Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a ten druhý > navazovat kontakty s dospělým, kterému je...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Školička pro maláčky

Praktický příspěvek
inspirace
střednědobý
Program, jehož cílem je usnadnit adaptaci dítěte při vstupu do mateřské školy. Rodičům umožňuje poznat styl výchovně-vzdělávací práce MŠ.

Jistě víme, že adaptace dětí v předškolním věku je velice důležitá, téměř všechny mateřské školy mají zpracovány adaptační programy podle podmínek svého zařízení.

Tyto programy však začínají fungovat od měsíce září a každé dítě potřebuje jinak dlouhý časový úsek pro adaptaci.

Problém může nastat pro učitelku, když 1. září přijde do třídy 15 nových dětí se svými rodiči, kteří jsou s dětmi přítomny ve školce, dále do třídy přichází děti, které již do MŠ chodily v loňském školním roce. V této chvíli je pro učitelku práce velice náročná.

Jako pedagožky jsme se zamýšlely, jak bychom co nejvíce usnadnily dětem nástup do mateřské školy a rodičům přiblížily nejen samotnou práci v mateřské škole, ale také to, co by děti při nástupu měly umět, co se budou učit a co se předpokládá, že již mají plně zafixováno.

Po mnohých diskusích a rozborech, jsme vytvořily ojedinělý adaptační program, který jsme nazvaly

Školička pro maláčky.

Tento program se liší od běžných adaptačních programů především tím, že probíhá již před zápisem do mateřské školy, tedy v jarních měsících.

Časový rozsah tohoto adaptačního programu jsme rozložili do tří měsíců – duben, květen, červen, vždy 1x týdně jednu hodinu.

Hlavním cílem programu je dítě co nejvíce upoutat, zaujmout a seznámit se s ním do té míry, že bude k učitelce chodit bez maminky či tatínka, bude komunikovat a učitelku přijme jako dalšího člověka, kterého zná a který k němu patří v prostředí mimo domov.

Mateřská škola se pro dítě stane místem, ve kterém si hraje, kam se těší, kam chodí s maminkou či jiným rodinným příslušníkem.

Jsme dvoutřídní MŠ. Do programu jsou zapojeny všechny učitelky (3) mateřské školy, a to proto, že v obou třídách se děti znají, všechny akce MŠ děláme společně, ani jedna učitelka není pro žádné dítě neznámá.

Školička pro maláčky má svá pravidla, která dodržují učitelky i rodiče, kteří se se svými dětmi chtějí tohoto adaptačního programu zúčastnit.

Jaká jsou tato pravidla?

 • Do Školičky pro maláčky chodí dítě s rodičem či jiným příbuznými pravidelně nikoli nahodile (pokud by dítě chodilo nepravidelně, program by ztrácel smysl a nesplnil náš hlavní předpoklad – seznámení se a odbourání strachu z neznámého).
 • Rodič je seznámen se strukturou programu, který se svým dítětem absolvuje, a písemně potvrdí dodržování pravidel (především bezpečnostní pravidla).
 • Rodič se řídí pokyny učitelky, zapojuje se do všech činností s dítětem a dítěti se plně věnuje po celou dobu návštěvy ve Školičce.

Organizace programu

 • Z organizačních důvodů se ve tři čtvrtě na tři děti spojují do jedné třídy, tím se uvolní třída druhá pro tento program.
 • Školička probíhá od 15.00 do 16.00 hod.
 • Školičku pro maláčky v loňském roce navštěvovalo 12 dětí se svým rodičem. Dětí s doprovodem by se mohlo nahlásit přibližně 17.
 • Do tohoto programu se hlásí rodiče s dětmi, které mají trvalý pobyt v obci a v září budou starší tří let.

Velkým přínosem tohoto programu je

 • informovat a prakticky seznámit rodiče o stylu práce v mateřské škole ještě před zápisem
 • umožnit rodičům podílet se aktivně na seznamování dítěte s mateřskou školou, do které bude chodit
 • seznámit se s dítětem, rodinnými příslušníky i rodinným prostředím, v němž dítě vyrůstá (volné rozhovory během her)
 • informovat rodiče o schopnostech, znalostech a dovednostech, které by dítě mělo při nástupu k předškolnímu vzdělávání mít (především základní hygienické a společenské návyky, základní sebeobsluha)

V čem nám pomáhá Školička pro maláčky

Připravujeme dítě na školku – rodič se svým dítětem navštěvuje mateřskou školku ještě před zahájením pravidelné docházky, zúčastňují se společně života ve školce vždy 1 hodinu týdně, kdy je pro ně připraven program, který je sestaven tak, aby korespondoval s činnostmi, kterými se bude dítě zaměstnávat po nástupu do MŠ.

Tyto adaptační pobyty dítěti velmi dobře zprostředkovávají první dojmy. Dítě má společně s rodičem příležitost sbírat důležité informace a také získává jistotu, že může školku opustit, pokud bude chtít společně s maminkou či tatínkem.

V průběhu těchto návštěv má dítě možnost odhadnout, jaká očekávání a nároky na něj budou ve školce kladeny. Toto se kladně projevuje při začleňování do dětského kolektivu.

1. návštěva

Úvod

 • Děti přicházejí do Školičky, v šatně mají jména u svých značek. Převléknou se a přezují a s doprovodem si vyberou ve třídě místo u stolečku, na které se posadí.
 • Učitelka je přivítá, představí se (děti v naší MŠ učitelkám říkají jmény – např. paní učitelka Danka apod.).
 • Vytvoření komunitního kruhu na kytičkách, dítě sedí před maminkou a dostane kytičku i pro ni.
 • Učitelka znovu řekne své jméno a pak děti pobízí, aby se také představily jménem (pokud dítě nechce mluvit, pomáhá doprovod).

V kruhu použijeme jednoduchou říkanku o broučkovi spojenou s hrou na tělo:

V sedu přednožném

Leze, malý brouček, leze na paleček
(prsty ťukají o nohy od stehen k palcům)

Leze, leze zase zpátky,
(prsty ťukají o nohy od palců ke stehnům)

Za--dními vrá--tky.
(vytleskávání slabik v rytmu)

(Autor © Jelena Darášová)

Báseň spojená s hrou s prsty a dlaněmi dle fantazie učitelky

Každá ručka má prstíčky, sevřeme je do pěstičky.
Bum, bum, na vrátka, to je krátká pohádka.
Prstíčky si spolu hrají, mnoho práce nadělají,
bum, bum na vrátka, to skončila nám pohádka.

(lidová)

S dětmi a doprovodem projdeme třídu, ukážeme, kde máme hračky, jak si je půjčujeme a uklízíme, kde máme koupelnu, jak ji používáme. Kde cvičíme, kde zpíváme apod.

Pohybová hra Na bublinu

Velká novina, přiletěla bublina,
bublinu si nafukujem,
přitom pěkně vykračujem.
Podívejte děti, jak bublina letí,
letííííííííí, letíííííííííííí a prááásk!!!!

Děti chodí v kruhu s doprovodem, na slova „podívejte děti“ rozpaží a pomalu se otáčí dokola v rytmu slov, na slovo“práááááásk“ dítě sklouzne na koberec.

(lidová)

V dalším čase si děti volně hrají s doprovodem či ostatními dětmi a učitelka se velmi nenápadně a příjemně seznamuje blíže s dětmi při jejich hře.

Na konci návštěvy ve Školičce pro maláčky se vždy s dětmi rozloučíme a pochválíme je za jejich úspěchy.

Všechny další návštěvy ve Školičce jsou koncipovány podobným způsobem s nejrůznějšími obměnami a přidáváním dalších činností

 1. komunitní kruh společně s doprovodem – podpora komunikace mezi dětmi a dětmi a učitelkou
 2. jednoduchý pohyb spojený s mluvením (seznamování se, odbourávání strachu z rozhovoru v kolektivu)
 3. opakování písně nebo říkanky (děti milují opakování známého)
 4. pohybové hry (dětské pohybové a hudebně-pohybové hry)
 5. volné hry dětí dle vlastního výběru s doprovodem, učitelkou či jinými dětmi
 6. pochvala a rozloučení

Činnosti, které zařazujeme

 • zpívání známých dětských písniček
 • kreslení, modelování, malování
 • prolézání strachovým pytlem (skládací, průsvitný)
 • pohybové a hudebně-pohybové hry
 • dětské básničky a říkanky
 • zdolávání „opičí dráhy“ (velké molitanové kostky a mosty)
 • využíváme maňásky
 • vyzkoušíme si, jak ve školce svačíme

Jak mohou pomoci rodiče při adaptaci

Základním předpokladem pro vstup do školky je fakt, že dítě by se mělo umět po kratší dobu odpoutat od matky. Krátkodobá odloučení umožní dítěti získat jistotu, že mu maminka neuteče a že se pro něj vrátí.

