Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a jeho psychika > Sebepojetí, city, vůle > odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých,...

Zobrazit na úvodní stránce článků

PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI

Praktický příspěvek
inspirace
krátkodobý
Autor Alena Picková
Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Záměrem projektu je přiblížit dětem změny v přírodě s odcházejícím létem a opětovné sjednocení dětského kolektivu po prázdninách, získání pocitu pohody a sounáležitosti ve skupině.

Očekávané výstupy: Poznatky z podzimní přírody, využívat své smysly aj., adaptovat se v prostředí MŠ.

Časový rozsah: přibližně jeden měsíc.

Věková skupina: věk dětí 5 - 6 let. Projekt rozšiřuje zkušenosti dětí z předchozích dvou let.

Uvedená tematická část vychází z tematického celku PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI, který je součástí soustavy témat uvedených ve školním programu MŠ pod názvem OD JARA DO ZIMY.

Součástí programu jsou okruhy, na které se zaměřuje vzdělávací obsah ŠVP s těmito dílčími cíli (uvedenými v RVP PV):

POZNÁNÍ

 • posilování prosociálního chování
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi
 • rozvoj základních kulturních a společenských postojů, návyků a dovedností dítěte
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství
 • samostatně vytvořit soubory předmětů na základě vymezené vlastnosti

ŘEČ

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • vyjádřit pocity, dojmy, prožitky
 • rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných)

ESTETIKA

 • rozvíjení schopnosti vytvářet citové vztahy k okolí
 • rozvíjení a kultivace mravního i estetického vnímání a prožívání
 • rozvoj kulturně estetických dovedností (výtvarných, hudebních, dramatických), produktivních i receptivních
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

GRAFOMOTORIKA A PRÁCE - ROZVOJ TVOŘIVOSTI

 • rozvíjení dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí
 • rozvíjení pocitu sounáležitosti s přírodou, lidmi

POHYB

 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí

Témata ze školního programu zpracovávají učitelky v třídním programu společně, ale vzhledem k individuálnímu zaměření děti prožívají stejné téma několika různými způsoby.

Třídní vzdělávací programy obsahují tyto přílohy:
 • týdenní přípravy učitelek
 • návrhy grafomotorických cvičení
 • texty básní
 • notové zápisy písní

Projekt a téma: ZÁŘÍ - NA LÉTO JDE STÁŘÍ ...

Podtéma:

 • LETÍ, LETÍ PAVUČINKA
 • PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI
 • VLAŠTOVIČKO, LEŤ!
 • NA ZÁŘÍ, NA ZÁŘÍ, TĚŠILI SE SADAŘI

Podtéma: PRÁZDNINY JSOU ZA NÁMI

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY TÝDENNÍHO PROJEKTU:

 • charakterizovat roční období (typické znaky), pojem BABÍ LÉTO
 • poznat některé druhy ptáků, rozlišit stěhovavé ptáky
 • rozlišovat ovoce a zeleninu s využitím smyslů

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI:

 • přivítání, poznávání, co je nového v MŠ
 • nacvičování písně ZPÍVEJME SI, ZPÍVEJME
 • rozvíjení vyjadřování metodou popisu, vyprávění - práce s obrázky, fotografie a suvenýry z prázdnin
 • charakterizování léta - typické znaky
 • kreslení křídou MOJE PRÁZDNINY
 • skládání papíru s pomocí učitelky - LODIČKA
 • grafomotorické cvičení VLNKY 

   

 • samostatné nalepování - LOĎ NA VLNÁCH
 • pohybová hra NA OSPALÉHO KRÁLE, NA MÍSTA
 • třídění obrázků - patří x nepatří
 • pravidla chování + PROČ MAMINKA ADÁMKA NECHCE? (protože si neumyl ruce, ...)

DOPLŇUJÍCÍ ČINNOSTI:

 • navštívili jsme výstavu ovoce a zeleniny v Sokolově
 • při vycházce do parku jsme pozorovali čapí hnízdo
 • vyzdobili jsme výrobky a obrázky MŠ, uspořádali jsme výstavu ve třídě
 • vařili jsme polévku, ochutnávali jsme zeleninu a ovoce

EVALUACE

CO DĚTI ZAUJALO:

 • písničky BABÍ LÉTO
 • ochutnávky, vaření polévky, kompot, salát
 • výstava
 • závody VLAŠTOVIČKO, LEŤ!

CO SE NAUČILY:

 • netradiční a kombinované výtvarné techniky, nové písně, podrobné pozorování přírody (čáp, pavouk, ...)
 • navázat bez problémů nové kamarádské vztahy

CO SE POVEDLO, CO NE A PROČ:

 • radostné prožívání celého projektu, +
 • získání nových poznatků a prožitků, +
 • velký průměrný počet dětí - individuální péče u slabších dětí (např. pracovní a výtvarné činnosti), -
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek