Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Odkud máme svetr

Ikona inspiraceIkona kratkodobe
Autor: Kateřina Tomášová
Anotace: Projekt nejen o ovečkách, vlně a svetru.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 3. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Jazyk a řeč » vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Hlavní cíl projektu a další cíle:
 • seznámit se s významem hospodářských zvířat, konkrétně ovcí (hlavní cíl)
 • rozvíjet dětskou fantazii a tvořivost
 • rozvoj komunikativních dovedností, schopnost vyjádřit svůj názor
 • rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, i když se od nás nějakým způsobem odlišují
 • rozvoj vytváření citových vztahů
 • rozvoj dovednosti vyjádřit své vlastní prožitky

Jádro projektu - environmentální oblast (dítě a svět)

Další integrované oblasti - všechny z RVP (biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní)

Předpokládané činnosti dětí:
 • pohybové (lokomoční) činnosti
 • verbální i neverbální komunikace
 • pěvecké a hudebně-pohybové činnosti
 • manipulace s předměty
 • grafomotorika, pracovní činnosti
Záměr

Záměrem tohoto projektu je objasnit dětem z čeho se vyrábí vlna, ze které mají svetr, zdůvodnit užitek ovcí, prakticky si vyzkoušet manipulaci s vlnou, hledat její další využití (i netradiční), uvědomit si, že ač nejsou všichni stejní, jsou si i přesto sobě rovni.

Plánování:
 • jednotlivé složky projektu na sebe budou navazovat
 • zajištění dostatečného množství materiálu - vlny - v různých barvách
 • budou využity nápady dětí - možnost rozšíření projektu o nové věci
 • snažit se o prolínání činností - pohybové a klidové činnosti
 • využití obrazového materiálu, zvukových nahrávek
Úvod - rozehřátí, uvolnění:
 • svetry poházené na koberci
  • Z čeho jsou upletené?
  • Kde se ta vlna vzala?
  • Jaký má klubíčko tvar, barvu...
 • cesta za ovčí babičkou - překážková dráha, různé druhy chůze a běhu
 • odpočinek po cestě - poslech pohádky O beránkovi, kterou vypráví učitelka v roli ovčí babičky
Hlavní část - soustředění:
 • rozhovory s ovčí babičkou na téma ovečky - kde žijí, čím se živí, jaký mají užitek, nepřátelé ovcí...
 • jak se stříhá vlna a její další zpracování - pantomimické ztvárnění dětmi
 • pohybové hry - Pásla ovečky, Na ovečky a vlka...
 • zpíváme si o ovečkách - Beskyde, Ovečky...
 • grafomotorická cvičení - klubíčko, vlnky
 • nalepování kousků vlny - výroba svetru
 • poslech pohádky Ovečka s černou skvrnou
 • rozhovory na téma jak se asi cítila ovečka, když ji odstrkovali, protože byla jiná
 • praktické vyzkoušení dětmi
 • sdělování pocitů obou stran
 • uvedení do problému rasistického chování - jak se asi cítí lidé s jinou barvou kůže, kteří u nás žijí - srovnání s pohádkou
 • pavučina přátelství - posílání klubíčka vlny kamarádovi s odůvodněním, proč posílám klubíčko právě jemu
Závěr, reflexe, hodnocení
 • shrnutí poznatků - co nám dávají ovce
 • chtěl bys být ovečkou a proč
 • co se ti líbilo a nelíbilo, jak ses cítil při určité činnosti, co tě bavilo nejvíc
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 08. 2008
Zobrazeno: 10895krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
TOMÁŠOVÁ, Kateřina. Odkud máme svetr. Metodický portál: Články [online]. 19. 08. 2008, [cit. 2020-07-13]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/2554/ODKUD-MAME-SVETR.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.