Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a společnost > Multikulturní výchova – Evropa

Ikona prakticky

Multikulturní výchova – Evropa

Ikona inspiraceIkona strednedobe
Autor: Mgr. et Bc. Michael Novotný
Anotace: Článek nabízí inspirativní činnosti spojené s výukou multikulturní výchovy v mateřské škole. Tématem je Evropa.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 2. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 3. Předškolní vzdělávání » Činnostní a občanské kompetence » má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájemm literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a společnost » porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 3. předškolní vzdělávání » Dítě a svět » rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: CD s relaxační hudbou, dřívka, skořápky, kolíčky, malé papírové kuličky
Klíčová slova: hry, Evropa, multikulturalita, multikulturní výchova

Evropský kontinent je sociokulturním prostředím, které je našim dětem velice blízké. Nejen Česká republika, ale i okolní státy, jako jsou Německo, Rakousko či Polsko, jsou v povědomí dětí známé. Proto hry a činnosti motivované známými kulturními zvyklostmi se budou dětem velice líbit.

Na evropském kontinentu se nachází celá řada nám velmi dobře známých států, jako je Německo, Francie, Itálie, ale také naše Česká republika. Hovoří se zde mnoha jazyky podle toho, v jaké zemi se právě nacházíme. Tak například němčinu můžeme slyšet kromě Německa také ve Švýcarsku, anglicky se hovoří nejen v Anglii, ale také ve Skotsku, Walesu nebo Gibraltaru.

Mnoho států je sdruženo v tzv. Evropské unii, jejímž úředním jazykem je francouzština a hlavní sídlo je v belgickém Bruselu.

Evropu obývají zejména lidé bílé pleti (běloši), na jihu pak lidé hnědé pleti, ale můžeme se zde setkat i s černochy nebo Asiaty. Nejvyšší horou Evropy Mont Blanc, v pohoří Alpy, ale někteří zeměpisci uvádějí, že nejvyšší horou je Elbrus, která se nachází v Rusku v pohoří Kavkaz. V Itálii a na Islandu jsou ještě doposud činné sopky, jako je Hekla, Vesuv, Etna či Stromboli. Nejdelší evropská řeka se jmenuje Volha a nachází se v Rusku. Zde se nachází také největší jezero (Ladožské). Evropa je rozmanitým přírodním prostředím, kde se nacházejí jak úrodné nížiny a lesy, tak vysoká pohoří (Alpy či Tatry). V severských zemích, jako je Norsko, Švédsko, Finsko a severní část Ruska, žijí sobi, losi, vlci a medvědi. Ve střední Evropě, což je i u nás v České republice, se pak můžeme setkat s jeleny, zajíci, liškami či kamzíky.

Nizozemsko
Autor: Mgr. Michael Novotný

V Evropě je mnoho zemí,
které moře omývá.
Ale jenom v Nizozemí
tam pevniny ubývá.

Chladný sever

 • Časový dotace: cca 5 minut
 • Věková kategorie: 5–7 let
 • Cíl: rozvoj kognitivních procesů (představivost), uvědomění si vlastního těla
 • Počet dětí: neomezeno
 • Pomůcky: CD s pomalou, nejlépe relaxační hudbou

Na severu Evropy (Švédsko, Norsko či Finsko), i když je tam většinu roku chladno, mají také rozmanitou přírodu, která je plná květin, stromů nebo trávy. Chladné počasí však hodně ovlivňuje to, jak rychle a kdy rostliny vyrostou.

Popis hry:

Děti se rozestaví po herním prostoru a budou představovat severské rostliny. Paní učitelka pustí hudbu a bude vyprávět, jak se severská příroda v různém počasí chová, děti to podle tohoto vyprávění předvádějí, například: „Je jaro a rozkvétá louka.“ (Děti z podřepu pomalinku předvádějí, jak se příroda probouzí.) Nebo: „Přišel vánek, který se změnil v silný vítr.“ (Děti se pohupují ve vánku a pak se ohýbají v silném větru.) atd.

Pozor! Sýr se kutálí

 • Časový dotace: cca 5 minut
 • Věková kategorie: 4–7 let
 • Cíl: rozvoj prostorové orientace, koordinace pohybů, ohleduplnost
 • Počet dětí: neomezeno, adekvátně hernímu prostoru
 • Pomůcky: žádné

Švýcarsko mj. se také proslavilo tím, že se tam vyrábí výborné sýry. Ty se vyrábí v podobě velkých kotoučů.

Popis hry:

U jednoho výrobce sýrů si lidé z městečka, které se nachází v údolí, objednali několik kotoučů sýra. Protože jich nebylo mnoho, naložil je výrobce na trakař a jel s nimi do městečka. Cestou však najel na kámen a sýry se mu rozkutálely z kopce dolů. K této hře je potřeba velký herní prostor, nejlépe na zahradě MŠ nebo v přírodním prostředí. Děti předvádějící kotouče sýrů se shromáždí uprostřed herního prostoru. Paní učitelka pak dá pokyn slovy: „Sýry se nám rozkutálely.“ Na tento pokyn se budou sýry kutálet směrem ze středu k vnějšímu okraji herního prostoru. Děti (sýry) přitom musí dávat pozor, aby do sebe nenarazily, takže když se k někomu přiblíží, zpomalí a vyhnou se.

Nizozemské klapání dřeváků

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 4–7 let
 • Cíl: rozvoj smyslového vnímání, rytmizace
 • Počet dětí: neomezeno
 • Pomůcky: dřívka, skořápky

V Nizozemsku řezbáři vyřezávají praktické dřeváky, které lidé velice často nosí na nohou. Při chůzi pak tyto dřeváky vydávají specifický klapavý zvuk.

Popis hry:

Paní učitelka dětem rozdá dřívka nebo skořápky. Poté se děti postaví po obvodu kruhu a první dítě začne „klapat dřeváky“ tak, že vyťuká na dřívka nebo skořápky nějaký rytmus. Ostatní děti se pak snaží tento rytmus zopakovat tím, že ho také vyťukají. Následuje pak další dítě se svým rytmem. Hra pokračuje do okamžiku, dokud se všechny děti v klapání nevystřídají.

Rybí trh

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 6–7 let
 • Cíl: rozvoj komunikativních dovedností a představivosti
 • Počet dětí: neomezeno, při větším počtu dětí dvě skupiny
 • Pomůcky: žádné

V přímořských oblastech Evropy se lidé mimo jiné také živí rybolovem. Časně z rána vyjedou na svých lodích na moře, aby nachytaly ryby, které pak na tržnicích prodají.

Popis hry:

Určíme jedno dítě, které bude na tržnici prodávat ryby. Ostatní děti budou nakupující a rozehrávají situační scénku. Děti na tržnici si ryby prohlížejí, poptávají se po kvalitě a ceně, naproti tomu prodavač se snaží zboží nabídnout a zdůrazňuje jeho kvalitu. Scénka by mohla vypadat nějak takhle:

Kupující: „Dobrý den, prosím Vás, jsou ty ryby čerstvé?“
Prodávající: „Dobrý den, milá paní, samozřejmě že jsou ty ryby čerstvé, ještě před hodinou se proháněly v moři.“
Kupující: „Kolik stojí tenhle tuňák?“
Prodávající: „Vy se tak hezky usmíváte, proto Vám toho tuňáka prodám za 100 korun.“ atd.

Děti se v roli prodávajícího prostřídávají.

Cizinec mezi Čechy

 • Časový dotace: cca 10 minut
 • Věková kategorie: 5–7 let
 • Cíl: rozvoj smyslového vnímání a postřehu
 • Počet dětí: neomezeno
 • Pomůcky: žádné

Popis hry:

Paní učitelka určí jedno dítě, které půjde za dveře nebo do prostoru, odkud na ostatní děti nevidí. Ze zbývajících dětí vybere také jedno dítě, které bude cizinec, například Rus. Všechny děti pak chodí po herním prostoru a pořád dokola opakují: „Jsem Čech.“ Jen to jedno dítě opakuje dokola: „Jsem Rus.“ Úkolem dítěte, které bylo za dveřmi, je uhodnout, kdo je oním cizincem mezi Čechy.

Pařížské klenotnictví

 • Časový dotace: cca 5 minut
 • Věková kategorie: 4–7 let
 • Cíl: rozvoj jemné motoriky a koordinace pohybů
 • Počet dětí: neomezeno
 • Pomůcky: Kolíčky, malé papírové kuličky

Paříž, hlavní město Francie, je také nazýváno městem „módy“. K módě patří také krásné šperky s perlami a diamanty. Proto můžeme v pařížských ulicích najít mnoho klenotnictví, kde se šperky prodávají.

Popis hry:

Jeden roztržitý klenotník rozsypal po celém klenotnictví perly, které je teď potřeba sesbírat. Aby to nebylo tak jednoduché, použijeme k tomu kolíček na prádlo. Paní učitelka rozmístí libovolně po herním prostoru mističky a perly (malé papírové kuličky) a dětem rozdá kolíčky na prádlo. Úkolem dětí pak je sesbírat kolíčky perly a dát je do misek tak, aby je klenotník mohl zasadit do prstenů a náhrdelníků.

Prezentované hry a činnosti jsou v mém dětském kolektivu velice oblíbeny a dětem se velmi líbí. Mnohdy přispívají nejen svojí aktivitou při samotné hře, ale také se snaží upravovat a inovovat pravidla. Pro učitele je pak odměnou, když se nějaká inovace pravidel osvědčí.

Citace a použitá literatura:
[1] - Světadíly Evropa. 2016. [cit. 2016-8-17]. Dostupný z WWW: [http://www.svetadily.cz/zs-evropa.php].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 09. 03. 2017
Zobrazeno: 8301krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.333333333333333
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
2 uživatelé Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVOTNÝ, Michael. Multikulturní výchova – Evropa. Metodický portál: Články [online]. 09. 03. 2017, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PD/21067/MULTIKULTURNI-VYCHOVA---EVROPA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 09. 03. 2017 07:31
Další z řady příspěvků, vztahujících se k jednotlivým kontinentům. Autor sice nepřiřadil články do seriálu, tvoří samostatné příspěvky, ale mají tematickou souvislost a propojenost. Žádný z nich není možné využít celistvě, vždy je nutné se přizpůsobit vlastnímu školnímu vzdělávacímu programu. Předkládané aktivity mohou pomoci při plánování, být inspirací při volbě konkrétní vzdělávací nabídky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.