Učitelka se proto vždy domluví s rodičem na smluvenou dobu, kdy si pro dítě přijde tak, aby tomu porozumělo i dítě, např. po svačince, po hrách a zpívání, po obědě, až maminka nakoupí apod.

Naší velkou výhodou je fakt, že jsme školka venkovská, a tudíž se s dětmi běžně setkáváme i mimo mateřskou školu, takže po návštěvě školičky se s dětmi i rodiči setkáváme i mimo mateřinku.

Zpětná vazba

Tento projekt, byl rodiči nastupujících dětí velmi dobře přijat a i v současné době je spolupráce mezi mateřskou školou a rodinami na velmi dobré úrovni. Zapojují se do akcí pořádaných školou a o dění v MŠ mají zájem.

Školičkou pro maláčky jsme je seznámili s chodem mateřské školy a rodiče si mohli vytvořit představu o naší práci, organizaci a potřebách při vzdělávání dětí předškolního věku.

Po rozhovorech s nimi jsme zjistili, že před vstupem dítěte do mateřské školy mají především obavy z neznalosti prostředí, stylu práce, způsobu stravování dětí, a proto bylo naší prioritou seznámit rodiče s učitelkami, s prostředím školky, s činnostmi a způsoby jejich provádění, dále zodpovídat veškeré otázky, které budou rodiče klást.

Tento program pomohl dětem v adaptaci na mateřskou školu v pravidelné docházce.

Tento jev můžeme podpořit domněnkou, že dítě učitelku již zná, je zvyklé s ní komunikovat, odpojuje se od matky nebo otce v doprovodu učitelky, ví, co ho čeká, lehčeji se mu vysvětluje doba, kdy si rodič pro ně přijde.

Tento způsob mohu doporučit, i když je pro učitelky časově i organizačně náročný. Rodinám velmi pomáhá.

Zásobník možných písní, básní a her a literatury – používáme především známé lidové písně a říkadla, která jsou pro děti tohoto věku nejbližší

Písně

Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem.
Nebude-li pršet nezmoknem,
nebude-li pršet nezmoknem.

A když bude pršet, zmokneme, zmokneme,
až vysvitne slunko, uschneme,
až vysvitne slunko, uschneme.

Kočka vzala deštník, tralala, tralala,
schovali se pod něj oba dva,
schovali se pod něj oba dva.

(lidová)

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
cos to, Janku, cos to sněd?
Brambory pečený, byly málo maštěný.

(lidová)

Skákal pes přes oves,
přes zelenou louku.
Šel za ním myslivec,
péro na klobouku.
Pejsku náš, co děláš,
žes tak vesel stále, nevím sám,
řek bych vám,
hop a skákal dále...

(lidová)

Pohybové a hudebně-pohybové hry

Kolo, kolo mlýnský
za čtyři rýnský,
Kolo se nám polámalo,
mnoho škody nadělalo.
Udělalo bác!

(lidová)

Básně

Šel Janeček na kopeček,
hnal před sebou pět oveček.
A šestého berana,
se zlatýma rohama.

(lidová)

Šel zajíček brázdou, měl kapsičku prázdnou.
Potkala ho Káča, dala mu koláča.

(lidová)

Sebeobsluha

Mytí rukou

Ručičky si myjeme,
s prstíčky si hrajeme.
Voda teče, kapy kapy.
Dlaně umyj taky, taky.

(Autor © Jelena Darášová)

Česání, zklidnění

Vlásek k vlásku hřebínek si zpívá.
Očko modré v zrcadle se skrývá.
Druhé udělá kuk a už nikdo ani muk.

(Autor © Jelena Darášová)

Skládání hraček

Hračky mají rády děti,
letadélka s nimi letí.
Panenky se houpají,
holčičky jim zpívají.
Na zvoneček zazvoníme,
hračky pěkně uklidíme

(Autor © Jelena Darášová)

Vytváření rituálu při uklízení hraček – zazvoní zvoneček, děti si uklidí hračky.

Zklidnění

Zamyky, zamyky, na čtyři kolíky.
Na čtyři kolíčky ve tváři dolíčky.

(Autor © Jelena Darášová)

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc14328 kBFotoalbum
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek