících
 • posloucháme příběh „Jak krtek ke kalhotkám přišel" - výroba plátna
 • účastníme se Trnečky - přehlídka dětí MŠ ve zpěvu lidových písniček
 • sledování DVD + poslech cimbálové muziky s tanečníky
 • prohlídka lidového kroje - výšivky, části - pojmy krbce, kordulka, rukávce, fěrtůšek
 • návštěva Slováckého muzea - stálá výstava krojů
 • sledujeme vystoupení dětského folklorního souboru
 • počítáme předměty, orientace v číselné řadě
 • posloucháme příběh „Jak Křemílek a Vochomůrka vařili povidla"
 • sušíme jablka, hrušky a trnky v sušičce + ochutnávka
 • návštěva zahrádkářské sušírny ovoce
 • grafomotorika: „vaříme" povidla - krouživé pohyby
 • ochutnáváme povidla

Říkanky

Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Na svatého Martina plače husí rodina.
Hody, hody, hody sú, dajte maso na mísu.
Vzkázali nám tatíček, že nám dáte chlebíček.
Vzkázali aj matička, že nám dáte masíčka.

Kovář kuje, kovář kuje, kovářka mu pofukuje,
kovář kuje, ková kuje, kovářka mu fúká.

Šili, šili ševci boty sedlákovi do roboty,
šili, šili ševci boty sedlákovi do pole.
Šidli, šidli švec, zlámal kopytec,
zlámal kopyto, odpusťte mu to.

Hra s říkadlem:

Kovám, kovám podkovičku
koníčkovi na nožičku,
kovám, kovám podkovu
koníčkovi na nohu.

1. skupina: vyťukává rytmus básně na dřívka
2. skupina: udeří na činelky na první dobu
3. skupina: vyťukává metrum

 

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 20. 11. 2008
Zobrazeno: 30315krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
, . Lísteček mi na dlaň spad. Metodický portál: Články [online]. 20. 11. 2008, [cit. 2020-09-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/2788/LISTECEK-MI-NA-DLAN-SPAD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.