Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Dítě a jeho psychika > Sebepojetí, city, vůle > Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti...

Ikona prakticky

Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti s knihou

Ikona zkusenostIkona dlouhodobe
Autor: Catherine Dolto
Spoluautor: Jana Kneřová
Anotace: Autorka nabízí knihu, která jednoduchým sdělením popisuje, jak to vypadá, když se dítě rozhněvá, jak ho vnímají druzí a jakým způsobem může hněv odejít. Text je vhodný jako pracovní text pro práci v dětské skupině.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 2. Předškolní vzdělávání » Komunikativní kompetence » dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 3. Předškolní vzdělávání » Sociální a personální kompetence » dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
Očekávaný výstup:
 1. předškolní vzdělávání » Dítě a jeho psychika » Sebepojetí, city, vůle » prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
 2. předškolní vzdělávání » Dítě a ten druhý » porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Nutné pomůcky: Kniha, čtvrtky, voskovky, vodovky, štětce, případně hudební doprovod k písni Šla Nanka do zelí, iPad
Klíčová slova: rozvoj osobnosti dítěte, portálkniha, hněv, vztek, vzdor
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Cíl výuky:

Cílem výuky je uvědomit si vlastní emoce a ovládnout je.

Texty z knihy a náměty na činnosti

Když se moc zlobím, cloumá to se mnou a není o vůbec příjemné.

 • Děti znázorní pantomimou, jak to vypadá, když se děti zlobí.
 • Nakreslí hněv voskovkami.
 • Další námět: píseň Šla Nanynka do zelí.

Dospělí říkají, že vyvádím, jenže to není jen tak.

 • Co si o takovém hněvu myslí dospělí? Moledování židle jako sousedky. Například přehozením sukně, halenky. Děti se posazují na židli (tím vstupují do role sousedky) a mluví jako ona. Pokud děti nemají tuto formu zažitou, je vhodné, aby první vstoupila do role učitelka. Tímto způsobem můžeme ještě vystřídat několik dospělých - paní prodavačka, paní učitelka, tatínek, nakonec maminka.

Hněv dá člověku pořádně zabrat!

 • Co to znamená, že dá pořádně zabrat? Vysvětlení pojmu formou diskuze s dětmi. Jak jinak by se to dalo ještě říci? 
 • Další námět: vytvoř rozhněvaný obličej v aplikaci Uface HD.

Když mě popadne vztek, maminka říká, že jsem jako gorila. A já se tak opravdu cítím. Jsem rozzuřená gorila, která má pořádnou sílu.

 • Co dělá rozzuřená gorila? Vyjádření zvukem a pohybem s reakcí na slovo "štronzo", tzn. děti zkamení a zmlkonou. 
 • Jiná varianta: Děti rozdělíme do dvou skupin a praktikujeme stejnou aktivitu s tím, že členové jedné skupiny vystupují nejprve jako pozorovatelé a druhá jako gorily. Pak si role vymění. Pozorovatelé při "štronzu" povídají, co vidí.

Živor s gorilou je pěkně protivný, tak se ji snažím rychle zahnat.

 • Zahánění gorily. Vyslechneme návrhy dětí, jak to udělat, aby byla gorila zahnána. Doporučená metoda: brainstorming.

Když dospělí pochopí, proč se zlobím, gorila odejde mnohem rychleji.

 • Přečtením této části ukázky aktivujeme další možná řešení na zahnání gorily. Paní učitelka možná také vždycky neví, proč se zlobíte... Formou řízeného rozhovoru děti sdělují proč se někdy zlobí a společně hledají řešení = vyhnání gorily. Zde je již možné zaměřit se na konkrétní žáky, kteří obtížně zvládají své emoce a hněv je často přemůže. 
 • Následnou činností může být poslech relaxační hudby a odpočinek. 

Když je po všem, je mi mnohem líp a cítím se silný jako velká hodná gorila.

 •  Vrátíme se k obrázkům, kde děti kreslily hněv voskovnou a pokusíme se z nich hněv vyhnat vodovkou = volbou barev a kolorováním.
 • Další varianta: omalovánka hodné gorily.

Další doporučené materiály z Metodického portálu RVP.CZ


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hněv - a co s ním?.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 13. 02. 2014
Zobrazeno: 8582krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DOLTO, Catherine. Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti s knihou. Metodický portál: Články [online]. 13. 02. 2014, [cit. 2020-07-12]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/PBC/18269/HNEV--A-CO-S-NIM---NAMETY-NA-CINNOSTI-S-KNIHOU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.