Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > navazovat kontakty s dospělým, kterému je...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Ne-tradiční dětská pouť - projekt k oslavě závěru školního roku

Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Autor Eva Tomínová
Spoluautor: Veronika Nevyjelová
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z nabídky společenské akce rodičů dítěte odcházejícího do 1. třídy ZŠ (rodiče jsou profesionálními hudebníky - navrhnuta diskotéka pro děti z celé mateřské školy). Byly vytvořeny činnosti vzájemně motivačně propojené, které vedly děti k aktivnímu zapojení a radostnému prožitku společné oslavy závěru školního roku 2005/2006. Záměrem bylo vytvoření prostředí vyjadřujícího pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí i zaměstnanců školy. Projekt podporoval dojmy a prožitky z průběhu celého školního roku.

Očekávané výstupy:

 • pěstovat pocit sounáležitosti se skupinou

 • začlenit se do společných činností, spolupracovat s ostatními dětmi

 • odstranit pocit ostychu, podpořit sebedůvěru a pohodovou atmosféru v MŠ

 • spolupracovat a spolupodílet se na společné akci (většina zaměstnanců MŠ)

 • využívat pohybovou dovednost, hrubou i jemnou motoriku, posilovat radost z pohybu

 • zdokonalovat pohybovou dovednost při taneční hudbě, vyjádřit rytmus pohybem


 • Časový rozsah: Dopoledne v MŠ (červen - závěr měsíce)

  Věková skupina: 3 - 7 let

  Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Námět projektu vychází z nabídky společenské akce rodičů dítěte odcházejícího do 1. třídy ZŠ (rodiče jsou profesionálními hudebníky - navrhnuta diskotéka pro děti z celé mateřské školy). Byly vytvořeny činnosti vzájemně motivačně propojené, které vedly děti k aktivnímu zapojení a radostnému prožitku společné oslavy závěru školního roku 2005/2006. Záměrem bylo vytvoření prostředí vyjadřujícího pocit pohody, radosti a sounáležitosti se skupinou dětí i zaměstnanců školy. Projekt podporoval dojmy a prožitky z průběhu celého školního roku.
  Očekávané výstupy:

 • pěstovat pocit sounáležitosti se skupinou
 • začlenit se do společných činností, spolupracovat s ostatními dětmi
 • odstranit pocit ostychu, podpořit sebedůvěru a pohodovou atmosféru v MŠ
 • spolupracovat a spolupodílet se na společné akci (většina zaměstnanců MŠ)
 • využívat pohybovou dovednost, hrubou i jemnou motoriku, posilovat radost z pohybu
 • zdokonalovat pohybovou dovednost při taneční hudbě, vyjádřit rytmus pohybem

 • Časový rozsah: Dopoledne v MŠ (červen - závěr měsíce)
  Věková skupina: 3 - 7 let


  Tento projekt byl realizován v Mateřské škole Laurinka, Dukelská 1165, Mladá Boleslav. Každá učitelka si v průběhu týdne ve své třídě sama volila činnost k danému tématu vzhledem k věkově smíšenému kolektivu dětí. Hlavní část projektu byla situována do společného prostoru školní zahrady, kde došlo k vyvrcholení plánované společné akce.

  Hlavními cíli projektu byla:

  1. Podporování sebevědomí a iniciativního jednání dítěte při samostatné i skupinové činnosti
  2. Posilování kolektivního cítění, sounáležitosti se skupinou, vývoj dětských přátelství
  Nabízené činnosti a metodické poznámky
  1. Piknik v trávě
  • Dopolední svačina: pouťové koláčky s malinovkou (spolupráce s kuchyní), organizovaná dopolední svačina na školní zahradě, na předem určených místech rozprostřené deky a rozmístěné lavičky
  • Motivace: seznámení dětí s možností jiného způsobu " stolování", na čerstvém vzduchu a v přírodě nám více, možná i lépe chutná; připomenutí slušného chování v přírodě (neodhazujeme odpadky, ani zbytky)
  • Časové rozvržení:
  • pavilon Laurinka
   třída 8.40 Červená
   třída 8.40 Zelená
   třída 8.50 Žlutá
   třída 8.50 Modrá

   pavilon Kytička
   třída 9.00 Žlutá
   třída 9.00 Modrá
   třída 9.10 Červená
   třída 9.10 Zelená
  2. Posilněni jdeme za zábavou
  • Po svačině si děti krátce odpočinuly na dekách a pak na ně čekala jednotlivá stanoviště s připravenými úkoly a zábavou; po celé zahradě mateřské školy byly vytvořeny koutky nebo rozmístěna stanoviště tak, aby se vzájemně neomezovala; každá třída měla pro svou zábavu vlastní prostor.
  • Motivace: motivační rozhovor - seznámení dětí s připravenou zábavou a naladění dětí na největší překvapení na závěr "pouťování".
  • Časový rozsah: každá učitelka si sama zvolila, jak dlouho se s dětmi zdrží na jednotlivých stanovištích (záleželo na schopnostech dětí vzhledem k jejich věku a na tom, jak je daná činnost zaujala).

  Hop, koníčku, hopsa, hej, na pouti si zařehtej!

  • Cíl: zdokonalování pohotové orientace v prostoru při běhu se změnami směru (plastové kužely rozmístěny ve stejné vzdálenosti za sebou ve dvou řadách, děti s dřevěným koníkem na tyči probíhají slalomem mezi kužely - závodivá forma)
  • Pomůcky: osm plastových kuželů, dva dřevění koníci na tyči

  Kdo bude rychlejší?

  • Cíl: procvičování poskoků snožmo z místa vpřed (na předem danou vzdálenost od praporku k praporku poskoky v pytli - opět závodivá forma - může závodit i více dětí najednou; 3-4 děti)
  • Pomůcky: dva i více barevných praporků, dva i více jutových pytlů

  Komu zazvoní zvoneček?

  • Cíl: zvládání výskoku s rozběhem, s dosahováním na zavěšený předmět s důrazem na dynamickou sílu nohou při odrazu (na větvi stromu, na barevných stuhách zavěšené zvonečky v různých výškách tak, aby každé dítě mělo možnost si při výskoku zazvonit)
  • Pomůcky: barevné stuhy na zavěšení zvonečků, zvonečky

  Miř a střílej!

  • Cíl: házení lehkým předmětem na daný cíl ve zvýšené rovině ("střílení" na plastové lahve naplněné do poloviny zbarvenou vodou, ve víčkách provrtaná dírka a v ní zasunuté lízátko, při "sestřelení" dítě dostává ono lízátko, děti se strefují malým míčkem na lahve postavené v řadě)
  • Pomůcky: plastové lahve, obarvená voda, roksová lízátka, malé míčky

  Lov odvahy

  • Cíl: překonávání pocitu strachu vhodnou motivací, povzbuzením, vlastním vzorem učitelky nebo jiným dítětem, prožívání radosti ze zvládnutého a poznaného (plastové barely - 5l - naplněny vodou, voda zakalena hlínou spolu s kamínky, trávou, kvítky, klacíky..., na dně potopeny mušličky, dítě se je snaží rozlišit pouze hmatem a vylovit - nechává si je za odměnu
  • Pomůcky: tři 5l plastové barely, voda, drobný přírodní materiál (klacíky, kamínky, lístky, květy...), mušličky

  Skoč co nejdál!

  • Cíl:procvičování skoku do dálky z místa s pérováním v kolenou a souhyby paží (upravené pískoviště - dána určitá vzdálenost přiměřená schopnostem a věku dětí, vyhlášena soutěž o její překonání
  • Pomůcky: stuha na určení vzdálenosti

  Silák nad siláky

  • Cíl: dodržování pravidel hry, spravedlivé jednání, vynaložení vlastní síly k úspěšnému splnění společného cíle (soutěživost dvou skupin - přetahování lanem)
  • Pomůcky: lano
  3. Kreslím, kreslíš, kreslíme
  • Motivace: komunitní kruh - besedování o tom, zda děti rády mlsají a co dobrého by si na pouti koupily nebo co se dá vystřelit ve střelnici (třeba z lásky) - perníková srdce
  • Cíl: vytváření zajímavých dekorativních sestav, umožnit dětem poznání, že barvy poskytují člověku duševní zážitky a radost, soustředění se na činnost a její kontrola, dokončení započatého (aktivní odpočinek při dekorativním zdobení šablon "perníkových" srdíček, vlastní volba dítěte mezi výtvarným materiálem - voskovka, tempera, křída...)
  • Pomůcky: šablony srdcí různých velikostí, tempery, vodové barvy, štětce, voskovky
  • Časový rozsah: 15 - 20 min., ale i déle podle zájmu dětí
  4. Nanukování
  • Motivace: motivační rozhovor -" Zahrajeme si na detektivy, někde v zahradě je ukryto ledové osvěžení, jak poznáme kde?" (Stačilo se jen rozhlédnout.)
  • Cíl: orientace v přírodním terénu (hledání stanoviště podle poutače - chladivé osvěžení po pouťové zábavě, ze školní kuchyně dodány nanuky, mlsání na trávníku)
  • Časový rozsah: 15 min., pokud jsou děti již unaveny, odpočívají i déle
  5. Disko - tanec
  • Motivace: vzor učitelky - vlastní improvizací vtáhnout děti do taneční zábavy
  • Cíl: pohybové vyjádření charakteru taneční hudby, rytmu, podporování taneční improvizace dětí spontánního charakteru (na vyhrazené ploše zahrady nainstalována aparatura, kterou obsluhovali již zmínění rodiče dítěte z MŠ)
  • Časový rozsah: hudba a tanec časově omezeny (Kdo měl chuť a sílu mohl si jít zadovádět.)
  6. Stánek s překvapením
  • Motivace: nazdobený stůl krepovým papírem a na něm vyložená pravá perníková srdce
  • Cíl: umocnění radosti z prožitého a zvládnutého (každé dítě si odnášelo jako památku z pouti pravé perníkové srdce z Pardubic)
  • Časový rozsah: 5 - 10 min. - ZÁVĚR SLAVNOSTI

  Evaluační činnost
  • Průběžně sledováno:
   • uspokojování zájmů dětí
   • dostatečný pitný režim
   • střídání činností: aktivita, odpočinek
   • volba a přizpůsobování jednotlivých činností vzhledem k věku dětí
   • do jaké míry jsou činnosti různorodé
   • individuální pomoc u slabších dětí
  • Na závěr zhodnoceno:
   • účinnost motivace předcházející hlavní akci
   • zájem dětí o nabízené činnosti
   • zapojení dětí do jednotlivých činností
   • úroveň organizace vzhledem k účasti celé MŠ
   • posouzení efektivnosti jednotlivých činností
   • spolupodílení se ostatních zaměstnanců na realizaci akce
  Závěr

  Pořádaná akce byla mimořádně úspěšná vzhledem k aktivnímu přístupu nejen všech učitelek (vzor učitelky - vlastní improvizací " vtáhla" děti do taneční zábavy), ale i většiny zaměstnanců mateřské školy. Byly naplňovány veškeré potřeby a zájmy dětí. Všech osm tříd se průběžně střídalo mezi jednotlivými stanovišti, takže nedocházelo k prostojům ani nadměrnému zatěžování dětí (soutěže, tanec, výtvarné vyžití, občerstvení). Veškerým děním prolínala radostná zábava podmalována hudbou, která zněla nejen celou zahradou, ale i blízkým okolím školy a tím zpříjemňovala celkovou atmosféru.

  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  Celkové hodnocení článku
  Přidat komentář Citovat článek